Версия за печат

BG-Ямбол

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Св. Пантелеймон АД, ул. Панайот Хитов № 30, За: д-р Панайот Диманов, България 8600, Ямбол, Тел.: 046 661530, E-mail: mbal_zop@abv.bg, Факс: 046 661541

Място/места за контакт: ул. Панайот Хитов № 30

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: mbal-yambol.net.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=605.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поръчката е разделена на три обособени позиции както следва: По първа обособена позиция /съгласно техническата спецификация - ПОДЛЕЖАЩА НА ПОДДРЪЖКА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 2016-2017 ГОДИНА В МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ/: 1. абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на обща медицинска апаратура с допълнително заплащане на резервни части и брой профилактични прегледи на подържаната апаратура съгласно техническите изисквания на апаратите, при цена определена при условията на извършване на цялостната услуга до краен потребител с включени всички разходи без резервни части, франко възложителя. За апаратура с измервателни функции включена по “Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” /ДВ бр. 98 от 2003 г., фирмата спечелила поръчка е длъжна да осигури задължителна последваща, метрологична проверка, след ремонт – извършвана от Държавна агенция за метрология и технически надзор. За номенклатурни единици извън наредбата да се гарантира проследимост, точност и достоверност на измерванията на съответния апарат. Абонаментната поддръжка включва задължителните годишни профилактики съгласно спецификацията на съответния апарат. 2. за апарати, които са в гаранционен срок до определена дата, договорът и задълженията за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ влизат в сила от следващия месец. По обособени позиции от 2 до 3 /съгласно техническата спецификация - ПОДЛЕЖАЩА НА ПОДДРЪЖКА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 2016-2017 ГОДИНА В МБАЛ „СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН” АД – ГР. ЯМБОЛ/: 1. абонаментна поддръжка на специализирана медицинска апаратура и профилактични прегледи, съгласно техническите изисквания на конкретната апаратура с допълнително заплащане на резервните части, при цена определена при условията на извършване на цялостната услуга до краен потребител с включени всички разходи франко възложителя. За апаратура с измервателни функции, включена по “Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол” /ДВ бр. 98 от 2003 г., фирмата спечелила поръчка е длъжна да осигури задължителна последваща, метрологична проверка, след ремонт – извършвана от Държавна агенция за метрология и технически надзор. За номенклатурни единици извън наредбата да се гарантира проследимост, точност и достоверност на измерванията на съответния апарат. Фирмата да притежава лиценз за работа в йонизираща среда ,т.е. ремонт на рентгенова апаратура, издаден от Агенцията по Ядрено регулиране /АЯР/ за апаратите за които това се изисква. Абонаментната поддръжка включва задължителните годишни профилактики съгласно спецификацията на съответния апарат. 2. за апарати, които са в гаранционен срок до определена дата, договорът и задълженията за плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ влизат в сила от следващия месец. Договорите ще бъдат сключени за срок от една година или съгласно условията в проекто-договора. Срок на разсрочено плащане – 60 дни или съгласно офертата на кандидата Източник на финансиране: Собствени приходи от дейността, целеви средства от министерство на здравеопазването, приходи от НЗОК Код на поръчката: 50400000 И други, които може да се изтеглят от сайта на болницата - http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=605

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50400000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване и прецизни апарати


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно поканата, която е публикувана на http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=605

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

36800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД - гр. Ямбол, ул. "Панайот Хитов" 30

NUTS:

