Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Район Източен - Община Пловдив, ул. Лев Толстой № 2, За: инж. Калин Кънов, инж. Стоянка Чолакова, Майя Бахчеванова, Република България 4006, Пловдив, Тел.: 032 601081; 032 601071; 032 601077, E-mail: iztochen_bg@abv.bg, Факс: 032 631610

Място/места за контакт: ул. Лев Толстой № 2, стая № 8, стая № 9 и стая № 18

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.iztochen.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.iztochen.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160202SLlf116972.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

1. ПРЕДМЕТЪТ на настоящата поръчка е извършване на ремонтни работи по рехабилитация – асфалтиране, преасфалтиране, реконструкция и изкърпване (запълване на дупки) на асфалтови настилки на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, находящи се на територията на район “Източен”, Община Пловдив”. Всички СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, техническите и технологичните правила и нормативи, действащи в Република България. 2. Възложителят си запазва правото, до посочените стойности на поръчката, да не се изпълнят някои от описаните СМР, както и да се възлагат допълнителни СМР/СРР, чиято необходимост е възникнала след започване на работа или са били скрити и са установени с протокол. Посочените обстотятелства се установяват с протокол, подписан от Изпълнителя и лицата, упражняващи инвеститорски контрол съгласно заповедта на кмета на район «Източен», който протокол следва да бъде одобрен от възложтиля. Всички изпълнени СМР трябва да са съобразени с техническите и законови разпоредби, с техническите и технологичните правила и нормативи действащи в Република България. 3. Обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности: асфалтиране, преасфалтиране, реконструкция и изкърпване (запълване на дупки) на асфалтови настилки на улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства, находящи се на територията на район “Източен”, Община Пловдив, подробно посочени в техническата спецификация към публичната покана. 4. Обществената поръчка не е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като отделните видове дейности от предмета на поръчката не са включени в Списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, поради което възложителят не запазва изпълнението на поръчката съгласно чл. 16г от ЗОП. 5. Видовете СМР/СРР, които следва да бъдат изпълнени и техните характеристика са посочени подробно в Техническата спецификация- приложение към публичната покана и документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45233200, 45233222, 45233252, 45233229

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни работи по полагане на пътна настилка на пътища
Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка
Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици
Работи по поддръжане на банкети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна на стойност на поръчката е в размер е до 239 000 лв. /двеста трийсет и девет хиляди лева/ без включен ДДС, съответно до 286 800 лв. /двеста осемдесет и шест хиляди и осемстотин лева/ с включен ДДС. Възложителят си запазва правото, до посочените стойности на поръчката, да не се изпълнят някои от описаните СМР, както и да се възлагат допълнителни СМР/СРР, чиято необходимост е възникнала след започване на работа или са били скрити и са установени с протокол. Цената, предложена от участника включва всички разходи за изпълнение на дейностите по изпълнение на поръчката.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

