BG-с.Невестино

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Невестино, ул. Вл. Поптомов №17, За: Десислава Йорданова, РБългария 2595, с.Невестино, Тел.: 07915 2230, E-mail: obshtinanevestino@abv.bg

Място/места за контакт: с.Невестино

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://obshtinanevestino.kncity.info/index.php/public-invitation/item/50-dostavka-na-stroitelni-materiali-za-nuzhdite-na-obshtina-nevestino.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на строителни материали за нуждите на община Невестино. Обособена позиция 1-Доставка на строителни материали; Обособена позиция 2-Доставка на ВиК материали; Обособена позиция 3-Доставка на електро материали; Обособена позиция 4-Доставка на бояджийски материали и инструменти; Обособена позиция 5-Доставка на строителни инструменти, железарски материали, консумативи и др. Всички видове строителни материали по обособени позиции са подробно описани в приложение №1, неразделна част от документацията

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

44100000

Описание:

Строителни материали и свързани с тях изделия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съобразно нуждите на община Невестино

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко склад/магазин/ на изпълнителя, който да бъде на отстояние не повече от 20 км. от с.Невестино

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- Участникът следва да притежава складова база/магазин/ или да има на разположение обект на отстояние не повече от 20 км. от с.Невестино, с посочен адрес, с осигурена възможност за упражняване на търговска дейност – за приемане на заявки и изпълнението им. Представя се Декларация / в свободен текст/, че участникът притежава или има на разположение складова база /магазин/, с посочен адрес с осигурена възможност за упражняване на търговска дейност. Придружава се с документ за собственост, договор за наем/ползване или документ, че го има на разположение на друго основание. Доставката се извършва франко склад /магазин/ на доставчика. Срока за изпълнение на доставката е 48 часа, считани от съответната заявка на възложителя.Изисквания за качество и съответствие – съгласно техническото задание.Начин на плащане-съобразно разпоредбите на проекта за договор публикуван на профила на купувача.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия, определена от Възложителя на 17.02.2016 г. от 11,00 часа в с.Невестино, ул. "Владимир Поптомов" №17, ет.ІІ-заседателна зала

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/02/2016