BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс ЕАД, бул. Васил Левски № 54, За: Роман Райчев, Република България 1142, София, Тел.: 02 9885905, E-mail: sbrnk@rehabilitation.bg, Факс: 02 9876121

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://nkrehabilitation.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на счетоводни услуги на “СБР - НК” ЕАД филиал Вършец“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79211000

Описание:

Счетоводни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническите спецификации

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Филиал Вършец на "СБР - НК" ЕАД

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът да разполага с минимум 5 броя служители за изпълнение на поръчката; 2. Участникът да разполага със средно годишно минимум 5 броя работници и служители (вкл. ръководни служители) за всяка от последните три години (2013 г., 20014 г. и 2015 г.). 3. Да има собствен/нает офис на територията на гр. Вършец. 4. Да разполага с компютърна техника с инсталирани лицензирани програмни продукти, включително специализирани счетоводни програми. Срок на договора: 12 (дванаседет) месеца, считано от датата на сключване на договора. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за подаване на оферти.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценка: 1. Показател "Сбор от единични цени" (Пц) - с относителна тежест 40 %; 2. Показател "Техническо предложение" (Птх) - с относителна тежест 60 %. Показателят "Техническо предложение" (Птх) се състои от следните два подпоказателя: подпоказател А - "Организация на работата" - с максимален брой точки - 50 т.; подпоказател Б - "Управление на риска" - с максимален брой точки - 10 т. Подробно описание на оценяването по показателите и подпоказателите се съдържа в Методиката за оценка - неразделна част от документацията за участие. Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (КОО) е 100 точки. Изчислява се по следната формула: КОО = Пц + Птх, където: Пц е оценката на офертата по Показателя „Сбор от единичните цени“; Птх е оценката на офертата по Показателя „Техническо предложение“ (А+Б). Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията спазва разпоредбите на чл. 70 от ЗОП. Когато комисията установи, че ценовото предложение на участник съдържа единична цена на вид счетоводна услуга, която е необичайно по-ниска от средната стойност на единичните цени на останалите участници за същия вид счетоводна услуга, комисията може да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. Комисията може да приеме писмената обосновка на участника, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 2. предложеното техническо решение; 3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 5. получаване на държавна помощ. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията не допуска офертата до оценяване и класиране. Класирането на офертите се извършва от комисията от длъжностни лица, определени от възложителя, в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниският сбор от единични цени. При условие, че и сборовете от единични цени са еднакви, комисията сравнява оценките по показателя „Техническо предложение“ и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай че и оценките по показателя „Техническо предложение“ са еднакви, се провежда публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Цялата документация е налична в Профила на купувача на възложителя - http://nkrehabilitation.bg/profil-na-kupuvacha/. Източник на финансиране: собствени средства на възложителя. Всяка оферта трябва да съдържа минимум: 1. Данни за лицето, което прави предложението (по образец). 2. Техническо предложение (по образец). 3. Ценово предложение (по образец) заедно с Таблица с единичните цени на електронен носител - CD в xls.-ски формат. 4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП – по образец. 5. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП – по образец. 6. Декларация за видовете работи от предмета на поръчката, които ще бъдат предложени на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители – по образец. 7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - по образец. 8. Декларация-списък за ръководните служители и на служителите, които ще отговарят за изпълнение на обществената поръчка - по образец. 9. Декларация за средния годишен брой на работниците и служителите и за броя на ръководните служители на участника - по образец. 10. Декларация в свободен текст, в която е посочен адресът на офиса собствен/нает, с който участникът разполага. 11. Декларация за техническото оборудване, с което участникът разполага за изпълнение на предмета на обществената поръчка. В декларацията трябва да се съдържа информация относно компютърната техника (собствена/наета), с лицензирани програмни продукти, вкл. специализирани счетоводни програми, с които участникът разполага. 12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 13. Пълномощно в полза на лицето, подписало офертата, в случай че офертата не е подписана от законен представител. Място за получаване на офертите: гр. София, бул. Васил Левски № 54. Отварянето на офертите ще се проведе на 15.02.2016 г. от 15:00 часа, в гр. София, бул. Васил Левски № 54, ет. 3.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/02/2016