BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Изработка и доставка за нуждите на „ВиК” ЕООД - Пловдив на специално работно облекло по приложена примерна спецификация,периодично, за срок от 1 (една) година от датата на подписване на договор с избрания за изпълнител участник, франко складова база – гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 и ПСОВ Пловдив – ул. „Ягодовско шосе”, по предварителна заявка от Възложителя, с която ще се уточняват необходимите номенклатурни позиции и количества. Примерната номенклатура, ориентировъчните количества и изискванията, на които трябва да отговарят предлаганите от участниците изделия, са описани в Техническата спецификация, неразделна част от поканата. “Водоснабдяване и канализация“ ЕООД Пловдив си запазва правото да променя посочените номенклатурни позиции и количества съобразно възникналата необходимост на Дружеството. Възложителят ще заплаща всяка доставка до 30 (тридесет) календарни дни след извършване на доставката, представяне на приемо-предавателен протокол и данъчна фактура. Предметът на поръчката попада в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания и чрез надлежно оповестяване в поканата поръчката се обявява като предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като се съблюдават изискванията на чл. 16г от ЗОП. В процедурата е допустимо да подават оферти и участници на общо основание, както към тях ще се прилагат изискванията на чл. 16 г, ал. 9.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18113000, 18213000, 33199000

Описание:

Работно облекло за промишлени предприятия
Якета за предпазване от вятър
Работно облекло за медицински персонал


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Посочeните в техническата спецификация номенклатурни позиции са примерни, а количествата са ориентировъчни, за едногодишен период. Възложителят си запазва правото да променя количествата и номенклатурните позиции съобразно с възникналата необходимост на Дружеството. Прогнозната стойност е максимално допустимата съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, но не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко складова база в гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 250 и ПСОВ – Пловдив, ул. „Ягодовско шосе”.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пълните изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие и Техническа спецификация, които могат да бъде намерени на интернет адреса на Възложителя www.vik.bg, в "Профил на купувача", категория Публични покани. Участниците трябва да са производители и/или дистрибутори на стоките, предмет на поръчката (удостоверителни документи, валидиращи горното обстоятелство). Участниците трябва да имат собствена или наета складова база на територията на гр. Пловдив и/или област Пловдив. Срокът за изработка и доставка на работното облекло да бъде максимум 20 (двадесет) работни дни след получаване на писмена заявка от Възложителя с приложена спецификация – уточнени по вид и количества изделия. Работното облекло, предлагано от участниците, трябва да отговаря на изискванията, посочени в Техническата спецификация, неразделна част от поканата. Участниците трябва да представят мостри от работното облекло, предмет на поръчката, както и мостри от основните материали, използвани при изработване на работните облекла, по начина, указан в Техническата спецификация. Участниците, който са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания (както и обединенията, в които участват само такива лица), подават декларация, в която се посочва номера, под който даден участник е вписан в Регистъра на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация относно регистрация в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. Участниците предоставят декларация-съгласие с условията на чл. 16г от ЗОП, подписана от представляващия участника. Участниците за длъжни да представят всички изискуеми съгласно приложената Техническа спецификация сертификати, декларации, мостри и др. В случай, че подадената оферта не съдържа някой от гореописаните документи и/или мостри и/или не отговаря на което и да е от изискванията на Възложителя, посочено в поканата и Техническата спецификация, офертата няма да подлежи на разглеждане и оценка. При условие, че има поне един участник - специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, който е предоставил оферта, съответстваща в пълна степен на изискванията на Възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. При условие, че няма нито един участник - специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, който е предоставил оферта, съответстваща в пълна степен на изискванията на Възложителя, Комисията разглежда и оценява офертите на останалите участници. При сключване на договор определеният за Изпълнител Участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

К1 – Цена на изделията – 0-92 точки Този критерий се изчислява по следната формула: К1 = (К1 минимална/ К1 конкретна)*92 На оценка подлежи общата стойност (цена на изделията), получена като сума от единичните цени на изделията, умножени по количествата, описани в приложената към настоящата документация Техническа спецификация – по начина, описан в приложения Образец № 2. Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат единични цени за всяка една от номенклатурните позиции, посочени в Техническата спецификация, съответно в Образец № 2. В случай, че участниците не посочат единична цена за някоя от номенклатурните позиции, офертата им няма да подлежи на разглеждане и оценка. К2 – Съответствие на мострите с техническите изисквания на Възложителя – 0-8 точки Комисията ще оцени представените от участниците мостри съобразно с посочените в Техническата спецификация изисквания за тях. За всяка една от мострите участникът, чието предложение покрива изцяло изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, ще получи по 1 (една) точка. В случай, че предоставената мостра не отговаря в пълна степен на изискванията, участникът ще бъде оценен с 0 (нула) точки за тази мостра. Резултатите от оценката ще бъдат оформени в Сравнителна таблица, неразделно приложение към Протокола на Комисията, подписана от членовете на Комисията. В случай, че участникът не е предоставил някоя от посочените в Техническата спецификация мостри, офертата няма да подлежи на разглеждане и оценка. КО = К1 + К2 Участникът, събрал максимален брой точки, се класира на първо място.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

12/02/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството, на горепосочените телефони, както и на телефон 032/605678 - Ст. Костадинова – Експерт ЗБУТ. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 12.02.2016 г. (петък) в 11.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, ще бъде публикувано съобщение в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

11/02/2016