Версия за печат

BG-с.Руен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Руен, ул.Първи май 18, За: Хасибе Рамаданова, Република България 8540, с.Руен, Тел.: 05944 6233, E-mail: obstina_ruen@mail.bg, Факс: 05944 6476

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.obstinaruen.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на поръчката обхваща доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневните детски градини на територията на Община Руен - видове храни и приблизителни количества по обособени позиции: 1.„Храни на зърнена основа и варива”, 2.„Месо и месни продукти”, 3.”Риба и рибни продукти”, 4. „Мляко и млечни продукти”, 5.”Яйца” 6.„Захар, захарни изделия, пчелен мед” 7.„Други храни и подправки”.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

съгласно техническа спецификация, достъпна на профил на купувача. Прогнозната стойност по обособени позиции е: Позиция 1 – 2 356.00лв. Позиция 2 – 9 452.00лв. Позиция 3 – 4 860.00лв. Позиция 4 – 17 746.00лв. Позиция 5 – 2 197.00лв. Позиция 6 – 1 252.00лв. Позиция 7 – 4 800.00лв

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42663 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЦДГ на територията на община Руен, подробно описани в техническата спецификация.

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят при осъществяване предмета на поръчката следва да спазва Българските държавни стандарти /БДС/, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, признати национални технически спецификации/национални стандарти/, български технически одобрени такива или еквивалентни, съгласно нормативен акт във връзка с изискването за качество на доставяните хранителни продукти. Всички храни и хранителни продукти в обхвата на договора следва да отговарят на изискванията на Закона за храните и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните, Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиената на храните, Наредба 37/2009г. за здравословното хранене на учениците, Наредба 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, Наредба №108 от 12.09.2006г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, както и всички нормативни актове, съотносими към предмета на поръчката, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да гарантира със сертификат за качество, произход и годност от производител към момента на всяка доставка. Обособена позиция 6. „Захар, зaхарни изделия и пчелен мед“ е предназначена и запазена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз, и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите участници не се разглеждат и оценяват. Офертите на другите заинтересовани лица(за тези, за които обособената позиция не е запазена), извън тези, за които е запазена поръчката се разглеждат само ако няма: 1. кандидат или участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря на критериите за подбор, или 2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта отговаря на изискванията на възложителя. Когато в процедурата по Обособена позиция № 6, участват специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз и/или техни обединения, те са длъжни да представят допълнително и Декларация(в свободен текст), в която посочват номера, датата и регистъра, в който са вписани или при желание съответния документ, удостоверяващ вписването им. Тези участници са длъжни да декларират с декларация в свободен текст, че могат да изпълнят 80 на сто от предмета на Обособена позиция № 6. Когато участникът, за когото обособената позиция е запазена, е посочил, че ще ползва подизпълнител/и, изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава - членка на Европейския съюз се прилага и за подизпълнителя/ите, който/които ще го подпомага/т при изпълнението на изискуемите 80 на сто от предмета на Обособена позиция № 6. Техническите възможности, с които трабва да разполагат участниците са съгласно заповед за откриване, достъпна на профила купувача. Доставката на хранителни продукти ще се извършват по заявки на детските градини съобразно техни нужди. Заявките, предавани на Изпълнителя от счетоводствата на Отдел „Образование” при Община Руен, ще се изпълняват в пълен обем един път седмично в съответствие с посочените в тях дни за доставки.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Поканата, техническата спецификация, заповедта за откриване, проект на договор и образци на документи са публикувани в профила на купувача: http://www.obstinaruen.com/ruen/obschina-ruen/obschestveni-porchki-sobschenija-i-profil-na-kupuvacha.php. Офертите ще бъдат разгледани на 11.02.2016 г. от 10.00 ч. в стая 35 в сградата на община Руен. Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Място за подаване па предложенията – сградата на Община Руен, ул. “Първи май” №18, етаж трети, деловодство.Оферта може да се подава за една или няколко обособени позиции. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки Участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: - осъден е с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система (включително изпиране на пари) по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2. - обявен е в несъстоятелност; - в производство е по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните му закони и подзаконови актове; -има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2016