Версия за печат

BG-Казанлък

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Исторически музей Искра - Казанлък, ул. „П. Р. Славейков” № 8, За: Людмил Буюклиев, България 6100, Казанлък, Тел.: 0886 147877, E-mail: museum.iskra.kz@abv.bg, Факс: 0431 63741

Място/места за контакт: ул. „П. Р. Славейков” № 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.muzei-kazanlak.org/.

Адрес на профила на купувача: http://muzei-kazanlak.org/index.php?option=com_content&view=article&id=192%3A20160126145509&catid=64%3Aprofil-na-kupuvacha&Itemid=133&lang=bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата обществена поръчка е “ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ С НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО ЗНАЧЕНИЕ И ИЗРАБОТКА НА ДИГИТАЛНИ ГРАФИЧНИ РЕКОНСТРУКЦИИ НА 9 КАЗАНЛЪШКИ ГРОБНИЦИ И ГРОБНИ КОМПЛЕКСИ”. Поръчката включва две основни дейности: Дейност 1 Дигитализиране на недвижими културни ценности (НКЦ) ЗД заснемане и изчертаване на 9 археологически обекти – гробници Хелвеция, Грифоните, Шушманец, Казанлъшка, Сарафова, Голяма Косматка, Голяма Арсеналка, Оструша и Сашова - с 3Д лазерен скенер с точност до 2мм и цветна камера с висока резолюция, като се изгражда облак от точки, който представлява дигиталния модел на обекта. Този дигитален модел трябва да се геореферира чрез взимане на точни GPS координати на определени точки. От него трябва да бъдат свалени всички необходии изгледи, разрези, планове и изображения, които да дадат точна графична представа за обекта. От 3Д модела трябва да бъдат определени правилно подходящите за нуждите на документирането на културното наследство разрезни линии и да се създадат ортофото планове и изгледи. Така поучените „изображения” в реален мащаб следва да бъдат обработени и изчертани в подходящ формат (CAD) и представени в подходящоте мащаби. Резултати от заснемането трябва да бъдат в следните препоръчителни формати: Цветен облак от точки във формат *.fls, *.pcg, *,pts, *.e57; Интерактивни панорамни изгледи във формат *.tiff; *.jpg, *.png; Ортофотоизгледи и изображения във формат *.tiff; *.jpg, *.png, Арх. чертежи на планове, изгледи и характерни разрези *.dwg, *.pdf, *.jpg, *.png и Георефериран ситуационен чертеж *.dwg, *.pdf, Заснемането да бъде предоставено в 1 копие на хартиен носител и 2 копия на дигиален носител. Дейност 2. Дигитална реконструкция на графични изображения на НКЦ Дейността включва направата на ЗД хипотетични възстановки и графични реконструкции на 9 археологически обекти – гробници Хелвеция, Грифоните, Шушманец, Казанлъшка, Сарафова, Голяма Косматка, Голяма Арсеналка, Оструша и Сашова, които да покажат съоръженията в тяхната конструктивна цялост и да визуализират в максимална степен хипотезата за съществувалата свързана с тях обредност. На базата на 3D заснемането и изследването на аналогични примери и основни характеристики на конструкцията на обектите да се надгради облака от точки (заснети на терена) с предполагаемата структура, която към момента е разрушена и липсваща и която виртуално допълва обекта до неговата първоначална цялост. След обработката и изграждането на модела той да бъде текстуриран и поставен във виртуална среда, визуализараща предполагаемата му контекстуална рамка. С аплицирането на материалите и поставянето на обекта в подходяща заобикаляща го виртуална околност от модела да се направят визуализации от характерни изгледни точки, за които не е необходим специализиран софтуер за разглеждането им. Възстановките за послужат за интернет изображения в портала и терминалните станции, които ще бъдат разположени в ИМ „Искра” – Казанлък. Предадените резултати от възстановките и реконструкциите трябва да бъдат в следните препоръчителни формати: Цветен облак от точки във формат *.fls, *.pcg и др.; Триизмерен обект във формат *.dwg, *3ds и др; Изгледи във формат *.tiff; *.jpg, *.png, *.pdf Заснемането от настоящата дейност да бъде предоставено в 3 копия на хартиен носител за графичните реконструкции и 2 копия на дигиален носител за възстановките и графичните реконструкции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

