Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: проф. д-р Карен Биянов Джамбазов, д.м., Пламен Едрев - Н-к КИО, Тенчо Василев - гл. юрисконсулт, Република България 4000, Пловдив, Тел.: 032 602930; 032 602849, E-mail: op@unihosp.com, Факс: 032 644059

Място/места за контакт: УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.unihosp.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160201YgPp3606284.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Внедряване на облачна услуга (cloud) за съхранение на медицинска информация и доставка на лиценз на софтуер за отдалечен достъп до образни изследвания

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64216200, 48000000

Описание:

Електронни информационни услуги
Софтуерни пакети и информационни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация, приложена в документацията за участие и електронното досие на обществената поръчка. Максималната стойност на договора е до 66 000,00 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално състояние от съответния публичен регистър в оригинал или ксерокопие, заверено от кандидата, като е положен неговия подпис, печат и гриф „Вярно с оригинала”; 2. Участниците следва да предвиждат реализирането на необходимите услуги и доставки за изпълнението на поръчката, съгласно техническото задание. 3. Участниците трябва да притежават сертификат за ISO/IEC 27001:2013 или еквивалентен с обхват, приложим за предмета на поръчката – представя се в заверено копие; 4. Участниците трябва да притежават сертификат за ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват, приложим за предмета на поръчката – представя се в заверено копие; 5. Участниците трябва да са регистрирани като администратор на лични дани при Комисията за защита на личните данни – представят се писмени доказателства за регистрация в заверен от участника вид; 6. Участниците следва да представят техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката и позволяващо пълна преценка за спазване на техническата спецификация и условията на поръчката. Техническото предложение следва да е подписано на всяка страница и подпечатани от участника; 7. Ценово предложение – по образец, приложен в документацията на поръчката. Ценовото предложение следва да е подписано на всяка страница и подпечатани от участника. 8. Срок за внедряването на услугата и софтуера - до 20 дни. 9. Срок на валидност на офертите: не по-малко от 80 дни. Участникът следва да посочи срок на валидност, който е не по-малък от указания. 10. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.5 от ЗОП; 11. Списък на документите - подписан от законния представител на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия „най-ниска цена“. На оценяване подлежат следните предложени от участниците цени: 1. Цена за 1 месец използване на един гигабайт дисково пространство, с включено използване на софтуер за разглеждане на образни изследвания, разположени в облачната структура, при условие за използване общо до 5 тб в облака; 2. Цена за 1 месец използване на един гигабайт дисково пространство, с включено използване на софтуер за разглеждане на образни изследвания, разположени в облачната структура, при условие за използване в диапазон от 5 до 10 тб в облака; 3. Цена за 1 месец използване на един гигабайт дисково пространство, с включено използване на софтуер за разглеждане на образни изследвания, разположени в облачната структура, при условие за използване в диапазон от 10 до 25 тб в облака; 4. Цена за 1 месец използване на един гигабайт дисково пространство, с включено използване на софтуер за разглеждане на образни изследвания, разположени в облачната структура, при условие за използване в диапазон от 25 до 50 тб в облака; Оценяването се извършва, като на сбор на получените оценки на оферираните цени, като цените са със следните тежести: 1. Цената по т.1 – 10%; 2. Цената по т.2 – 45%; 3. Цените по т.3 и т. 4 – 45% - на база на средноартиметичен сбор.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/02/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията на поръчката е публикувана едновременно с изпращането на настоящата информация в РОП в Профила на купувача на възложителя, в електронното досие на поръчката на интернет адрес http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160201YgPp3606284. Дата и място на отваряне на офертите: деня, следващ изтичането на срок за получаване на офертите, 08:00ч. в админситративната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. "Пещерско шосе" № 66, гр. Пловдив

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2016