Версия за печат

BG-гр. Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“УЧЕНИЧЕСКО И СТОЛОВО ХРАНЕНЕ” ЕАД, ГР. ВАРНА, ул. “Цанко Дюстабанов” № 1, За: Нурай Басри, България 9000, гр. Варна, Тел.: 052 751072, E-mail: ush_ead@abv.bg, Факс: 052 744154

Място/места за контакт: гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” № 1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.ushvarna.com.

Адрес на профила на купувача: www.ushvarna.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Организиране и осъществяване на денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база,работилници и паркинг със служебни автомобили находящи се в гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” № 1

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79713000

Описание:

Охранителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

12 месеца

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” № 1

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Денонощна физическа невъоръжена охрана на управление, складова база,работилници и паркинг със служебни автомобили находящи се в гр. Варна, ул. “Цанко Дюстабанов” № 1;Инкасова дейност, при заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;Охрана и защита на намиращите се в обектите сгради, движимо и недвижимо имущество на Възложителя от кражби и/или умишлено увреждане и др.посегателства;Охрана и защита на обособен паркинг в двора на„УСХ”ЕАД–гр.Варна,и на намиращите се в тях МПС и друга техника,собственост на Възложителя от кражби,присвоявания и/или умишлено увреждане;Охрана и защита на съоръженията от престъпни посегателства и вандалски действия;Осигуряване на условия за нормална работа на служителите в обектите и сигурност и спокойствие на гражданите и контрагентите посещаващи „УСХ”ЕАД–гр.Варна;Обезпечаване спазването на пропускателния режим и обществения ред в обектите.Обезпечаване на засилена охрана при изменение на охранителната обстановка,и при провеждане на мероприятия;Физическата охрана включва наблюдение и обход на охраняваните обекти, и обход на външния периметър на охран.обект с ползване на автомобил;Изграждане на СОТ и видио наблюд.за сметка на изпълнителя;Участниците следва да притежават лиценз за извършване на частна охранителна дейност съгласно ЗЧОД и лиценз за охрана на ценни пратки и товари;Участн. следва да разполагат с не по-малко от 6 неосъждани и квалифицирани за изпълн. на охранителна дейност служители,невъоръжени,униформени,оборудвани с допустими по ЗЧОД помощни средства,с валидна застр."Професионална отговорност";Участн.следва да разполагат с минимум 2 собствени автомобила на територията на гр.Варна или с възможност за ползване на такива на друго основание;Участн.представят проект на план за охрана на обектите и план за реагиране при задействане на сигнал„аларма”от обектите,охранявани със СОТ на територията на охраняваните обекти,които съгласувани от страна на Възл.ще са неразделна част от договора сключен със спечелилия Участник;Всеки кандидат може да участва и да подаде една оферта.Варианти не се допускат;Участник в наст.общ.поръчка може да бъде всяко бълг.или чужд.физ.или юрид.лице,както и техни обединения,които лица отговарят на усл. за участие съгл.наст.документация; Не може да участва в проц.за възлагане на общест.поръчка физ.или юрид.лице,за което e налице:а) някое от обстоятелствата по чл.47,ал.1 ЗОП,приложими за настоящата обществена поръчка;б) някое от обстоят. по чл.47,ал.5 ЗОП;Не може да участва в процедурата чужд. физ.или юрид.лице,за което в държавата,в която е установено,e налице някое от обстоят. по чл.47,ал.1 и ал.5 ЗОП приложими за наст. общ.поръчка;Лице,което участва в обед. или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник,не може да представя самостоятелна оферта.В настоящата процедура за възлагане на поръчката едно физ.или юрид.лице може да участва само в едно обединение.В случай,че Участ. е обединение,което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице преди датата на подаване на офертата за настоящата общ.поръчка,чл.на обед. подп.дог.за създаване на обед.,Когато участ. е предвидил в офертата си ползването на подизпълнител/и при изпълнение на общ.поръчка,той следва задълж.да посочи вид.работи,които подизп.ще извършат както и да посочи техният дял в проценти от стойността на общ.поръчка.Лице,което участва в обед.или е дало съгласие и фигурира като подизп.в офертата на друг участ., не може да представя самостоятелна оферта.В проц.за възлагане на общ. поръчка едно физ.или юр.лице може да участва само в едно обед.Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 год.,считано от датата на подаване на офертата минимум една услуга (охрана на обекти) еднакви или сходни с предмета на поръчката.Забел:За еднакви или сходни се приемат договори за невъоръжена физическа охрана на следните обекти:паркове,учебни заведения и други публични площи със свободен или контролиран достъп,посещавани от голям брой хора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели:"Предлагана цена”-30т.,„Техническо предложение за изпълнение на поръчката”-70т.;показатели за определяне на комплексната оценка /КО/:1.Оценка по финансов показател „предлагана цена”А–с максимална оценка от 30т.Участ., предложил най-ниска обща цена на охраната за месец получава пълния брой от 30т,а оценките на останалите участници се определят по формулата:А=(Най-ниската цена/Съответната цена)Х30; 2.Оценка по технически показатели на„Предложение за изпълнение на поръчката”- Б–с максимална оценка от 70т. Б=Б1+Б2+Б3+Б4,Където:Б1- брой т.,получени от участ.за „Предложение за организация на охраната”;Б2-брой т.,получени от участ.за План и схема за охрана на обектите;Б3-брой т.,получени от участ.за „Планове за взаимодействие”;Б4-брой т.,получени от участ. за„Създадена система за инструктаж,контрол и помощ на охранителите”;а/Предложение за организация на охраната–Б1– максимален брой 20 т.;б/План и схема за охрана на обектите –Б2-макс.брой 20 т.; в/ Разработени планове за взаимодействие – Б3 - максимален брой 20 т.; г/ Създадена система за инструктаж, контрол и помощ на охранителите – Б4 - максимален брой 10 т. Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се формира при сумиране на получените оценки по показатели А и Б или: КО = А + Б; Максималната възможна комплексна оценка е 100 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2016