Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе № 66, За: проф.д-р Карен Джамбазов, д.м., г-ца Владимира Костова, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930; 032 602849, E-mail: unihosp@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160203WpMe3619805.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Сключване на групова рискова застраховка "Живот" на 2623 работници и служители в УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съобразно Техническо задание на Възложителя - Приложение № 1, предоставена на профила на купувача http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160203WpMe3619805

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив, бул. "Пещерско шосе" № 66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или във формата на нотариално заверено фотокопие. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съобразено с предварително зададеното техническо задание за изисквания и обхващане на застрахователните покрития. 3. Разрешение за извършване на застрахователна дейност- заверено от участника копие; 4. Декларация за съгласие с условията на проектодоговора (свободен текст); 5. За изпълнение на посочените услуги изпълнителят представя ценово предложение съдържащо: Начин на плащане: еднократно или на вноски, без оскъпяване, по избор на застраховащия, която да не надвишава стойността от 32 000 лв., условия и начин на плащане; 6. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите. 7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването ще бъде извършено по следната методика: К n = К1+К2+К3, където: n - пореден номер на участника. К1 е показател, оценяващ ангажимента на участника за поемане "отговорност за събития, дължащи се на заболявания, регистрирани за първи път преди началото на срока на договора" в рамките на изискванията на Възложителя. К2 е оценка по показателя "обхват на застрахователното порлитие по отношение на събития, дължащи се на заболявания, регистрирани преди началото на срока на договора". К3 е оценка по показателя "предложена цена" - крайна дължима сума за всички 2623 лица ( сбор от премия за всички 2623 застраховани лица и всички дължими вноски, такси и данък, в това число данък върху застрахователните премии (обн. Държавен вестник, бр. 86 от 02.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.), вноска за Обезпечителен фонд (съгл. чл. 311 и от Кодекса за застраховане), ако се предвижда такава и др.) – служители на УМБАЛ ”СВ. Георги”ЕАД. Начин на изчисляване Показатели за оценка Начин на изчисляване К1 - "Отговорност за събития, дължащи се на заболявания, регистрирани за първи път преди началото на срока на договора" Оценката да заема стойност 0 или 20, която да се получава при офериране от кандидата на ангажимента. К2 - "Обхват на застрахователното порлитие по отношение на събития, дължащи се на заболявания, регистрирани преди началото на срока на договора" Оценката по този показател да заема стойност от 0 до 20, която се получава като средноаритметичен сбор от индивидуалните оцени на всеки от членовете на комисията, които дават оценки от 1 до 20 при стипка от 1 точка, като аргументират оценките си. Максимални точки, които може да получи участник - 20. К3 - "предложена цена" Min. предложена застр. премия за всички 2623 лица К3 =………………………………………..……..……… предложената от участника застр. премия за за всички 2623 лица К3х 60

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/02/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Безплатен достъп до документацията за участие е предоставен на профила на купувача - http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160203WpMe3619805. Отварянето на офертите ще бъде публично в административната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, град Пловдив, бул."Пещерско шосе" № 66, на 15.02.2016г. в 08.00 часа. Отварянето на офертите ще се извърши по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП. При сключване и изпълнение на застрахователния договор ще бъдат използвани услугите на лицензиран застрахователен брокер, обслужващ брокер на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/02/2016