239000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение – дейностите, предмет на поръчката се извършват на територията на Район Източен - Община Пловдив, а именно ремонтни работи по улици, тротоари, паркинги, алеи и междублокови пространства.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Видовете строително-монтажни работи /СМР/СРР, които следва да бъдат изпълнени са съгласно техническата спецификация. Необходимите за цялостното изпълнение на СМР/СРР инструменти като механизация, инструменти материали, работна ръка следва да бъдат осигурени от Изпълнителя. Всички строително–монтажни работи трябва да се изпълняват съобразно изискванията на ПИПСМР и фирмените технологии на фирмите производители. Изпълнителят отговаря за изпълнението на СМР в съответствие с документацията за участие в обществената поръчка, основните изисквания за този вид СМР, нормите за извършване на СМР и мерките за безопасност при работа на строителната площадка. Изпълнителят трябва да вземе всички мерки, за да осигури безопасността на извършваните от него СМР, съгласно законодателството на РБ и да носи пълната отговорност при евентуални злополуки. Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко необходимо за изпълнение на СМР. Изпълнителят трябва точно и надлежно да изпълни договорените работи, съгласно утвърдената от Възложителя документация за участие, с качество, съответстващо на БДС или еквивалент. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият ги отстранява за своя сметка до удовлетворяване исканията на Възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции. Строително–монтажните работи се отчитат периодично след извършването им и представяне на Акт - протокол образец №19. 2. Изисквания към офертата. 2.1. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в "Указанията към участниците" и да бъде оформена по приложените към документацията образци. 2.2. Офертата и документите към нея, както и ценовото предложение, се подписват само от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред Възложителя представителните си функции или когато участникът е обединение от изрично упълномощено лице, представляващо обединението, съгласно документа за създаване на обединение.2.3. Участникът изготвя офертата си в съответствие с изискванията на чл.101в от ЗОП и в съответствие с изискванията на документацията за участие. 2.4. Участникът изготвя Техническо предложение, в съответствие с изискванията на документацията за участие, техническата спецификация и видовете дейности, които са предмет на изпълнение на поръчката. Същите са неразделна част от настоящата публична покана. 2.5. В техническото си предложение участникът следва да предложи и гаранционен срок на изпълнените видове строително-монтажни работи съгласно Наредба № 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 2.6. Предложеният от участника гаранционен срок на видовете изпълнени СМР, предмет на изпълнение на поръчката следва да не е по голям от 3 год. и не по малък от 1 год. календарна година. 2.7.Всички предложения в техническите оферти на участниците следва да са обосновани, като са подкрепени с убедителни данни относно ресурсната обезпеченост на участника за изпълнението им вкл. инженерно-техническия екип от лица, които ще бъдат ангажирани за изпълнение на поръчката и тези, отговарящи за контрола на качеството. 3.Участниците следва да изготвят и представят и ценово предложение - Приложение № 3. Към ценовото предложение участникът следва да представи анализи и основания за формиране на цените на видовете работи. Изискванията за изпълнение на общ. поръчка са подробно посочени в документацията за участие и техническата спецификация - приложения към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател К1 - „Предлагани единични цени” - с относителна тежест 60 точки; 2. Показател К2 - „Сумарен коефициент за ценообразуване” - с относителна тежест 30 точки; 3. Показател К3 – „ Гаранционен срок” - с относителна тежест 10 точки. За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. Комплексната оценка /Ккомпл/ на офертата представлява сборът на точките, получени при оценка на техническото предложение и финансовото предложение на участника: Ккомпл= К1. + К2 + К3., където К1 – са точките по показател „Предлагани единични цени” – получени като средно аритметична стойност от точките за всяка предложена единична цена – Фактическа оценка /ФО/. Фактическа оценка за всяка единична цена ФО()= (Ед Ц min / Ед Ц(i) )*60 Ед Ц min – минималната предложена единична цена за всяка от позициите СМР Ед Ц(i) - предложена единична цена за всяка от позициите СМР от участник (i). К1 = ФО(i) / 35 35 – Брой позиции на единични цени i – пореден номер участник търг К2 - са точките по показател „Сумарен коефициент за ценообразуване”, получени като средно аритметична стойност от точките за всеки един показател, включени в ценообразуването, както следва: - показател часова ставка Пч.ст. = мин.Ч.Ст. /Ч. Ст.(i) * 30 - показател доставно складови разходи Пскл. р-ди= мин.%ДСР / ДСР(i) * 30 - показател допълнителни разходи труд Пдоп. труд= мин.% ДРТ / %ДРТ.(i) * 30 - показател допълн. р-ди механизация П доп. мех. = мин.%ДРМ / % ДРМ(i) * 30 - показател печалба Ппеч.= мин.%Печалба / %Печалба.(i) * 30 i – пореден номер участник търг мин.Ч.Ст. – минимален размер на часова ставка от всички предложени мин.% ДСР – минималният процент доставно складови р-ди от всички предложени мин.% ДРТ – минимален процент допълнителни разходи труд от всички предложени мин.% ДРМ - миним. процент допълнителни р-ди механизация от всички предлжени мин.% Печалба - минимален процент печалба от всички предложени К2 = (Пч.ст. + Пскл. р-ди + Пдоп. труд + П доп. мех + Ппеч. ) / 5 К3 – са точките по показател „Гаранционен срок” КЗ = Гаранц. срок (i) / max Гаранц. срок * 10 max Гаранц. срок- максималният предложен гаранционен срок ЗАБЕЛЕЖКА: Предложеният гаранционен срок следва да не е по-голям от 3 и не по- малък от 1 календарна година. i – пореден номер участник търг Ккомпл= К1. + К2 + К3. Максималната стойност на комплексната оценка / Ккомпл/ е 100 точки. В случай, че определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която има на -висока стойност на К1 – точките по показател „Предлагани единични цени”.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/02/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Подаването на офертите за участие в обществената поръчка ще се извършва в Деловодството на Район „Източен”, гр.Пловдив, ул. ”Лев Толстой” № 2, стая № 23 от 08:30ч. до 16:30ч. всеки работен ден до 15.02.2016 г. вкл. Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. ІІ. Офертите ще се отварят и разглеждат на 16.02.2016 г. /шестнадесети февруари две хиляди и шестнадесета година/ от 10:00 часа в Заседателната зала на Район Източен”, в гр. Пловдив, ул.”Лев Толстой” № 2, ет. 2, стая № 11, по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП от комисия, назначена от Възложителя по реда на чл. 101г от ЗОП. ІІІ. Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки към АОП съгласно изискването на чл. 101б, ал. 2 от ЗОП. Същата ведно с документацията за участие в поръчката са публикувани и в Профила на купувача – интернет страницата на район „Източен” и може да бъде намерена на следния интернет адрес - www.iztochen.com. IV. Неразделна част от настоящата публична покана са следните документи: 1. техническа спецификация на обществената поръчка; 2. проект на договор за обществена поръчка; 3. описание на предмета на обществената поръчка; 4. документация за участие в поръчката - указания към участниците; 5. образци на документи.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/02/2016