Версия за печат

BG-с.Невестино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Невестино, ул. Владимир Поптомов №17, За: Десислава Йорданова, РБългария 2595, с.Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg

Място/места за контакт: община Невестино

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://obshtinanevestino.kncity.info/index.php/public-invitation/item/51-izvarshvane-na-obshtestven-prevoz-na-patnitzi-po-avtobusni-linii-ot-oblastnata-transportna-shema-mezhduobshtinski-linii-kyustendil-pelatikovo-kyustendil-sv-yana-kyustendil-kadrovitza-kyustendil-stradalovo-kyustendil-gorno-rakovo-kyustendil-lilya.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„ Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната транспортна схема/междуобщински линии: „Кюстендил – Пелатиково”, „Кюстендил-Св.Яна”, „Кюстендил-Кадровица”, „Кюстендил-Страдалово”, „Кюстендил-Горно Раково”, „Кюстендил-Лиляч”, „Кюстендил-Еремия”, „Кюстендил-Ваксево”, Кюстендил-Църварица”, „Кюстендил-Илия”, „Кюстендил-Ветрен”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

60112000

Описание:

Услуги на обществения пътен транспорт


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Автобусна линия: Кюстендил –Пелатиково - Кюстендил Разписание с часове : Тръгване от гр. Кюстендил: 06:00ч. (работни дни ),Връщане от с. Пелатиково: 6,40 часа; (работни дни ), Тръгване от гр. Кюстендил ; 7,30 ч.; (понеделник, вторник, сряда, петък, неделя):Връщане от с. Пелатиково: 8,10 ч. (понеделник, вторник, сряда, петък, неделя ):Тръгване от гр. Кюстендил ; 13,10 ч.; (ежедневно): Връщане от с. Пелатиково: 13,50 ч. (ежедневно ):Тръгване от гр. Кюстендил ; 17,15 ч.; (понеделник, вторник, сряда, петък, неделя):Връщане от с. Пелатиково: 17,57 ч. (понеделник, вторник, сряда, петък, неделя ): Автобусна линия: Кюстендил – Пелатиково - Св.Яна - Кюстендил Разписание с часове (изпълняват се само в четвъртък, събота и неделя.) Тръгване от гр. Кюстендил: 7,30 ч. ( в четвъртък и събота) Връщане от с. Св.Яна: 8,48 ч.. ( в четвъртък и събота) Тръгване от гр. Кюстендил: 17,15.ч. ( в четвъртък и неделя) Връщане от Св.Яна; 18,36 ч. ( в четвъртък и неделя) Автобусна линия: Кюстендил –Кадровица - Кюстендил Разписание с часове (изпълняват се вторник, петък,събота и неделя.) Тръгване от гр. Кюстендил: 11,00 ч. ( вторник и петък) Връщане от с. Кадровица:11,40 ч. ( вторник и петък) Тръгване от гр. Кюстендил: 18,30 ч. ( вторник и петък) Връщане от с. Кадровица:19,10 ч. ( вторник и петък) Тръгване от гр. Кюстендил: 6,30 ч. ( събота) Връщане от с. Кадровица:7,10 ч. ( събота) Тръгване от гр. Кюстендил: 19,40 ч. ( неделя) Връщане от Кадровица: 20,30 ч. ( неделя) Автобусна линия: Кюстендил – Еремия - Кюстендил Разписание с часове (изпълняват се понеделник, сряда, събота и неделя.) Тръгване от гр. Кюстендил: 7,30 ч. ( понеделник и сряда) Връщане от с. Еремия:8,04 ч. ( понеделник и сряда) Тръгване от гр. Кюстендил: 17,30 ч. ( понеделник и сряда) Връщане от Еремия: 18,16 ч. ( понеделник и сряда) Тръгване от гр. Кюстендил: 8,30 ч. ( събота и неделя) Връщане от Еремия:9,04 ч. ( събота и неделя) Тръгване от гр. Кюстендил: 18,30 ч. ( събота и неделя) Връщане от Еремия: 19,16 ч. ( събота и неделя) Автобусна линия: Кюстендил – Лиляч - Кюстендил Разписание с часове (изпълняват се ежедневно.) Тръгване от гр. Кюстендил: 8,00 ч. (ежедневно) Връщане от с. Лиляч:8,44 ч. ( ежедневно) Тръгване от гр. Кюстендил: 16,20 ч. ( ежедневно) Връщане от Лиляч: 16,58 ч. ( ежедневно) Автобусна линия: Кюстендил – Г.Раково - Кюстендил Разписание с часове (изпълняват се последна сряда, събота и неделя от месеца) Тръгване от гр. Кюстендил: 8,30 ч. (последна сряда и събота от месеца) Връщане от с. Г.Раково:10,05 ч. ( последна сряда от месеца) Тръгване от гр. Кюстендил: 16,30 ч. ( последна сряда и неделя от месеца) Връщане от Г.Раково: 18,10 ч. ( последна сряда и неделя от месеца Автобусна линия: Кюстендил – Ваксево - Кюстендил Разписание с часове: Тръгване от с. Ваксево: 6,20 ч. . (от понеделник до петък) Автобусна линия: Кюстендил – Църварица – Кюстендил Разписание с часове (изпълняват се ежедневно.) Тръгване от гр. Кюстендил: 10,30 ч. (ежедневно) Връщане от с. Църварица: 11,36 ч. (ежедневно) Тръгване от гр. Кюстендил: 14,30 ч. (ежедневно) Връщане от с. Църварица: 15,30 ч. (ежедневно) Автобусна линия: Кюстендил – Илия - Кюстендил Разписание с часове : Тръгване от гр. Кюстендил: 6,40 ч. (ежедневно) Връщане от с. Илия: 8,00 ч. (ежедневно) Тръгване от гр. Кюстендил: 14,30 ч. (от понеделник до петък) Връщане от с. Илия: 15,35 ч. (от понеделник до петък) Тръгване от гр. Кюстендил: 17,10 ч. (ежедневно) Връщане от с. Илия: 18,24 ч. (ежедневно) Автобусна линия: Кюстендил – Ветрен - Кюстендил Разписание с часове : Тръгване от гр. Кюстендил: 6,40 ч. (събота) Връщане от с. Ветрен: 8,02 ч. (събота) Тръгване от гр. Кюстендил: 10,30 ч. (сряда) Връщане от с. Ветрен: 11,55 ч. (сряда) Тръгване от гр. Кюстендил: 17,10 ч. (сряда и неделя) Връщане от с. Ветрен: 18,32 ч. (сряда и неделя) Автобусна линия: Кюстендил – Страдалово - Кюстендил Разписание с часове : Тръгване от гр. Кюстендил: 8,30 ч. (събота) Връщане от с. Страдалово: 9,50 ч. (събота) Тръгване о

