BG-село Мирково

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Oбщина Мирково, 2086 село Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. Александър Стамболийски № 35, За: Нели Кенанова, Република България 2086, село Мирково, Тел.: 07 1822286, E-mail: ob6tinamirkovo@mail.bg, Факс: 07182 2250

Място/места за контакт: 2086 село Мирково, община Мирково, област Софийска, ул. Александър Стамболийски № 35

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mirkovo.bg/..

Адрес на профила на купувача: http://www.mirkovo.bg/..


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставки на хранителни продукти и хигиенни препарати и материали за нуждите на звената на бюджетна издръжка при Община Мирково - ОДЗ „Дора Габе”, Ученически стол в ОУ „Георги Бенковски” и Домашен социален патронаж.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количествата на видовете хранителни продукти и хигиенни препарати и материали се заявяват съобразно нуждите на всяко звено по предварителна зявка.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение – дейностите, предмет на поръчката се извършват на територията на Община Мирково, село Мирково, а именно франко складовете (приемателните помещения в сградите) на възложителя в ОДЗ „Дора Габе", ученически стол и Домашен социален патронаж в ОУ „Г. Бенковски"

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставяните хранителни продукти следва да отговарят на изискванията посочени в техническата спецификация на възложителя и да бъдат съобразени със разпоредбите на Закона за храните, Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове, издадени във връзка с прилагането им. 1.1. При всяка доставка хранителните продукти трябва да бъдат придружени със сертификат за произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ, документи, удостоверяващи съответствието на стоките с приложимите спецификации и стандарти за всеки вид продукт. 1.2.Доставяните продукти следва да са І-во качество и да не трябва да съдържат генно модифицирани организми /ГМО/. 2. Изисквания към участниците. 2.1. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в "Указанията към участниците" и да бъде оформена по приложените към документацията образци. 2.2. Офертата и документите към нея, както и ценовото предложение, се подписват само от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред Възложителя представителните си функции или когато участникът е обединение от изрично упълномощено лице, представляващо обединението, съгласно документа за създаване на обединение. 2.3. Участникът изготвя офертата си в съответствие с изискванията на чл.101в от ЗОП и в съответствие с изискванията на документацията за участие. 2.4. Участникът изготвя Техническо предложение - Приложение № 3, в съответствие с изискванията на документацията за участие и техническита спецификация към поръчката. 2.5. Участникът изготвя и представя Ценово предложение – Приложение № 4 като трябва да посочи: • единична цена за доставка на хранителни подукти в образеца на ценовото предложение – приложение № 4, с точност до два знака след десетичната запетая, с начислен ДДС; и • общата цена за изпълнение на поръчката. 3. Към офертата си участниците следва да представят: 3.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата; 3.2. Оферта за участие - Приложение № 2; 3.3. Данни за лицето, което прави предложението съгласно чл. 101в, ал. 1, т. 1 от ЗОП - Приложение № 1; 3.4.Декларация с посочване на ЕИК на участника - в свободен текст; 3.5.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в поръчката като такъв - Приложение № 2.1.; 3.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП - Приложение № 5; 3.7.Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 ЗОП - Приложение № 6; 3.8.Декларация, че представените удостоверения за регистрация на транспортни средства и обекти за производство или търговия с храни са актуални и няма образувани производства по отнемането им-в свободен текст; 3.9.Удостоверение за регистрация на обект за производство или търговия с хранителни продукти, включително от животински произход, съгласно чл. 12 от Закон за храните издадено от РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ; 3.10. Документ за собственост - талон/ и/или договор за наем на транспортно средство, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на храни. В случай на представен договор за наем срокът на действие на последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на поръчката; 3.11. Удостоверение за регистрация на транспортното средство по по точка 13 съгласно чл. 12 от Закон за храните, издадено от съответните компетентни органи: РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Показател Ц - „ Предложена обща цена в лева, без ДДС” - с относителна тежест 30 точки; 2. Показател Сбпз - „Срок на доставка без предварителна заявка /при спешна необходимост/” - с относителна тежест 40 точки; 3. Показател Спр – „Срок за подмяна, в случай на рекламация” - с относителна тежест 30 точки; За икономически най-изгодна оферта се счита тази, получила най-висока комплексна оценка. Комплексната оценка /Ккомпл/ на офертата представлява сборът на точките, получени при оценка на техническото предложение и финансовото предложение на участника: Ккомпл= Ц + Сбпз + Спр, където 1. Ц – са точките по показател „Предложена обща цена в лева, без ДДС”. Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена - 30 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение по следната формула: Ц = Цmin. х 30 / Цуч., където: Ц – е оценката за предложената цена Цmin. – e най-ниската предложена цена от участник в поръчката; Ц уч. – е цената на участника, чиято оферта се оценява 2. Сбпз - са точките по показател „Срок на доставка без предварителна заявка /при спешна необходимост/”. Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок - 40 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение по следната формула: Сбпз = Сбпз min. х 40 / Сбпз. уч., където Сбпз – е оценката за срок на доставка без предварителна заявка; Сбпз min. – e най-краткия срок на доставка без предварителна заявка, предложен в поръчката от участник; Сбпз уч. – е срока на доставка без предварителна заявка, предложен от участника, чиято оферта се оценява; Под срок на доставка без предварителна заявка следва да се разбира времето от инцидентно заявяване /по телефон, факс, email, и друг начин/ на определен артикул до доставянето на мястото, за което е заявено. Забележка: Срокът на доставка без предварителна заявка (при спешна необходимост) се предлага в минути и не може да бъде по-кратък от 30 минути и по-дълъг от 120 минути след уведомяването за необходимостта от спешна доставка /по телефон, факс, е-mail или друг подходящ начин/. 3. Спр – са точките по показател „Срок за подмяна, в случай на рекламация”. Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок - 30 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение по следната формула: Спр = Спр min. х 30 / Спр, където Спр – е оценката за срок на подмяна при рекламации; Спр min. – e най-краткия срок на подмяна при рекламации, предложен в поръчката от участник; Спр уч. – е срока на подмяна при рекламации, предложен от участника, чиято оферта се оценява; Забележка: Срокът за подмяна се предлага в минути и не може да бъде по-кратък от 30 минути и по-дълъг от 120 минути след уведомяването за установеното отклонение /по телефон, факс, е-mail или друг подходящ начин/. Ккомпл= Ц + Сбпз + Спр. Максималната стойност на комплексната оценка / Ккомпл/ е 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

І.Желаещите да участват в обществената поръчка подават оферти лично или чрез упълномощено лице с писмено пълномощно. Документи могат да бъдат подавани и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка като разходите са за сметка на участника като в този случай, участникът следва да е предвидил спазването на крайния срок за получаване на офертата в общината. Крайният срок за внасяне/представяне на оферти е до 16:30 часа на 10.02.2016 г., в деловодството на Община Мирково на адрес: с. Мирково, пк 2087, община Мирково, ул. Александър Стамболийски" № 35. ІІ. Офертите ще се отварят и разглеждат на 12.02.2016 г. от 11:30 часа в сградата на община Мирково от комисия, назначена от Възложителя по реда на чл. 101г от ЗОП. При отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и др. лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. ІІІ. Публичната покана и цялата документация за участие са достъпни на интернет адрес на Възложителя: http//www.mirkovo.bg/, секция "Обществени поръчки - Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/02/2016