Версия за печат

BG-Оряхово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Северозападно държавно предприятие ДП ТП Държавно горско стопанство Оряхово, ул.Коста Лулчев № 5, За: Снежана Петкова Гарданска, България 3300, Оряхово, Тел.: 09171 2419, E-mail: dgs_oriahovo@abv.bg, Факс: 09171 2487

Място/места за контакт: ДГС Оряхово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160129lYrP6246248.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Извършване на охрана чрез сигнално-охранителна техника /СОТ/ на обект: каса за съхранение на парични наличности и огнестрелни оръжия, находящи се в административна сграда на ТП ДГС Оряхово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

охрана на каса за съхранение на парични наличности и огнестрелни оръжия, находящи се в административна сграда на ТП ДГС Оряхово

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

960 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

административна сграда на ТП ДГС Оряхово в гр. Оряхово ул. Коста Лулчев 5

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Кандидатите следва да отговарят на условията на чл.47, ал.1,2 и 5 ЗОП. 2. Кандидата трябва да притежава валиден лиценз за извършване на охранителна дейност, като представя заверено копие в офертата си. 3. Кандидата декларира, че разполага със собствена техника и необходимият кадрови ресурс за изпълнение на услугата. 4. Кандидата да представи информация за извършени охранителни услуги за последните три години-изпълнени минимум два договора. 5.Кандидата следва да покрива на 100 % щетите в случай на възникнало събитие. 6. Отстраняване на участници в процедурата – при изготвяне на офертата не са изпълнени обявените от възложителя условия и в случай на представена оферта, надвишаваща 960 /деветстотин и шестдесет/ лева без ДДС. 7.Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения, което притежава лиценз за охранителна дейност, съгласно предмета на поръчката. 8.Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101 в ЗОП: данни за лицето, което прави предложението , предложение за изпълнение на изискванията по чл. 101 б, ал. 1 т. 3 ЗОП, както и следните писмени доказателства: • Административни сведения за кандидата. • Декларация за регистрация ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице, а за физически лица – документ за самоличност. • Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). • Заверено копие от валиден лиценз съгласно Закона за частната охранителна дейност /обн., ДВ, бр. 15 от 24.02.2004 г./ за извършване на охранителна дейност. • Техническо предложение. • Ценово предложение. Цената на предложението трябва да е окончателна , като не може да надхвърля пределната стойност определена от Възложителя. • Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката. • Декларация за запознаване с условията на документацията. Образците на документите са публикувани на интернет страницата на СЗДП, раздел профил на купувача. 9. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 /чл. 101 е ЗОП/. 10. Договорът се сключва за две години, от датата на подписване и след изтичане на предходен договор. 11.Стойността на услугата се заплаща тримесечно по банков път, след представяне на фактура от изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/02/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Образците на документите са публикувани на интернет страницата на СЗДП Враца, раздел профил на купувача. 2. Офертите ще бъдат отворени на 10.02.2016 г. от 10.00 часа в административната сграда на ДГС Оряхово, гр. Оряхово ул. "Коста Лулчев" № 5.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/02/2016