Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, За: Младен Колев, България 1111, София, Тел.: 029486 151, E-mail: mladen.kolev@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/?c=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията”, при следните обособени позиции: Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие”, Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията” Агенция по вписванията следва да възложи настоящата обществена поръчка с цел да осигури нормално функциониране и изпълнение на задълженията й като администратор на пет национални регистъра. Срокът за изпълнение е една година или до изчерпване на прогнозната стойност.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64227000, 64212700, 64212000

Описание:

Интегрирани далекосъобщителни услуги ISDN
UMTS услуги – (универсална мобилна телекомуникационна система UМTS)
Мобилни радиотелефонни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност на обществена поръчка „Предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Агенция по вписванията”, при следните обособени позиции: Позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM и UMTS с национално покритие” – до 19 000 лв. без ДДС, Позиция 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония за нуждите на Агенция по вписванията” – до 47 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р. България

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За учаснтиците не следва да: • са налице обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП • са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим • свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура Изискванията за изпълнение са посочени в техническите спецификации. Технически изисквания към участниците по Обособена позиция 1: - Да са изпълнили поне две услуги с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата; - Да има валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС; - Да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с предмет, включващ предмета на обществената поръчка. Технически изисквания към участниците по Обособена позиция 2: - Да са изпълнили поне две услуги с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка за последните три години, считано от датата на подаване на офертата; - Да има валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС; - Да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с предмет, включващ предмета на обществената поръчка. Документи за доказване на технически възможности по Обособена позиция 1: Списък на услугите, предоставяни от участника през последните три години предхождащи датата на подаване на оферти; Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС - заверено копие – представя се за всяка обособена позиция; Копие от сертификат за внедрена система по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено копие; Документи за доказване на технически възможности по Обособена позиция 2: Списък на услугите, предоставяни от участника през последните три години предхождащи датата на подаване на оферти; Валидно разрешение за извършване на дейност, съгласно предмета на поръчката, издадено от КРС - заверено копие – представя се за всяка обособена позиция; Копие от сертификат за внедрена система по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент – заверено копие;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ОП 1: Крайна оценка (Ок) - Икономически най-изгодно предложение, при следните показатели за оценяване: Максимален брой точки Относителна тежест Оц – Ценова оценка 100т. 70% От – Техническа оценка 100т. 30% ОП 2 Крайна оценка (Ок) - Икономически най-изгодно предложение, при следните показатели за оценяване: Максимален брой точки Относителна тежест Оц – Ценова оценка 100т. 70% От – Техническа оценка 100т. 30% Подробна информация относно показателите за оценка и тяхното формиране е посочена в документ "МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА"

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията - www.registryagency.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 45 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на Агенция по вписванията. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Дата и място на отваряне на офертите: Отваряне на офертите подадени за участие в процедурата ще се проведе на 12.02.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. "Елисавета Багряна" № 20, ет. 3. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/02/2016