Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: инж. Гинка Тужарова, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611100, E-mail: g_tujarova@abv.bg, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-002.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставяне на канцеларски материали” Канцеларските материали са за: Общинска администрация, кметски наместничества, направление „Култура”, ОССУ, ОП „Земеделие, гори и водни ресурси”, ОП „Общински пазари”, ДВУИ селище - „Качулка”, просвета – ЦДГ – град, ЦДГ населени места (без гр. Сливен) и проекти, за които към момента на обявяване на обществената поръчка има сключени договори за финансиранe с европейски средства.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30197630, 39263000

Описание:

Хартия за печатане
Офис принадлежности


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видовете канцеларски материали и местата за безплатна доставка са посочени в Техническата спецификация – Приложение № 1. Доставяните канцеларски материали трябва да отговарят на утвърдените стандарти.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнителят трябва да достави канцеларските материали посочени в Техническата спецификация - Приложение № 1 към документацията за участие. Доставяните канцеларски материали следва да отговарят на утвърдените стандарти. Заплащането на доставените канцеларски материали ще се извършва съгласно условията на проекто-договора. В офертата си всеки участник представя следните документи:1. Данни за лицето, което прави предложението - Образец № 1; 3.2.В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ - споразумение или договор.Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:2.1.Всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора за обществената поръчка; 2.2.Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена;Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на обединение/консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, участникът ще бъде отстранен от участие по настоящата обществена поръчка. В учредителният договор е задължително наличието на клауза, уреждаща отношенията между съдружниците при съдебно отстраняване или друга форма за прекратяване на участието, което да гарантира изпълнението на договора за обществената поръчка и отчитането на извършената дейност по приключване на обществената поръчка. Когато в споразумението или договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.3. Техническо предложение - Образец № 2;4. Ценово предложение - Образец № 3;5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до б. „д” и ал. 5 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва приложения към документацията Образец № 4, от лицата посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 6. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи: 6.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка – Образец № 5.Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката.Забележка: Еднаква или сходна доставка с предмета на поръчката е доставка на канцеларски материали.7. Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители и писмено съгласие от подизпълнителите – свободни форми.Забележка: Когато Участникът няма да използва подизпълнител/и представя документ – свободна форма удостоверяващ обстоятелството.8. Декларация за приемане на условията в проекта на договора - Образец № 6;9. Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.10.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника.Продалжава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„Икономически най-изгодна оферта” за изпълнението на обществената поръчка ще бъде определена по следната математическа формула: Ко = К1*0,70+К2*0,25+С*0,05,където:К1–оценка на предложените ед. цени за канц. м-ли–тежест в компл. оц.-70 (макс. бр. точки по този показател е 70 точки);К2–оценка на предложената отстъпка в процент,за канц. м-ли включени във всички актуални каталози на участника–тежест в компл. оц.-25 (макс. бр. точки по този показател е 25 т.);С - Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка - тежест в комплексната оценка - 5 (максималният брой точки по този показател е 5 точки).1.Оценка на предложените единични цени за канцеларските материали К се определя по следната формула:К= (ЕЦ i min/EЦ i*Рi)*100,където i=1132,ЕЦi–единична цена за определен вид канц. м-л,предложена от уч. спрямо когото се прилага формулата,съгласно ценовото му предложение; ЕЦi min–най-ниската предложена цена за същия вид канц. м-л,измежду ценовите предложения на всички участници в процедурата;i–номер на вид канцеларски материал,от таблицата,където i е в границите от 1 до 132;Рi– относителна тежест на цената за доставения канц. м-л (изразена с проценти).Стойностите на Рi на канц. м-ли,се съдържат в документацията за участие.2.Оценката на предложената отстъпка в процент, за канцеларски материали включени във всички актуални каталози на участника:К2=Оi/Оmax *100,където:Оi–предложената отстъпка в процент,за канцеларски материали включени във всички актуални каталози на участника, спрямо когото се прилага формулата, съгласно ценовото му предложение;Оmax–най-високата предложената отстъпка в процент, за канцеларски материали включени във всички актуални каталози,всички участници,съгласно ценовите им предлажения.Участникът, предложил най-високата отстъпка в процент,за канцеларски материали включени във всички негови актуални каталози,получава максимален брой точки,а за останалите участници броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, по цитираната формула.3.Оценката на Срок за изпълнение на всяка конкретна заявка С се определя по следната формула:С=Срок ( за изпълнение на всяка конкретна заявка)/Срок(участник) * 100,където: „Срок (за изпълнение на всяка конкретна заявка)” е най-краткият предложен срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, а „Срок (участник)” е предложеният срок за изпълнение на всяка конкретна заявка от оценявания участник. Участникът, предложил минимален срок за изпълнение на всяка конкретна заявка, получава максимален брой точки, а за всеки следващ участник броят точки се определя съобразно съотношението между стойностите, определени по цитираната формула.Забележка: Стойността на показателя следва да е в цяло число.Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. Максималният брой точки, който може да получи един участник е 100. Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка Ко, като на първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка Ко на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка. .

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката": Забележки: Към документацията е приложен Проект на договор - Образец № 7, който е само за сведение на участниците и не се изисква да бъде прилаган към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т. 3.5, т.3 Съдържание на офертата, от документацията за участие.Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице се представят документи по т. 3 Съдържание на офертата, от документацията, спазвайки чл. 56, ал. 3, т. 1 и т. 2, от ЗОП. Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгласно чл. 51а от ЗОП участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.Трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях.Срокът на валидност е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства от общинския бюджет и ЕС.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство, Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1, не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 10.02.2016 г., 11:00 часа, в стая № 214, в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник, представя:документ/и, издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП. Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка, приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg - Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-002.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/02/2016