Версия за печат

BG-Силистра

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Силистра, ул. ,,Симеон Велики'' № 33, За: В. Недев - юрисконсулт при Община Силистра, Р България 7500, Силистра, Тел.: 086 816280, E-mail: op_silistra@abv.bg, Факс: 086 823343

Място/места за контакт: Дирекция ,,Правна''

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.silistra.bg.

Адрес на профила на купувача: www.silistra.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Настоящата обществена поръчка има за предмет осъществяване на ремонтни дейности по съществуващото улично осветление на база постъпили сигнали, жалби, констатации на специалисти от Община Силистра и по препоръки на ОД на МВР "Пътен контрол" - гр. Силистра, за необходимостта от поправяне на осветлението по улиците в гр. Силистра.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30449 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Силистра

NUTS:

BG325

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Не може да участва, съответно Възложителят ще отстрани от участие във възлагането на обществената поръчка участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани, за: а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на посочените обстоятелства с една декларация, подписана от лицето/лицата, които представляват участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценката на всяко предложение „КО” се извършва по 2 (два) основни показателя: 1. Финансов показател П1 – Общата цена за осъществяване на необходимите ремонтни работи по уличното осветление (Тц1): - относително тегло в КО – 70 % (0,70). - максимален брой точки – 100 т. Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена за ремонтиране на уличното осветление. Тц1 - представлява предложената от участника цена за осъществяване на необходимите ремонтни работи по уличното осветление. Оценката се формира по следния начин: Тц1 = (Ц min/ Ц i) х 100, където Цmin e минималната предложена цена на участника, предложил най-ниска цена за ремонтиране на уличното осветление. Цi e цената за ремонтиране на уличното осветление на съответния участник. 100 е максималният брой точки. Точките по този показател се изчисляват по следната формула: П1 = Тц х 70% 2. Технически показател П2 – Срок за изпълнение (Тс): - относително тегло в КО – 30 % (0,30). - максимален брой точки – 100т. Максимален брой точки получава офертата с предложения най - кратък срок за изпълнение. Тс – включва времето за извършване на необходимите ремонтни работи по уличното осветление от датата на възлагане на настоящата обществена поръчка от Възложителя с договор. Оценката се формира по следния начин: Тс = (Сmin / Сi) x 100, където Сmin e минималния предложен срок за осъществяване на необходимите ремонтни работи по уличното осветление от датата на възлагане на настоящата обществена поръчка от Възложителя с договор. Сi e предложеният от участника срок за осъществяване на необходимите ремонтни работи по уличното осветление от датата на възлагане на настоящата обществена поръчка от Възложителя с договор. 100 е максималният брой точки. Точките по този показател се изчисляват по следната формула: П2 = Тс х 30% 3. Общата комплексна оценка за всяка оферта се определя, като първоначално се изчисляват присъдените точки по показателите и се умножат по коефициента на относителното тегло за всеки показател. Всяка оферта получава комплексна оценка изразена в точки по следната формула: КО = П1 + П2 На първо място се класира офертата с получена най-висока комплексна оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

09/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

09/02/2016