Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Тракийски университет, Студентски град, За: Страхил Илиев, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 0882 031663, E-mail: strahil_iliev@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет, Студентски град, ст. 340

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160204iqGD478953.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извънгаранционно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на МПС (автомобили и автобуси) – собственост на Тракийски универистет – гр. Стара Загора, обособени в 4 позиции“ , както следва: I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Извънгаранционно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на амтомобили – собственост на Тракийски университет – гр. Стара Загора, за нуждите на структурните звена на територията на гр. Стара Загора” II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 „Извънгаранционно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на амтомобили – собственост на Тракийски университет – гр. Стара Загора, за нуждите на Факултет по техника и технологии – гр. Ямбол” III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 „Извънгаранционно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на амтомобили – собственост на Тракийски университет – гр. Стара Загора, за нуждите на Филиал – гр. Хасково” IV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 „Извънгаранционно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на автобуси – собственост на Тракийски университет – гр. Стара Загора”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50110000, 34300000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети и свързаното с тях оборудване
Резервни части и аксесоари за превозни средства и двигатели на превозни средства


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на настоящата обществена поръчка са в зависимост от възникналата необходимост от ремонтни дейности на МПС – собственост на Възложителя. Разполагаемият финансов лимит на Възложителя е до 66 000,00 лв. без ДДС (шестдесет и шест хиляди лева без ДДС) – като обща стойност за всички Обособени позиции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Тракийски университет гр. Стара Загора

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията на Възложителят в тяхната цялост са записани в одобрената Документация към процедурата в РАЗДЕЛ VII / документацията и всички нейни приложения е публикувана в официалния интернет сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора, основно меню „Профил на купувача“ - http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index , hyperlink: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160204iqGD478953 Всеки участник в процедурата има право да подаде оферта за една или за всички обособени позиции.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Ц – предложената цена за вложен труд за 1 (един) сервизен час в съотношение с най–ниската предложена цена К1 = 60 2. ТО – търговската отстъпка от цената на вложените в ремонта оригинални резервни части по цени на участника на дребно, валидни към момента на извършване на ремонта, в съотношение с най–високата предложена търговска отстъпка (в проценти) К2 = 40

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

16/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящата покана, както и всички приложения към нея, са качени в официалния сайт на Тракийски университет гр. Стара Загора - основно меню „Профил на купувача“ - http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index , hyperlink: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160204iqGD478953 ; Офертата трябва да бъде адресирана до Тракийски университет, гр. Стара Загора, 6000 Студентски град. Пликът с офертата трябва да е представен (изпратен) от участника или от упълномощено от него лице, лично или с пощенска(куриерска) пратка с обратна разписка в сградата на Тракийски университет, гр. Стара Загора на горепосочения адрес до 16.02.2016 г. 2. Оферта представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя и се връща на участника. 3. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и факс и предмета на поръчката:„Извънгаранционно абонаментно обслужване, доставка на авточасти и ремонт на МПС (автомобили и автобуси) – собственост на Тракийски универистет – гр. Стара Загора, обособени в 4 позиции“ Отварянето на постъпилите оферти ще се проведе на 17-02-2016 год.от 13:00часа в Заседателна зала на Ректорат при Тракийски Университет. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

16/02/2016