Версия за печат

BG-Благоевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Югозападен университет Неофит Рилски, Ул. Иван Михайлов, 66, За: Татяна Плачкова, Р България 2700, Благоевград, Тел.: 073 588596, E-mail: op@swu.bg, Факс: 073 885516

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.swu.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.swu.bg/public-calls/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на основни документи – дипломи, удостоверения и други, издавани от Югозападния университет „Неофит Рилски“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

22450000, 22458000

Описание:

Нефалшифицируеми печатни материали
Печатни материали, изработвани по поръчка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимално допустимата стойност за изпълнение на поръчката е 66 000 лв. без ДДС и няма обвързващ характер. Посочените количества в Образец № 5. Техническо и ценово предложение - неразделна част от настоящата публична покана, са прогнозни. Право на възложителя е да заявява количества съобразно нуждите си , без да е задължен да заяви цялото посочено количество от конкретен вид документ. Изпълнителят се задължава да достави по-големи от заявените количества, ако такива бъдат заявени.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ЮЗУ "Неофит Рилски", гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов № 66

NUTS:

BG413

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В избора на изпълнител на обществената поръчка може да участва българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на предварително обявените условия и закона. Участниците подават една оферта, но задължително в пълния обем. Непосредственото техническо изпълнение на бланките за представителна документация да се извършва в печатница, лицензирана от Министерството на финансите за отпечатване на ценни книжа. Цветното графично изобразяване на държавния герб на Република България в бланките на дипломи за висше образование да съответства на изискванията на ПМС № 476 от 1997 година. Да бъдат използвани защити срещу фалшификация в структурата на материалите и в печатните елементи на документите (защити от I ниво и защити от II ниво). Графичният дизайн на бланките за представителна документация (диплома и приложение) да бъде защитен по смисъла на Закона за авторско право. Фабричната номерация на бланките за представителна документация да бъде поставена в режим на контрол по веригата “Печатница – Издателство – Университет – Министерство на образованието и науката“. Срокът за възлагане на изпълнението е 18 месеца, считано от подписването на договора. Място на изпълнение: ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов, № 66. Гарантирано изпълнение във време и място, съгласно техническата спецификация (задание), договорените условия и утвърдената документация от възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://op.swu.bg/public-calls/ Отварянето на офертите ще се състои на 11.02.2016 година от 09.30 часа в Заседателната зала на Ректората на ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. Иван Михайлов, № 66, гр. Благоевград. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел при спазване на установения режим за достъп до сградата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2016