BG-Казанлък

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Исторически музей Искра - Казанлък, ул. „П. Р. Славейков” № 8, За: Людмил Буюклиев, България 6100, Казанлък, Тел.: 0886 147877, E-mail: museum.iskra.kz@abv.bg, Факс: 0431 63741

Място/места за контакт: ул. „П. Р. Славейков” № 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.muzei-kazanlak.org/.

Адрес на профила на купувача: http://muzei-kazanlak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=195%3A20160203170058&catid=64%3Aprofil-na-kupuvacha&Itemid=134&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е “РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР, АРХИТЕКТУРА И ИНТЕРФЕЙС ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ВИЗУАЛИЗИРАНЕ И АНАЛИЗИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ОБЕКТИТЕ И ДИГИТАЛИЗИРАНО ДВИЖИМО НАСЛЕДСТВО”, ЗАПАЗЕНА ПО РЕДА НА ЧЛ. 16Г ОТ ЗОП. Поръчката включва следните дейности: Разработване на софтуер, архитектура и интерфейс за управление и визуализиране и анализиране на събраната информация от изследванията на обектите и дигитализирано движимо наследство. Следва да бъде предложено изграждане на цялостна система за управление на съдържанието с дигитализирани експонати/обекти и база-данни. Виртуалната платформа трябва да предлага по интуитивен начин информация за местоположението на археологическите обекти с точни географски координати, въвеждане на снимков и видео материал и текстово описание за всеки движим и недвижим обект, 3-D възстановки на значими археологически обекти. Платформата трябва да поддържа следните езици: български, английски, и да има възможност за разширяване на броя езици в зависимост от произхода на туристите. Цялата информация за археологическите обекти и артефакти следва да се съхранява в сървърна база данни, която е инсталирана и достъпна на сървъра на проекта. Софтуерната система трябва да се състои от два основни модула – административен и потребителски. Административният модул следва да служи за управление на портала, Виртуалната платформа и базата данни с платформани експонати. Административна част на софтуерното приложение трябва да представлява уеб базирана система, достъпна само от служителите на Историческия музей платформа и екипа по проекта. Достъпа ще става чрез потребителско име и парола. Публична част на софтуерното приложение трябва да бъде с интуитивен и функционален интерфейс с различни нива на достъп, за потребители и специалисти до Виртуалната платформа - он-лайн и оф-лайн чрез мрежова система от сензорни информационни табла в експозиционни зали. Чрез него всеки интернет потребител и посетителите в музея може да получат интерактивна информация на експонати и археологически обекти. Визуализацията на отделните аудио-видео файлове, 3D модели на експонати/обекти в портала трябва да става посредством лицензирани плеъри, лесно управляеми от потребителите, съвместими с най-използваните браузъри, както и автоматично да се изобразява и оразмеряване на различни екрани, вкл. смарт телефони и таблети, и чрез системата от сензорни информационни табла в експозиционните зали. Изпълнителят следва да окаже на Възложителя необходимото съдействие при провеждане на обучение на служители и членове на екипа за работа със софтуера и управление на административния модул. Конкретният подход за изпълнение за софтуерните разработки са предмет на техническото решение на участника. Подходът за софтуерна разработка трябва да обхваща всички етапи от жизнения цикъл на информационните системи и да включва като минимум следните етапи: 1. Проектиране 2. Разработка 3. Внедряване

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72200000

Описание:

Програмиране и софтуерни консултантски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Не е приложимо

