Версия за печат

BG-Казанлък

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Исторически музей Искра - Казанлък, ул. „П. Р. Славейков” № 8, За: Людмил Буюклиев, България 6100, Казанлък, Тел.: 0886 147877, E-mail: museum.iskra.kz@abv.bg, Факс: 0431 63741

Място/места за контакт: ул. „П. Р. Славейков” № 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.muzei-kazanlak.org/.

Адрес на профила на купувача: http://muzei-kazanlak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=196%3A20160203170209&catid=64%3Aprofil-na-kupuvacha&Itemid=134&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е “ИНТЕГРИРАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГИС ЗА ЛОКАЛИЗИРАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИ ОБЕКТИ В ДОЛИНАТА НА РОЗИТЕ И ТРАКИЙСКИТЕ ЦАРЕ”. Поръчката включва три основни дейности: 1. Реализация на платформа за изграждане, поддръжка и управление на интернет базирана система на Исторически музей - “Искра” гр. Казанлък • Система за управление на бази от данни (CУБД) • ГИС сървърен софтуер • Десктоп ГИС софтуер 2. Разработване на Интернет базираната Географска информационна система и мобилно приложение. • Разработване и представяне за одобрение от страна на възложителя на структура и функционалност на ИбГИС • Разработване на специализирани бази данни за обслужване на различна част от дейностите на Исторически музей – „Искра”, гр. Казанлък • Разработване на специализиран софтуерен продукт за въвеждане на данни и различни нива на достъп до тях през Интернет • Разработване на мобилно приложение 3. Внедряване на разработената система. • Тестване и инсталиране • Публикуване в Интернет • Изготвяне и публикуване на мета данни • Обучение на служители* • Гаранционна поддръжка за срок от 12 месеца

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

38221000

Описание:

Географски информационни системи (GIS или равностойни)