92521000, 71210000, 71353000

Описание:

Услуги на музеи и галерии
Проучвателни и предпроектни архитектурни услуги
Топографо-геодезични измервания и заснемания


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

9 археологически обекти – гробници Хелвеция, Грифоните, Шушманец, Казанлъшка, Сарафова, Голяма Косматка, Голяма Арсеналка, Оструша и Сашова - следва да бъдат заснети с 3Д лазерен скенер и да им бъдат изработени хипотетични графични реконструкции.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59318 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Казанлък

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение са посочени в Техническите спецификации, приложени към настоящата покана. Съгласно чл.101в, ал.1 от ЗОП участниците представят оферта, съдържаща следните документи: 1. Документ ”Представяне на участника” по образец № 1 ; 2. Копие, заверено с подпис и печат на участника на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени /копие заверено с подпис и печат на участника/. Участниците физически лица представят копие на документ за самоличност /копието се заверява с подпис на участника/. При участници обединения –копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в които се посочва представляващият. 3.Техническо предложение по образец № 2; 4.Ценово предложение по образец № 3; 5.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата по образец № 4; 6. Списък на екипа, който ще участва при изпълнение на поръчката по образец № 5; 7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – по образец № 6.; 8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП – по образец № 7 за приемане на условията на проекта на договор.; 9. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици („ЗИФОДРЮПДРС”) по образец № 8; 10.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - представя се по преценка на участника и при наличие на основания за това. Прилага се към Техническото предложение по образец № 9; 11.Списък на документите, съдържащи се в офертата по образец 10; 12. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал с нотариална заверка на подписа на упълномощителя) – представя се когато офертата или някой документ от нея не е подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител в случаите, когато това е допустимо. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата – упълномощител и упълномощен, както изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в публичната покана; 13. Декларация за техническото оборудване, с което разполага участникът за изпълнение на обществена поръчка за услуги по образец 11. Забележка: Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т. 2 и т. 9, следва да бъдат представени от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. Документите по т. 5, 6 и 13 се представят само за участницити, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за участие. За обединението се прилага нотариално заверено копие от договора за учредяване, с който се доказва създаването на обединението. Ако участникът в публичната покана е чуждестранно физическо или юридическо лице, или техни обединения, офертата се подава на български език, а за тези които е необходимо и в официален превод. По своя преценка участникът може да представи и други допълнителни документи, доказващи техническите възможности и професионална квалификация. В процеса на провеждане на публичната покана участниците са длъжни да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите «Икономически най-изгодна оферта» се прилага само по отношение на оферти, които са подадени от участници: за които не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; които отговарят на минимално определените изисквания на Възложителя за технически възможности и квалификация; чието Техническо предложение е в съответствие с техническото задание; чиято оферта, отговаря на изискванията на действащото в Република България законодателство и предварително обявените условия на Възложителя. Методиката за оценка на офертите е както следва Икономически най-изгодна оферта за Възложителя е офертата получила най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни 100 (сто) точки, като сума от индивидуалните оценки по отделните показатели, изчислени по следната формула: КО = Р1+ Т2 По показателят Р1 - „Цена” се оценява ценовата оферта на участника. Точките се формират по следната формула: Р1n = P1 min/P1 n. * 40, където P1 min е най-ниската предложена цена; P1 n – предложената цена от n участник; Р 1n – оценка на n участник Показателят Т2 „Срок на изпълнение” оценява се срокът за изпълнение на услугата от участника от датата на сключване на договора. По този показател, участникът следва да посочи в техническото си предложение, срокът за изпълнение на услугата в календарни дни. Точките се формират по следната формула: Т2n = Т2 min/Т2 n. * 60, където Т2 min – най-краткия срок на изпълнение, предложен от участник; Т2 n – предложения срок на n-тия участник; Т 2n – оценка на n-тия участник Максималният срок за изпълнение на услугата не трябва да надвишава 180 календарни дни. