Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД, бул.Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160205mJfK800472.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Абонаментно правно обслужване на „КОЦ - Пловдив” ЕООД по обособени позиции”: Обособена позиция № 1: „Правно обслужване на „КОЦ-Пловдив” ЕООД в областта на обществените поръчки, търговско право, трудово право и медицинско право”; Обособена позиция № 2: „Правно обслужване на „КОЦ-Пловдив” ЕООД в областта на клиничните проучвания, медицинско право, административно право, гражданско право и обществените поръчки”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79112000

Описание:

Юридическо представителство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност за Обособена позиция № 1 „Правно обслужване на „КОЦ-Пловдив” ЕООД в областта на обществените поръчки, търговско право, трудово право и медицинско право” е до 33 000 (тридесет и три хиляди) лева без ДДС за 1 (една) година. Прогнозната стойност за Обособена позиция № 2: „Правно обслужване на „КОЦ-Пловдив” ЕООД в областта на клиничните проучвания, медицинско право, административно право и гражданско право и обществените поръчки” е до 33 000 (тридесет и три хиляди) лева без ДДС за 1 (една) година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За Обособена позиция № 1: „Правно обслужване на „КОЦ-Пловдив” ЕООД в областта на обществените поръчки, търговско право, трудово право и медицинско право”. Осъществяване на абонаментно правно обслужване по специфични въпроси от областта на обществените поръчки, търговско право, трудово право и медицинско право. Осъществявани на абонаментен принцип (постоянно възнаграждение без договаряне за всяка отделна услуга, заплащано всеки месец), включително и изготвяне и съгласуване на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи, осъществяване на представителство пред органи от системата за здравеопазване в България и с лечебни заведения и юридически/физически лица при необходимост. 4.1.1. Да са завършили специалност „Право”, да са придобили юридическа правоспособност, както и да са вписани като адвокати в съответната адвокатска колегия – доказва се със заверено копие на адвокатска карта с гриф „Вярно с оригинала”; 4.1.2. Да са вписани като адвокати в съответната адвокатска колегия и да имат стаж като адвокати минимум 10 (десет) години – доказва се с декларация (свободен текст); 4.1.3. Да имат опит в правното обслужване и консултиране на лечебни заведения за болнична помощ минимум 3 (три) години – доказва се с копие на договор за правно обслужване и/или референция от лечебно заведение; 4.1.4. Да имат опит в участие в минимум 10 (десет) комисии по проведени обществени поръчки – доказва се с декларация (свободен текст), в която участникът посочва Възложителите на обществените поръчки; 4.1.5. Да имат опит в процесуално представителство пред гражданските и/или административните съдилища и/или Комисия за защита на конкуренцията по казуси от обществените поръчки, търговско право и трудово право минимум 3 (три) години – доказва се с декларация (свободен текст). Забележка: В случай, че участникът е адвокатско дружество, посочва се съдружникът/адвокатът, който ще изпълнява лично юридическото обслужване на Възложителя, както и виждането на участника относно професионалните качества на посоченото лице за изпълнение на техническото задание. В този случай на условията следва да отговаря конкретния съдружник/адвокат. При извършване на правното обслужване участникът следва да осигури присъствие в офис на Възложителя, съгласно нуждите от предоставяне на правна помощ, както и ще осигуря при необходимост дистанционно консултиране (телефон, интернет и др.). Срокът на изпълнение е до една година, при следните ограничения в условията на плащане: Възнаграждението за текуща правна помощ е съгласно Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и не може да бъде по-малко от определеното от Наредбата. За процесуално представителство на Възложителя в посочените области на правото ще се дължи отделно възнаграждение, съобразено с посочената Наредба. За Обособена позиция № 2: „Правно обслужване на „КОЦ-Пловдив” ЕООД в областта на клиничните проучвания, медицинско право, административно правои гражданско право и обществените поръчки”. Осъществяване на абонаментно правно обслужване по специфични въпроси от областта на клиничните проучвания, медицинско право, административно и гражданско право и обществените поръчки. Осъществявани на абонаментен принцип (постоянно възнаграждение без договаряне за всяка отделна услуга, заплащано всеки месец), включително и изготвяне и съгласуване на писмени и устни правни становища, писма, заповеди, договори и други документи, осъществяване на представителство пред органи от системата за здравеопазване в България и с лечебни заведения и юридически/физически лица при необходимост. 4.2.1. Да са завършили специалност „Право”, да са придобили юридическа правоспособност, както и да са вписани като адвокати в съответната адвокатска колегия – доказва се със заверено копие на адвокатска карта с гриф „Вярно с оригинала”; Продължение в раздел: Допълнителна информация