BG343

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изисквания към кандидатите по първа обособена позиция : фирмата да притежава лиценз за работа в йонизираща среда ,т.е. ремонт на рентгенова апаратура, издаден от Агенцията по Ядрено регулиране /АЯР/ - ако кандидатства за апаратура, за която това се изисква фирмата да може да докаже квалификацията на своите работници и служители с копия на дипломи за завършено средно специално или висше образование и копия на удостоверения за завършени курсове за квалификация по съответните специалности /медицинска апаратура/ фирмата да е регистрирана и да работи с предмет на дейност “Ремонт на медицинска апаратура” или еквивалентно да има ремонтна база в град Ямбол, което да се докаже със съответните документи. да притежава съответната техника за извършване на дейността, което да се докаже със съответните документи. срок за реагиране – не повече от половин час за първоначално отреагиране и пристигане на сервизен специалист при необходимост в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да отремонтира даден апарат до 48 часа по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1. същият може да бъде предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ремонт на трето лице, като разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 0,5 /нула цяло и пет десети/ процента на ден от общата стойност на договора в лв. с ДДС до отремонтирането му, като датата на отремонтирването се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните и в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави работещ апарат със сходни характеристики. Изисквания към кандидатите по обособени позиции 2 и 3: фирмата да може да докаже квалификацията на своите работници и служители с копия на дипломи за завършено средно специално или висше образование и копия на удостоверения за завършени курсове за квалификация по съответните специалности за видове медицинска апаратура. фирмата да е регистрирана и да работи с предмет на дейност “Ремонт на медицинска апаратура” или еквивалентно да притежават съответната техника за извършване на дейността. фирмата да притежава лиценз за работа в йонизираща среда , т.е. ремонт на рентгенова апаратура, издаден от Агенцията по Ядрено регулиране /АЯР/ - Само за участниците за обособени позиции, в които влизат апарати с източници на йонизиращо лъчение. срок за реагиране – не повече от 4 часа за първоначално отреагиране и пристигане на сервизен специалист при необходимост в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не успее да отремонтира даден апарат до 48 часа по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 1. същият може да бъде предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ремонт на трето лице, като разходите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 0,5 /нула цяло и пет десети/ процента на ден от общата стойност на договора в лв. с ДДС до отремонтирането му, като датата на отремонтирването се удостоверява с двустранно подписан приемо-предавателен протокол между страните и в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави работещ апарат със сходни характеристики. И други, които може да се изтеглят от сайта на болницата - http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=605 При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП освен в случаите, когато поръчката се възлага от възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Изборът ще се осъществи по критерий най-ниска обща стойност в лв. /като се посочва крайната стойност със всички включени разходи и данъци за една година/ за обособена позиция на кандидати отговарящи на условията на възложителя, като максималната предложена стойност трябва да е съгласно приложената таблица с пределни общи стойности по-горе. Кандидатите са длъжни да оферират за всички номенклатурни единици от обособената позиция, в противен случай ще бъдат отстранени. Ценовата оферта се попълва в таблица 1, приложение към поканата. Кандидатите трябва да се съобразят с пределните стойност посочени в поканата за всяка обособена позиция, която е публикувана на сайта на болницата - http://www.mbal-yambol.net/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=605

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

18/02/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. данни за лицето, което прави предложението, включително ЕИК; 2. единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата /Административни сведения/, а когато кандидатът е физическо лице - копие от документ за самоличност 3. ценово предложение; 4. декларация за срок на валидност – минимум 180 календарни дни; 5. декларация за срок за извършване на услугата - 1 година или съгласно проекто-договора 6. декларация от кандидата, че ще извършва услугата съгласно изискванията на поканата и на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /свободен текст/ 7. документи по чл. 51 от ЗОП, изискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в поканата 8. опис на документите 9. списък на обособените позиции, за които кандидатът участва 10. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 11. информация за подизпълнителите, ако кандидатът предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие, а ако има такива писменото им съгласие да участват като такива и съответните документи съгласно ЗОП 12. лиценз за работа в йонизираща среда, т.е. ремонт на рентгенова апаратура, издаден от Агенцията по Ядрено регулиране /АЯР/ - Само за участниците за обособени позиции в които влизат апарати с източници на йонизиращо лъчение. 13. копия на дипломи за завършено средно специално или висше образование и копия на удостоверения за завършени курсове за квалификация по съответните специалности /медицинска апаратура/ 14. документи удостоверяващи наличие на ремонтна база на територията на град Ямбол /само за първа обособена позиция/ 15. декларация, че кандидата е съгласен с условията в поканата и ще ги изпълнява, ако подпише договор като Изпълнител 16. документи удостоверяващи наличие на техника, необходима за извършване на дейността. 17. декларация за срок за изпълнение 18. техническо предложение за изпълнение на изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката - подробно описание на начина на организация на работа 19. декларация за срок на разсрочено плащане – 60 дни или съгласно офертата на кандидата 20. ако кандидата използва подизпълнител, всички документи съгласно ЗОП и за него (2) съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Кандидатът определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от общата стойност на поръчката за която се е класирал, под формата на банкова гаранция за срока на договора или парична сума внесена по набирателната сметка на МБАЛ “Св. Пантелеймон” – АД гр. Ямбол: банкова сметка IBAN: BG23 FINV 9150 52BG N04M CV, BIC: FINVBGSF при Първа Инвестиционна Банка – клон Сливен, офис Ямбол или в касата на болницата. Офертата следва да бъде изпратена в срок до 15 часа на 18.02.2016 г. на адрес: гр.Ямбол 8600, ул.”Панайот Хитов” № 30, МБАЛ “Св.Пантелеймон” АД, на вниманието на Д-р Панайот Грудев Диманов. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отваряне на офертите Условия за отваряне на офертите Дата: 19.02.2016 г. Час: 10:00 Място гр. Ямбол, ул. "П. Хитов" № 30 - МБАЛ "Св. Пантелеймон" АД, малка заседателна зала

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/02/2016