Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. ,,Симеон Велики'' № 33, За: В. Недев - юрисконсулт при Община Силистра, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция ,,Правна''

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка има за предмет осъществяване на ремонтни дейности по премахване на незаконни строежи и незаконни преместваеми обекти във връзка с чл. 225а, ал. 3 и чл. 57а, ал. 7 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6667 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие във възлагането на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените обстоятелства с една декларация, подписана от лицето/лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка 1.1 Срок на изпълнение СИ (след подадена заявка от възложителя/ срокът следва да е посочен в работни дни) – относителна тежест: 40% Оценката се определя съгласно формулата: СИ = СИ/СИi х 100 където: СИmin - най – краткият срок за изпълнение на поръчката СИi – предложеният срок от съответния участник 1.2 Цена за изпълнение Ц – относителна тежест: 60% Оценката се определя съгласно формулата: Ц = Цmin/Цi х 100 където: Цmin - минималната предложена крайна цена (без ДДС) Цi – предложена крайна цена (без ДДС) на съответния участник. 2. Определяне на комплексната оценка - „КО”: КО = СИ х 40% + Ц х 60% На първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се проведе на 17.02.2016 г. от 14:00 ч. в ст. 202 (Заседателна зала) в административната сграда на Община Силистра.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/02/2016