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 е показател, оценяващ допълнителните предложения на участника за изпълнение в рамките на изискванията на Възложителя - Максимален брой точки – 50 точки. Оценката заема стойности до 50, като всяко отделно конкретно предложение на участника се оценява по следния начин: 10 точки – предложението е от полза за лечебното заведение; 20 точки – предложението е от полза за лечебното заведение и има допълнителна икономическа стойност; 30 точки – предложението е от полза за лечебното заведение, има допълнителна икономическа стойност и е свързано с допълнителна квалификация на участника (последното се удостоверява с необходимите документи - дипломи, сертификати и други). К2 е оценка по критерий ”предложена цена” – 50 точки: Този критерий се изчислява по следната формула К2 = К2 минимум / К2 конкретна/ * 50 Методика за определяне на комплексната оценка /КО/ на офертите: КО = K1+ K2 Участника събрал най-много точки се класира на първо место.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/02/2016 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

4.2.2. Да са вписани като адвокати в съответната адвокатска колегия и да имат стаж като адвокати минимум 10 (десет) години – доказва се с декларация (свободен текст); 4.2.3. Да имат опит в правното обслужване и консултиране на лечебни заведения за извънболнична и/или болнична помощ минимум 3 (три) години – доказва се с копие на договор за правно обслужване и/или референция от лечебно заведение; 4.2.4. Да имат опит в участие в минимум 10 (десет) комисии по проведени обществени поръчки – доказва се с декларация (свободен текст), в която участникът посочва Възложителите на обществените поръчки; 4.2.5. Да имат опит в процесуално представителство пред гражданските и/или административните съдилища и/или Комисия за защита на конкуренцията по казуси от клиничните проучвания, медицинско право, административно право и гражданско право и обществените поръчки минимум 3 (три) години – доказва се с декларация (свободен текст); 4.2.6. Да имат опит в представителство на лечебни заведения за извънболнична и/или болнична помощ в областта на клинични проучвания минимум 3 (три) години – доказва се с декларация (свободен текст) и най-малко 1 (една) референция от лечебно заведение. Забележка: В случай, че участникът е адвокатско дружество, посочва се съдружникът/адвокатът, който ще изпълнява лично юридическото обслужване на Възложителя, както и виждането на участника относно професионалните качества на посоченото лице за изпълнение на техническото задание. В този случай на условията следва да отговаря конкретния съдружник/адвокат. При извършване на правното обслужване участникът следва да осигури минимум 30 (тридесет) часа месечно, в рамките на които следва да присъства в офис на Възложителя и 30 (тридесет) часа минимум в рамките на които следва да осигури дистанционно консултиране (чрез телефон, интернет). Срокът на изпълнение е до една година, при следните ограничения в условията на плащане: Възнаграждението за текуща правна помощ е съгласно Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения и не може да бъде по-малко от определеното от Наредбата. За процесуално представителство на Възложителя в посочените области на правото ще се дължи отделно възнаграждение, съобразено с посочената Наредба. Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 17.02.2016 г.в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ-Пловдив” ЕООД –гр.Пловдив, бул. „Васил Априлов” № 15А.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/02/2016