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не е приложимо

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Казанлък

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение са посочени в Техническите спецификации, приложени към настоящата покана. Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1. Документ ”Представяне на участника” по образец № 1 ; 2.Копие, заверено с подпис и печат на участника на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено с подпис и печат на участника/. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на участника/. При участници обединения –копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в които се посочва представляващият. 3.Техническо предложение по образец № 2; 4.Ценово предложение по образец № 3; 5.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по образец № 4; 6. Списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката по образец № 5; 7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – по образец № 6.; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – по образец № 7 за приемане на условията на проекта на договор.; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРС”) по образец № 8; 10.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - представя се по преценка на участника и при наличие на основания за това. Прилага се към Техническото предложение по образец № 9; 11.Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец 10; 12. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в публичната покана; Забележка: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2 и т. 9, следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по т. 5, 6 и 13 се представят само за участницити, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за участие. За обединението се прилага нотариално заверено копие от договора за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. Ако участникът в публичната покана е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, а за тези които е необходимо и в официален превод. По своя преценка участникът може да представи и други допълнителни документи, доказващи техническите възможности и професионална квалификация. В процеса на провеждане на публичната покана участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите «Икономически най-изгодна оферта» се прилага само по отношение на оферти, които са подадени от участници: за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; които отговарят на минимално определените изисквания на Възложителя за технически възможности и квалификация; чието Техническо предложение е в съответствие с техническото задание; чиято оферта, отговаря на изискванията на действащото в Република България законодателство и предварително обявените условия на Възложителя. Методиката за оценка на офертите е както следва: Икономически най-изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели за всяка една обособена позиция, изчислени по следната формула: КО = Р1+ Т2 + С3 По показателят Р1 - „Цена” се оценява ценовата оферта на участника. Точките се формират по следната формула: Р1n = P1 min/P1 n. * 20, където P1 min е най-ниската предложена цена; P1 n – предложената цена от n участник; Р 1n – оценка на n участник Показателят Т2 „Срок на изпълнение” оценява се срокът за изпълнение на услугата от участника от датата на сключване на договора. По този показател, участникът следва да посочи в техническото си предложение, срокът за изпълнение на услугата в календарни дни. Точките се формират по следната формула: Т2n = Т2 min/Т2 n. * 40, където Т2 min – най-краткия срок на изпълнение, предложен от участник; Т2 n – предложения срок на n-тия участник; Т 2n – оценка на n-тия участник Максималният срок за изпълнение на услугата не трябва да надвишава 180 календарни дни. Показателят С3 – Срок за отстраняване на недостатъци и/или пропуски в разработената Географска Информационна Система (ГИС). По този показател, участникът следва да посочи в техническото си предложение, срокът за отстраняване на недостатъци и/или пропуски в разработената ГИС. Точките се формират по следната формула: С3n = С3 min/ С3 n. * 40, където С3 min – най-краткия срок на отстраняване на недостатъци и/или пропуски, предложен от участник; С3 n – предложения срок на n-тия участник; С3n – оценка на n-тия участник Максималният срок за отстраняване на недостатъци и/или пропуски в инвестиционните проекти не трябва да надвишава 30 календарни дни. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и в този случай офертите имат еднакъв брой точки, комисията организира публично заседание, на което кани участниците с еднакъв брой точки и нотариус. На това публично заседание се провежда жребий и комисията класира на по-предно място кандидата, определен чрез жребия.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ: МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Опит в изготвянето на поне еднa географска информационна система, като затова представи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, когато кандидатът или участникът е регистриран или е започнал дейността си. 2. Всеки участник трябва да разполага с квалифицирани експерти за изпълнение на обществената поръчка, който трябва да отговаря на следните изисквания: Експерт ГИС-софтуерни решения и ръководител екип: Образование: магистърска степен в областта на географските информационни системи, география, геодезия, картография или еквивалент; Допълнителна квалификация: серфитикати за работа с ГИС софтуер, системи за управление на бази от данни, уеб сървъри, управление на проекти. Опит: Минимум 3 години професионален опит в сферата на ГИС, с доказан опит за работа с ГИС бази данни и ГИС софтуерни продукти; Доказан опит в поне един проекта, свързани с предмета на поръчка в сферата на дигитализиране на културно-историческо наследство; Доказан опит в реализирането на поне един проект за уеб базиран ГИС портал, вкл. база данни, уеб услуги (OGC WMS/WFS), уеб приложения и метаданни. Експерт ГИС-геобази данни: Образование: магистърска степен в областта на географските информационни системи, география, геодезия, картография или еквивалент; Опит: Минимум 3 години професионален опит, от които поне една в сферата на ГИС; Доказан опит за работа с ГИС бази данни и ГИС софтуерни продукти; Опит в реализирането на поне един проект в сферата на дигитализиране на културно-историческо наследство. Експерт ГИС програмист:Образование: магистърска степен в областта на информационните технологии, компютърни системи или еквивалент; Опит: Минимум 3 години професионален опит в сферата на ГИС, с доказан опит за работа с ГИС бази данни и разработката на ГИС софтуерни решения.Експерт Мобилен ГИС програмист:Образование: бакалавърска степен в областта на информационните технологии, компютърни системи или еквивалент; Опит: Минимум 3 години професионален опит в сферата на ГИС; Доказан опит за работа със ГИС бази данни и разработката на ГИС софтуерни решения. Експерт Софтуерно качество: Образование: бакалавърска степен в областта на информационните технологии, компютърни системи или еквивалент; Опит: Минимум 3 години професионален опит в сферата на софтуерното тестване и осигуряване на софтуерно качество. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по–малко от 180 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите. Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М2-26/22.05.2015 г., подписан между Министерство на културата и Исторически музей „Искра” по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФП на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия“. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от назначена от Възложителя комисия, като отварянето им ще бъде извършено на 16.02.2016 г. в 13:00 часа в административната сграда на музея на адрес: гр. Казанлък, ул .”П.р.Славейков” №8, Медийна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ИМ "Искра" - Казанлък.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/02/2016