BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул. България №32, За: Розалина Караиванова, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308, E-mail: op_otdel@abv.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая №308

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/izrabotvane-i-dostavka-na-rabotno-obleklo-2016/..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработване и доставка на работно облекло за нуждите на BБР: Дейност „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”, ОП “Благоустрояване и озеленяване”, Дейност “Социални услуги” и Дейност „Спорт и туризъм” - Свиленград.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18110000

Описание:

Работно облекло


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1.За ВРБ"Дейност „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети” - 14 бр.видове артикули; 2.За ОП “Благоустрояване и озеленяване” - 17 бр. видове артикули; 3.За Дейност "Социални услуги" - 10 бр. видове артикули; 4. За Дейност „Спорт и туризъм” - 8 бр. видове артикули; 1.Максималната стойност на поръчката за Дейност”ЦДГ, ДЯ и ЗК” е до 14 600 лв с ДДС. 2. Максималната стойност на обществената поръчка за ОП „Благоустрояване и озеленяване” е до 10 550 лв с ДДС. 3. Максималната стойност на поръчката за Дейност „Социални услуги” е до 11 000 лева с ДДС. 4. Максималната стойност на поръчката за Дейност „Спорт и туризъм” е до 1 700 лева с ДДС. Общата максимална стойност на поръчката е до 31 541,66 лв без ДДС и 37 850 лева с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31542 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

•Работното облекло следва да има етикет за поддръжката, изготвен в съответствие с БДС EN ISO 3758 или еквивалентно, да отговаря на ЕN 342 (определя основните и допълнителни изисквания към студозащитни облекла) или еквивалентно. •Означаването на размера на работното облекло да се извърши съгласно БДС EN 13402-3:2013 или еквивалентно. Облеклото задължително да е с етикети, съдържащи: производител, състав на основния материал, размер, символика на поддържане на изделието. •Размерите на всички облекла трябва да се вземат на място ( на адресите на ВБР – „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети”, Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване", Дейност "Социални услуги”и Дейност „Спорт и туризъм” и се ушиват индивидуално за всеки човек. •Изпълнителят се задължава да представи на отделните ВБР в писмен вид поне 2 /два/ дни преди извършване на доставката– график по дни за доставянето на готовото облекло от заявено количество и вид за всяко отделно звено. •При доставка на готовото облекло и необходимост да се направи корекция, същата ще се извършва от Изпълнителя за негова сметка в срок от 3 работни дни. Избраният за Изпълнител да представи мостри в пълна номерация от модел на работното облекло на всяко отделно звено не по-късно от 2 работни дни след сключването на договора.След одобрението на мострите от Възложителя избраният Изпълнител трябва да достави готовото работно облекло франко склада на Възложителя в срок до 30 календарни дни. •Преди да бъде ушито работното облекло трябва да се направи минимум една проба. • При доставка на готовото облекло и необходимост да се направи корекция, същата ще се извършва от Изпълнителя за негова сметка. •Приемането на доставката за „ЦДГ, Детски ясли и Здравни кабинети” ще се осъществи по детски заведения, от домакина на всяко детско заведение ,а за шофьорите и мед. лица – от гл.счетоводител на посочените в таблица №1 адреси. •Приемането на доставката за Общинско предприятие "Благоустрояване и озеленяване"-бул.”България” №198 ще се осъществи от диспечер-магазинер на склад. •Приемането на доставката за Дейност "Социални услуги"- (ДСП-ул.”Гео Милев” №3, ДВХПР-местност „Дом социални грижи”, гр.Свиленград, ДЦДУ-ул.”Ген.Скобелев” №29, ДЦВУ-ул.”Бурденис” №2а, ДЦСГ-бул.”България” №26 ) ще се осъществи от домакина на всяко заведение. •Приемането на доставката за Дейност „Спорт и туризъм” ще се осъществи на адрес: гр.Свиленград, ул. „Ненчо Христов”№1, от ръководителя ДСТ. •Всяка доставка да се придружава от следните актуални документи: фактура, приемателно-предавателен протокол, сертификат за качество, сертификат или декларация за произход, декларация за съответствие и документ за гаранционен срок на доставените изделия. Участникът представя следните документи, които ако са на чужд език, задължително се придружават с превод на български език: а/. Сертификат за качество; б/. Сертификат или декларация за произход; в/. Декларация за съответствие на качеството на изделията от производителя или негов упълномощен представител; г/. Декларация за гаранционен срок на предлаганите работни облекла, с които фирмата участва в процедурата, изхождаща от производителя на изделията при спазване на изискванията за ползване, поддържате и съхранение от потребителя, в съответствие на БДС, EN и нормативните разпоредби за отделните артикули; д/. Облеклото задължително да е с етикети, съдържащи: производител, състав на основния материал, размер, символика на поддържане на изделието.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/02/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в обществената поръчка с приложенията може да бъде намерена в „Профил на купувача” на електронната страница на Община Свиленград на следния адрес: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/izrabotvane-i-dostavka-na-rabotno-obleklo-2016/. Изтеглянето на документацията е безплатно.Разглеждането на офертите ще се извърши на 16.02.2016г. от 9:00 ч. в малката заседателна зала на Общинска администрация- гр. Свиленград, ет.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители /чл.68.ал.3 от ЗОП/, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ОбА-Свиленград. Офертите да бъдат изпращани на следния адрес:гр. Свиленград, бул. "България"№32, Общинска администрация,стая 302.При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаването на офертите, възложителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Предметът на поръчката е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което поръчката е предназначена за изпълнение и запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена, като техните офертите се разглеждат само ако няма: 1. участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка при условие, че може да изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем, той може да ползва подизпълнители или да се позовава на ресурсите на трети лица при условие, че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл.16г, ал. 7.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/02/2016