Версия за печат

BG-Монтана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана, ул.Сирма войвода 4, За: Пламенка Георгиева, България 3400, Монтана, Тел.: 096 306881, E-mail: op@mbalmontana.com, Факс: 096 307554

Място/места за контакт: МБАЛ Д-р Стамен Илиев АД гр.Монтана

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbalmontana.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbalmontana.com/page/show/60.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитна или финансова институция за нуждите на МБАЛ «Д-р Стамен Илиев» АД – гр.Монтана

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66110000

Описание:

Услуги в областта на банковото дело


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Ежемесечно и текущо обслужване дейността на МБАЛ "Д-р Ст.Илиев" АД - гр.Монтана. Прогнозна годишна стойност 4 000лв.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

12000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Банковия офис на Изпълнителя и Интернет банкиране.

NUTS:

BG312

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участниците: 1. Да имат разрешение/лиценз за извършване на банкова дейност; 2. Да имат валиден (присъден и неоттеглен) към момента на подаване на офертата кредитен рейтинг, присъден от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch, Moody’s или Българска агенция за кредитен рейтинг, с оценка, не по-ниска от „В”, присъдена от рейтинговите агенции Standard & Poor’s, Fitch или Българска агенция за кредитен рейтинг, или „В2”, присъдена от Moody’s. 3. Да са издатели и да обслужват дебитни и кредитни карти; 4. Да притежават платформа за интернет банкиране; 5. Да притежават банков клон или офис, находящ се в гр.Монтана .

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Максималният брой точки за един кандидат е 100 точки, като посоченият брой точки към отделните критерии отразява техните максимални стойности: - Кнеколичествени – присъжда се тегло от 40% от общата оценка; - Кколичествени – присъжда се тегло от 60% от общата оценка. 1. Неколичествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка - 40 точки: 1.1. Наличие на алтернативна платформа за интернет банкиране, К1 – с максимална тежест 10 точки - при наличие на алтернативна (една или повече) платформа – 10 точки; - без алтернативна платформа – 5 точки. 1.2. Срок за обслужване на плащанията, К2 - с максимална тежест - 15 точки. Спрямо това дали участниците обслужват плащанията в посочените в документацията за участие срокове, същите получават по 1.875 точки за всеки покрит срок на дебитен/кредитен вальор. 1.3. Развитие на клонова мрежа, К3 - с максимална тежест - 5 точки. Участникът с най-развита клонова мрежа се оценява с 5 точки. Останалите участници се оценяват по формулата К3 = 5 х (Мi/Ммах), където Ммах е най-големия брой клонове или офиси за обслужване на територията на град Монтана, посочен от участник, а Мi е броя клонове или офиси за обслужване на територията на град Монтана, посочен от конкретния участник. 1.4. Рейтинг на участника – присъден от Агенцията за кредитен рейтинг, К4 - с максимална тежест - 10 точки. Максималния брой точки ще получи участникът, доказал най-висок кредитен рейтинг. Участник с втори по величина рейтинг получава 8 точки, участник с трети по величина рейтинг получава 6 точки, участник с четвърти по величина рейтинг получава 4 точки и всички останали получават 1 точка. К некол = К1+К2+К3+К4 2. Количествени критерии, с обща относителна тежест в крайната комплексна оценка - 60 точки: 2.1. Обща Прогнозна годишна стойност в лева, К5 - с максимална тежест - 50 точки 2.2. Годишен номинален лихвен процент по разплащателни сметки в BGN, К6 - с максимална тежест - 10 точки. Участникът с най-голям лихвен процент по разплащателни сметки в BGN се оценява с 10 точки. Останалите участници се оценяват по формулата К6 = 10 х (Лi/Лмах), където Лмах е най-големия лихвен процент, посочен от участник, а Лi е лихвения процент, посочен от конкретния участник. К кол = К5+К6 3. Крайната комплексна оценка се образува от сбора на общите оценки по неколичествените и количествените критерии, както следва: Ккомпл = К некол + К кол Методиката за оценка на офертите е подробно описана в документацията за участие публикувана на официалния сайт на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД- гр.Монтана, сектор "Профил на купувача" : http://www.mbalmontana.com/page/show/62

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

15/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

* Срок на валидност на офертите - 30 дни от датата на подаване, заявен в ценовата оферта. * Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно чл.101в от ЗОП, като съдържат: -Заявление с данни на оферента (образец 1); -Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (образец 2); -Техническа оферта - предложение за изпълнение на поръчката (образец 3); - Ценова оферта (образец 4); - Валидни разрешителни и лицензии доказващи възможностите на участника за изпълнение на поръчката. * На официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, сектор "Профил на купувача" на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/62 е публикувана документацията по настоящата обществена поръчка. * Отваряне на представените оферти : 16.02.2016г., 13:00часа, на адреса на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул."Сирма войвода" № 4. * Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на сключен договор, проекта на който е приложен към документацията и след представяне на необходимите документи от страна на класирания на първо място участник съгласно разпоредбата на чл.101е от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

15/02/2016