Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, За: Кирил Симеонов, България 1111, София, Тел.: 029486 168, E-mail: kiril.simeonov@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/?c=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на обществената поръчка е „Предоставяне на комуникационно-информационни услуги (интернет) за срок от 1 година“. предоставянето на услугата включва осигуряването за срок от 12 месеца на следните услуги: На адрес: София, ул.”Елисавета Багряна” 20 • Локална свързаност (Инфраструктурни услуги) през оптична преносна среда MAN порт и 1 бр. VLAN 1Gbps: o Симетричен инф.капацитет за достъп до Международен интернет: 30 Mbps; o Симетричен инф.капацитет за достъп до Локален интернет: 100 Mbps. • Телевизионен сигнал: o Цифров телевизионен сигнал доставен през медна преносна среда до 3 бр. точки: ДТБ 150 ТВ програми; o Предоставено оборудване за ТВ сигнал: Цифров декодер 3 бр. - ADB ; На адрес: София,”Бизнес парк” сграда 11Б • Локална свързаност (Инфраструктурни услуги) през оптична преносна среда MAN порт и 1 бр. VLAN 1Gbps: o Симетричен инф.капацитет за достъп до Международен интернет: 30 Mbps; o Симетричен инф.капацитет за достъп до Локален интернет: 100 Mbps.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72400000

Описание:

Интернет услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

предоставяне на описаните в техническите спецификации услуги за период от една година.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5280 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За учаснтиците не следва да: • са налице обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП • са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим • свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура Изискванията за изпълнение са посочени в техническите спецификации. Технически изисквания към участниците: Участникът трябва да притежава правото/ да е упълномощен да извършва дейностите по предоставянето на услугите, предмет на настоящата обществена поръчка на територията на Република България.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията - www.registryagency.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 45 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на Агенция по вписванията. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Дата и място на отваряне на офертите: За отварянето на офертите участниците ще бъдат уведомени на посочените върху плика с офертите им имейли за контакт, както и ще бъде публикувано съобщение на профила на купувача на Агенция по вписванията. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2016