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40927 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Невестино

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците да притежават валиден лиценз за извършване на превоз на пътници, изискван от Закона за автомобилните превози; 2. Участниците да притежават валидни застрахователни полици «Гражданска отговорност» на автобусите и «Злополука на пътници в обществения транспорт» на пътниците. Застраховките да са валидни към датата на отваряне на офертите и най-малко за срока на валидност на офертата за участие в процедурата; 3. Участниците да са финансово стабилни по смисъла на чл.7 от Наредба №33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от Министъра на транспорта; 4. Участниците в качеството си на юридическо и физическо лице да нямат задължения към Община Невестино, към датата на отваряне на офертите (проверката се прави служебно). 5. Необходим парк – Автобусите, с които ще се извършва обществен превоз на пътници трябва да отговарят на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба №Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. Автобусите трябва да са с различна пътниковместимост. 6. Участниците трябва да могат да осигурят и по един резервен автобус. 7. Участникът следва да разполага със собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им; 8. Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на обществената поръчка, който да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси; - Участника да разполага с един резервен автобус, отговарящ на изискванията за техническа изправност, посочени в Наредба №Н-32 от 16 декември 2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства. - Участникът следва да разполага със собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им; - Участникът следва да разполага с персонал за изпълнение на обществената поръчка, който да отговаря на изискванията на Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, като броят на водачите на МПС трябва да съответства на броя на основните автобуси за обслужване на автобусните линии, за които се участва, без водач за резервния автобус. Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получена от всяка оферта „Комплексна оценка“(КО). Максималният брой точки, които участник може да получи е 100 точки. На оценяване подлежат само основните автобуси, с които участника е посочил, че ще извършва превозите по направленията. Комплексната оценка се определя на база следните показатели: Показател А - Екологичност на превозните средства – максимален брой точки 20 Показател Б - Допълнителни услуги в превозното средство- максимален брой точки – 20 Показател В – Собственост на автобусите, с които разполага участника- максимален брой точки - 10 Показател Г - Предлагана цена на билета–максимален брой точки 50. Формулата, по която се изчислява комплексната оценка на всеки участник е Ко = А +Б +В +Г

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

17/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците задължително представят:Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника (Образец № 1); ОФЕРТА- Представяне на участника, което включва: Данни за лицето, което прави предложението – попълва се (образец № 2), в които се посочва единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държава, в която кандидатът или участникът е установен, като и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата; документ за регистрация по ДДС; Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП – попълва се образец № 3 (оригинал);При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП - образец № 4; Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - образец № 5 ;Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - образец № 6; Декларация от Управителя на фирмата, че превозните средства, с които участва не са ангажирани в други поръчки по ЗОП или конкурси - Образец № 7;Копие от валиден лиценз за извършване на превоз на пътници на територията на Република България или лиценз на Общността по чл. 2 от НАРЕДБА № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси (Загл. изм. - ДВ, бр. 44 от 2011 г.), придружен от удостоверения на ППС за обществен превоз на пътници на територията на Р България.Копие на Застрахователни полици «Гражданска отговорност» на автобусите и «Злополука на пътници в обществения транспорт» на пътниците тях, придружени от декларация (образец № 8), подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такива застраховки за целия срок на договора. Декларация, че участниците са финансово стабилни по смисъла на чл.7 от Наредба №33/03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, издадена от Министъра на транспорта -Образец № 9.Декларация (свободен текст), че участниците в качеството си на юридическо и физическо лице да нямат задължения към Община Невестино, към датата на отваряне на офертите.Списък-декларация на собствени, лизингови или наети автобуси за извършване на услугата (Образец № 10), придружен с Удостоверение (Сертификат) за екологичност, издаден от завoда- производител или негов официален представител. Списък-декларация на собствена или наета база за сервизно обслужване и поддържане в изправност на автобусите и за местодомуването им - Образец № 11. Списък–декларация на персонала, ангажиран с изпълнението на обществената поръчка – Образец № 12 и Образец № 13;Декларация образец № 16 Отварянето на офертите ще се проведе на публично заседание на 18.02.2016 г. от 14.00 часа в административната сграда на Община Невестино на адрес: с. Невестино, общ. Невестино, обл. Кюстендил, ул. „Вл. Поптомов” №17, ет.2, заседателна зала. На него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица, при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

17/02/2016