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Казанлък

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение са посочени в Техническите спецификации, приложени към настоящата покана. Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1. Документ ”Представяне на участника” по образец № 1 ; 2.Копие, заверено с подпис и печат на участника на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено с подпис и печат на участника/. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на участника/. При участници обединения –копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в които се посочва представляващият. 3.Техническо предложение по образец № 2; 4.Ценово предложение по образец № 3; 5.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по образец № 4; 6. Списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката по образец № 5; 7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – по образец № 6.; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – по образец № 7 за приемане на условията на проекта на договор.; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРС”) по образец № 8; 10.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - представя се по преценка на участника и при наличие на основания за това. Прилага се към Техническото предложение по образец № 9; 11.Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец 10; 12. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в публичната покана; 13. Декларация относно това дали участникът, респ. всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания и посочване на номер,под който е вписан или в еквивалентен регистър на държава членка на Европейския съюз.по образец 11. Забележка: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2 и т. 9, следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по т. 5, 6 и 13 се представят само за участницити, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за участие. За обединението се прилага нотариално заверено копие от договора за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. Ако участникът в публичната покана е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, а за тези които е необходимо и в официален превод. По своя преценка участникът може да представи и други допълнителни документи, доказващи техническите възможности и професионална квалификация. В процеса на провеждане на публичната покана участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Методиката за оценка на офертите е както следва Икономически най-изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели за всяка една обособена позиция, изчислени по следната формула: КО = Р1+ Т2 + С3 По показателят Р1 - „Цена” се оценява ценовата оферта на участника. Точките се формират по следната формула: Р1n = P1 min/P1 n. * 20, където P1 min е най-ниската предложена цена; P1 n – предложената цена от n участник; Р 1n – оценка на n участник Показателят Т2 „Срок на изпълнение” оценява се срокът за изпълнение на услугата от участника от датата на сключване на договора. По този показател, участникът следва да посочи в техническото си предложение, срокът за изпълнение на услугата в цяло число календарни дни. Точките се формират по следната формула: Т2n = Т2 min/Т2 n. * 40, където Т2 min – най-краткия срок на изпълнение, предложен от участник; Т2 n – предложения срок на n-тия участник; Т 2n – оценка на n-тия участник Максималният срок за изпълнение на услугата не трябва да надвишава 180 календарни дни. Показателят С3 - Срок за отстраняване на недостатъци и/или пропуски в разработените софтуер, архитектура и интерфейс за управление и визуализиране и анализиране на информация от изследванията на обектите и дигитализирано движимо наследство. По този показател, участникът следва да посочи в техническото си предложение, срокът за отстраняване на недостатъци и/или пропуски в разработените софтуер, архитектура и интерфейс за управление и визуализиране и анализиране на информация от изследванията на обектите и дигитализирано движимо наследство в цяло число календарни дни. Точките се формират по следната формула: С3n = С3 min/ С3 n. * 40, където С3 min – най-краткия срок на отстраняване на недостатъци и/или пропуски, предложен от участник; С3 n – предложения срок на n-тия участник; С3n – оценка на n-тия участник Максималният срок за отстраняване на недостатъци и/или пропуски в разработените софтуер, архитектура и интерфейс за управление и визуализиране и анализиране на информация от изследванията на обектите и дигитализирано движимо наследство не трябва да надвишава 30 календарни дни. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и в този случай офертите имат еднакъв брой точки, комисията организира публично заседание, на което кани участниците с еднакъв брой точки и нотариус. На това публично заседание се провежда жребий и комисията класира на по-предно място кандидата, определен чрез жребия.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ: 1 Опит в изготвянето на поне един разработен софтуер, архитектура и интерфейс, като затова представи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, когато кандидатът или участникът е регистриран или е започнал дейността си. 2. Всеки участник трябва да разполага с квалифицирани експерти за изпълнение на обществената поръчка, който трябва да отговаря на следните изисквания: 2.1 Графични дизайнери – 2 /двама/ експерти: Висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” по специалност, в някое от следните професионални направления: физически науки; математика; информатика и/или компютърни науки; електротехника, електроника и автоматика или компютърна и комуникационна техника; Минимум 2 години професионален опит в областта на информационните системи и технологии, свързани с разработка на информационни системи. 2.2 Системен администратор – 1 /един/ експерт Висше образование, образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър” по специалност в някое от следните професионални направления: физически науки, математика, информатика и/или компютърни науки, електротехника, електроника и автоматика, компютърна и комуникационна техника; Минимум 2 годишен професионален опит в областта на информационните технологии, свързани с проектирането на софтуерни архитектури и /или изграждането на разпределени многослойни и информационни решения. Забележки: Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите отделни лица (един експерт не може да изпълнява повече от една позиция в изискуемия ръководен експертен състав). При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствието с поставените изисквания за образователно – квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности. Участник в процедурата може да използва ресурсите на други физически и/или юридически лица при изпълнение на поръчката, при условие че представи документи, доказващи, че има на свое разположение тези ресурси. Това условие се прилага и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и участникът се позовава на ресурсите на членуващите в обединението физически и/или юридически лица. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по–малко от 180 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М2-26/22.05.2015 г., подписан между Министерство на културата и Исторически музей "Искра" - Казанлък по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФМ на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия“. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от назначена от Възложителя комисия, като отварянето им ще бъде извършено на 16.02.2016 г. в 11:00 часа в административната сграда на музея на адрес: гр. Казанлък, ул .”П.р.Славейков” №8, Медийна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ИМ "Искра" - Казанлък.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/02/2016