BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна №20, За: Таня Ликоманова, България 1111, София, Тел.: 029486 120, E-mail: tania.likomanova@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.registryagency.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Поддръжка на асансьорите в сградата на централното управление на Агенция по вписванията

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

42416100

Описание:

Асансьори за хора


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Поръчката включва абонаментното обслужване, абонаментното поддържане и техническото обслужване на асаньсорните уредби в сградата на Агенция по вписванията в гр. София, ул. "Елисавета Багряна" 20.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

3000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Абонаментното обслужване включва постоянна поддръжка седем дни в седмицата от 0,00 часа до 24,00 часа. 2. Абонаментното поддържане се изразява в техническо обслужване, функционални проверки и отстраняване на аварийните спирания на системите и извършването на всички дейности, нормативно определени в Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори и другите нормативни актове, свързани с предмета на поръчката, осигуряващи безопасното използване на асансьора според предназначението му, и на неговите съставни части по време на действие на договора. Поддържането включва смазване, почистване, функционални проверки, дейности по настройване и регулиране, ремонт и замяна на съставни части на уредбата и части от електрическата схема за управление с оригинални при необходимост и според инструкцията на производителя на асансьора, аварийно обслужване. Поддържащият асансьорите уведомява ползвателя и спира от експлоатация уредбите в случаите на чл. 7а от НБЕТНА. 3.Техническото обслужване обхваща: - повдигателен механизъм - поддържане на необходимото ниво и периодична подмяна на маслото, съблюдаване на правилното функциониране на спирачките и тяхната настройка, проверка на шайби, ролки, лагери и др.; - направляващи релси-периодично смазване и проверка на на свързващи планки; - носещи въжета - проверка за линейно удължаване, изтъняване, скъсани нишки и др. - шахтни врати-проверка на правилното им действие и настройки; - скоростен ограничител и захващащ механизъм; - осветление шахта и кабина;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.registryagency.bg/bg/buyers/ Отварянето на офертите ще се извърши на 10.02.2016 г. от 15:00 ч. в сградата на Агенция по вписванията, гр. София, 1111, ул. Елисавета Багряна 20.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/02/2016