Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, ул. Христо Ботев №62, За: Дарина Караначева, инж. Жаклина Смилянова, РБългария 6000, Стара Загора, Тел.: 042 601476; 042 988902, E-mail: dk@wik-stz.com, Факс: 042 601476

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки, стая №15

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.wik-stz.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.wik-stz.com/?p= 2956.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството“, съгласно чл.15, ал.1, т.7 от ЗКС във връзка с чл. 171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. Описание на предмета на първа обособена позиция: Застраховане на професионалната отговорност на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора за извършване на дейност: „Проектиране на водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения, съгласно чл. 171 от ЗУТ за осем броя проектанти“, съгласно техническа спецификация - Приложение №1 – 1 стр. 1.2.Описание на предмета на втора обособена позиция: Застраховане на професионалната отговорност на „ВиК“ ЕООД, гр. Стара Загора за извършване на дейност: „Строителство на водопроводни и канализационни мрежи и съоръженияна за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал.1, т.1 от ЗУТ“, съгласно техническа спецификация- Приложение №2 – 1 стр. Цялата информация относно обществената поръчка може да бъде открита в рубрика „Профил на купувача‘‘ на интернет адреса на дружеството.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обществената поръчка е две обособени позиции, както следва: - първа обособена позиция с наименование: „Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането” и - втора обособена позиция с наименование: Застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството”. Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции. Техническите спецификации - Приложиние № 1-1 стр. и Приложение № 2 – 1 стр. , можете да свалите от „ интернет-адреса „Профила на купувача”-www.wik-stz.com, опция „Публични покани”. - за първа обособена позиция - осем броя проектанти; - за втора обособена позиция – „В и К” ЕООД, гр. Стара Загора. Прогнозната стойност на първа обособена позиция е в размер на – 3 000 лв. без ДДС; Прогнозната стойност на втора обособена позиция е в размер на – 1 000 лв. без ДДС; Източник на финансиране – Възложителят ще използва собствени средства.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

4000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Република България.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1.Място на извършване: ЦУ на „В и К” ЕООД гр. Стара Загора. 2.Начин на образуване на цената: Цената е в български лева и се формира като обща сума от застрахователната премия с включен 2% данък ЗП; 3.Срок за изпълнение на услугата: Дванадесет месеца от датата на сключване на застраховката; 4.Начин на плащане: Еднократно по банков път; 5.Качество на услугата: Застраховката следва да бъде извършена от лицензиран застраховател, притежаващ нужния лиценз в съответствие с действащия Закон за застраховане. 6. Място и срок за получаване на офертите – ЦУ намиращо се в гр. Стара Загора на ул. „Христо Ботев” №62, стая №15, 08.02.2016 г., час 17:00 часа. 7. Дата, час и място на отваряне на офертите – В 10:00 часа на 09.02.2016г. в заседателната зала на ЦУ, намиращо се в гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев” №62, стая №15. 8.За участие в поръчката се представя оферта в надлежно надписан от участника, запечатан, непрозрачен плик, върху който участникът посочва: предмет на обществената поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за коя позиция се отнася, съдържащ следните документи: - Данни за лицето, което прави предложението; ЕИК, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща лицето информация; - Копие на лиценз за извършване на застрахователна дейност, за съответната обособена позиция; - Общи условия за застраховане на професионалната отговорност в проектирането и строителството, за съответната обособена позиция; - Техническо предложение, съдържащо описание на обхвата и начина на изпълнение на услугата, подпечатано и подписано от управляващия дружеството, за съответната обособена позиция; - Ценово предложение – в лева, с включен 2% данък ЗП, подпечатано и подписано от управляващия дружеството, за съответната обособена позиция; - Срок за изплащане на застрахователното обезщетение – посочен в календарни дни; - Срок на валидност на офертата- 90 календарни дни.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

08/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците имат право да представят само една оферта, като не се допуска представянето на варианти. Документ, който не е на български език се представя преведен. При сключване на договор, определения за изпълнител представя документите съгласно чл. 101е, ал.2 от ЗОП. Възложителят не приема за участие в поръчката оферти на участниците, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване. Всички копия на документи в офертата следва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис и печат на участника. За резултатите от работата на комисията, относно класирането на офертите, възложителят писменно ще уведоми участниците. За деклариране на неверни данни участникът носи отговорност по чл. 313 от НК. Когато договорът се подписва от упълномощен представител, се представя пълномощно.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

08/02/2016