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка (КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. Ако и в този случай офертите имат еднакъв брой точки, комисията организира публично заседание, на което кани участниците с еднакъв брой точки и нотариус. На това публично заседание се провежда жребий и комисията класира на по-предно място кандидата, определен чрез жребия.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по–малко от 180 календарни дни, считано от датата, посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ КВАЛИФИКАЦИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ: 1 Участниците следва да са изпълнявали услуги по 3Д лазерно сканиране на обект, недвижима културна ценност (археологически обекти по смисъла на чл. 6, т. 1 от ЗКН) и услуги по изработка на дигитални графични реконструкции, като затова представи списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата или в зависимост от датата, когато кандидатът или участникът е регистриран или е започнал дейността си. 2. Участниците трябва да разполагат минимум със следната техника, необходима за точното и качествено изпълнение на поръчката: 3Д лазерен скенер поддържащ точност до 2mm с интегрирана цветна камера (поне 70 МР), осигуряваща фотореалистични изображения и GPS – устройство за установяване на координатите на обектите и тотална станция с директна точност на регистриране на ъглите 1 mgon и точност на далекомера 2mm+2ppm. Участникът следва да докаже наличието на собствено или наето оборудване чрез приложения към офертата списък на техническото оборудване; 3. Всеки участник трябва да разполага с квалифицирани експерти за изпълнение на обществената поръчка, които трябва да отговарят на следните изисквания: Архитект 1, вписан в списъка по чл 165 от ЗКН: Да притежава минимум 5 години общ професионален опит; Да е участвал в изпълнението на 3Д заснемане и документирането (по смисъла на Глава 23, чл. 139 от Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти) на минимум 3 обекта, представляващи недвижими културни ценности (археологически обекти по смисъла на чл. 6, т. 1 от ЗКН); Геодезист: да притежава минимум 5 години общ професионален опит; да притежава специфичен опит в извършване на геодезическо заснемане на минимум 3 обекта, недвижими културни ценности (археологически обекти по смисъла на чл. 6, т. 1 от ЗКН) и Архитект 2, вписан в списъка по чл 165 от ЗКН: Да притежава минимум 5 години общ професионален опит; Да е автор на поне една графична триизмерна възстановка/изображение на недвижими културни ценности (археологически обекти по смисъла на чл. 6, т. 1 от ЗКН). Забележки: Участникът трябва да посочи за всяка от ключовите позиции на експертите отделни лица, като за позициите архитект 1 и архитект 2 един експерт може да изпълнява и двете функции ако отговаря и на двете изисквания едновременно. Настоящата обществена поръчка се финансира по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 24-10М2- 26/22.05.2015 г., подписан между Министерство на културата и Исторически музей "Искра" - Казанлък по Програма БГ 08 „Културно наследство и съвременно изкуство“ в рамките на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на ФM на ЕИП, подписан между България, Исландия, Лихтенщайн и Кралство Норвегия“. Офертите ще бъдат разгледани и оценени от назначена от Възложителя комисия, като отварянето им ще бъде извършено на 15.02.2016 г. в 13:00 часа в административната сграда на музея на адрес: гр. Казанлък, ул .”П.р.Славейков” №8, Медийна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на ИМ "Искра" - Казанлък. Мотиви за избора на процедура: Поради необходимост от провеждане на обществена поръчка над праговете по чл. 14, ал. 5 и с цел недопускане на заобикаляне на закона за обществените поръчки и на основание глава осма „а“, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП Възложителят следва да проведе публична покана.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

12/02/2016