Версия за печат

BG-гр. Етрополе

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Целодневна Детска Градина „Еделвайс“, кв. Осем, За: Галя Цветолюбова Павлова, България 2180, гр. Етрополе, Тел.: 0720 62244, E-mail: cdg_edelvajs1@abv.bg

Място/места за контакт: гр. Етрополе, кв. Осем

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://edelvais.etropolebg.com.

Адрес на профила на купувача: http://edelvais.etropolebg.com/index.php/profil-na-kupuvacha.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е доставката на хранителни стоки, плодове и зеленчуци и хляб за нуждите на детско заведение ЦДГ „Еделвайс”, гр. Етрополе, по предварителни заявки на Възложителя. Подробни данни за подлежащите на доставка групи храни са посочени в съответната техническа спецификация, публикувана в Профила на купувача на интернет адреса, посочен по-горе. Доставките ще се извършват в срок до 24 часа след подаване на заявка за необходимите количества продукти от упълномощени лица от посочената институция в интервал от 07:00 часа до 14:00 часа от понеделник до петък, без официалните празници. Доставките ще се извършват по установен график, два пъти седмично, като за продукта „хляб” – доставките са ежедневни, след подаване на заявка за необходимите количества от продукта от упълномощени лица, от посоченото детско заведение в интервала до 08:00 часа на деня следващ деня на направената заявка.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15811000, 15820000, 15421000, 15830000, 15865000, 15872000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Хлебни изделия
Сухари, бисквити и други трайни сладкарски изделия
Рафинирани течни масла
Захар и свързани с нея продукти
Билков чай
Билки и подправки


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обемът на доставките ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя през периода на изпълнение на договора. Количествата посочени в техническата спецификация, са ориентировъчни и не пораждат задължения за Възложителя да ги заявява, нито закупува в пълен обем. В рамката на договореното общо количество Възложителят има право да завишава или намалява количествата на отделните продукти. Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя от броя на деца от ЦДГ „Еделвайс” – гр. Етрополе. При извънредни ситуации (природни бедствия и др.) Изпълнителят се задължава да достави стоката по предварителна извънредна заявка, съгласно офертата си за участие в указаното от съответното заведение място.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

48800 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Етрополе, кв. Осем

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта могат да подадат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Възложителят не поставя изискване при участие на обединение,същото да е регистрирано като юридическо лице. Участниците следва да отговарят на изискванията по чл.47, ал. 1, т. 1 и 5 ЗОП. Минимални изисквания за технически възможности: 1. Участникът трябва да е изпълнил през последните три години, считано от крайната дата за получаване на оферти поне един договор за доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. *Под „доставка, еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка” следва да се разбира доставка на хранителни продукти. За доказване на това изискване, участникът следва да представи списък-декларация (Образец № 5) на основните договори, придружен от удостоверения, издадени от получателите или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 2. Всеки участник трябва да представи доказателства, че разполага с обект или обекти, необходими за изпълнението на поръчката. Обекта/ите трябва да бъдат регистрирани по реда на чл.12 от Закона на храните/ЗХ/ на името на участника в следните групи:Складове за търговия с храни от животински произход;Складове за търговия с храни от неживотински произход или Складове за търговия с храни от животински произход и неживотински произход.Доказва се с представяне на заверени копия от валидни санитарни разрешителни по чл. 12 от Закона за храните.3. Всеки участник трябва да разполага с посочените по-долу транспортни средства, необходими за изпълнение на поръчката, както следва:Хладилен автомобил (поне един) с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход; Автомобил (поне един) с издадено „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от РЗИ за превоз на хранителни продукти от неживотински произход. Доказва се с представяне на Списък- декларация на транспортните средства, които участникът ще използва при изпълнение на поръчката. 4. Участникът трябва да има въведена система за управление безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки - НАССР, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки. Доказва се с копие от валиден сертификат за въведена система за управление безопасността на храните, съгласно стандарт ISO 22000:2006 или еквивалентен с област на приложение предмета на поръчката или сертификат НАССР или процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки. Срокът на валидност на офертите е 30 календарни дни включително, считано от изтичане на крайния срок за получаване на офертите. 3.Съдържание на офертата: 1.Списък на документите, които съдържа офертата на участника, подписан от участника – Обр. № 1; 2.Представяне на участника – Обр. № 2, включващо:посочване на ЕИК по чл.23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или друга идент. инф-ция в съотв. със зак. на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата. При участници обединения копие на договора за обединение,а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващия. 3.Декларация за запознаване с условията на поръчката и приемането им; 4.Декларация по чл. 47, ал.1, т.1, б. «а» - «д» и ал.5 от ЗОП;5. Доказателства за техн. възможности и/или квал. на участника; 6.Декларация за ползване на подизпълнител/и; 7.Декларация – съгласие за участие на подизпълнител; 8.Декларация за приемане условията на проекто-договора;9.Техническо предложение;10.Ценовото предложение. Изброените документи се изготвят по образците към указанията за участие. Продължава в допълнителна информация.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение: Споразумението за създаване на обединени задължително трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за подготовката на офертата по настоящата обществена поръчка и за изпълнението на бъдещия договор по нея; е определен водещ член на обединението и той е упълномощен за и от името на всеки член на обединението да поема задължения и да получава указания; изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на водещия член на обединението, и че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора; е направено разпределение на дейностите между членовете. Участниците в обединението трябва да определят лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Желаещите да участват в публичната покана за възлагане на обществената поръчка подават лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с обратна разписка офертите на адреса на Възложителя – гр. Етрополе, кв.Осем в срок до 17,00 часа на 16.02.2016 г. Отварянето на офертите ще се извърши на 17.02.2016г. от 10:00 часа в сградата на ЦДГ „Еделвайс”, на адрес: гр. Етрополе, п.к. 2180, пл. кв. Осем. Заседанието е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на Възложителя.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/02/2016