BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция за държавна финансова инспекция, ул. Леге № 2, За: Теодора Василева Качулева - началник на отдел ФСДУС; тел.: 02 98595131, Република България 1040, София, Тел.: 02 98595110, E-mail: t.kachuleva@adfi.minfin.bg, Факс: 02 9815042

Място/места за контакт: София, ул. Леге № 2

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.adfi.minfin.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.adfi.minfin.bg/bg/page/134.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Агенция за държавна финансова инспекция за времето от 01.02.2016 г. до 31.01.2017 г.”, разделена на четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка на консумативи за офистехника (тонеркасети и барабани)” Обособена позиция № 2: „Доставка на копирна хартия” Обособена позиция № 3: „Доставка на други канцеларски материали (запазена на основание чл. 16г от ЗОП)” Обособена позиция № 4: „Доставка на други канцеларски материали”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната максимална стойност на поръчката е 65 000 (шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС, в т.ч.: а) за обособена позиция № 1 – до 34 000 (тридесет и четири хиляди) лева без ДДС; б) за обособена позиция № 2 – до 15 000 (петнадесет хиляди) лева без ДДС; в) за обособена позиция № 3 – до 8 000 (осем хиляди) лева без ДДС; г) за обособена позиция № 4 – до 8 000 (осем хиляди) лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Основните параметри и изисквания, на които трябва да отговарят участниците за изпълнение на доставката по обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3 и обособена позиция № 4, са съгласно одобрени със заповед № ФК-09-15/29.01.2016 г. изисквания към участниците, техническа спецификация и документация за участие към публичната покана. Участниците имат право да подават оферти за една, няколко или всички обособени позиции, като не се допуска представяне на варианти. Доставката на канцеларските материали по всяка от обособените позиции трябва да се извършва след заявка от възложителя с уточнение на вид консуматив, количество и местодоставяне. Местодоставянето ще бъде в централата на АДФИ – гр. София, ул. „Леге” № 2, и/или на съответния уточнен в заявката адрес в областните градове на Република България. Частта от поръчката, представляваща обособена позиция № 3, е отделена на основание чл. 16 г от ЗОП и запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация, свързана с поръчката, може да се получи от профила на купувача на АДФИ и лицето за контакт.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/02/2016