Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Национална компания индустриални зони ЕАД, ул. Ангел Кънчев № 1, За: Владимир Павлов, България 1000, София, Тел.: 02 8902980, E-mail: office@nciz.bg, Факс: 02 9871684

Място/места за контакт: Началник на отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.industrialzones.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.nciz.bg/article/view/81.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Оценяване съответствието на инвестиционни проекти и осъществяване на строителен надзор на обектова ПСОВ“ 1.Оценка на съответствието на проектите по всички части: 2.Строителен надзор; 3. Дейности по контрол на документацията внасяна за съгласуване; 4 Изготвяне на технически паспорт за обекта; 5. Координация на мерките за ЗБУТ; 6 Контрол на количествата СМР и заверяване на актове с количества СМР заявени от Строителя; 7 Геодезични дейности - контролни измервания при трасиране; 8 Контрол на количества, включително на количествата записани в актове за скрити работи, заверяване на актовете за натурални СМР; 9 Контрол на всички данни и материали изготвени от строителя, които се представят на службата по ГКК във връзка с чл.54а, ал.2 ЗКИР. 10 Проверяване и заверяване на екзекутивна документация. 1 Координация и съдействие при окомплектоване на искане по чл.4, ал.1 от Наредба 2, за назначаване, срещи на обекта и работа на държавната приемателна комисия и при други действия по въвеждане в експлоатация.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000 (CB10, QB44)

Описание:

Строителен надзор (С електрическа енергия , Относно вода )


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

1. Предвиденото начало на изпълнение на договора е 1 април 2016г. Крайният срок на договора след въвеждане в експлоатация на ПСОВ и последно плащане, е не по-късно от 30.05.2017г.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

София, район Връбница; Софийска област, Община Божурище

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Да е изпълнил през последните три години, считано до датата на подаване на оферта, услуги по оценка на съответствие на проект за поне 1 /една/ ПСОВ, както и услуги по строителен надзор на поне 2 /две/ ПСОВ, независимо от капацитета, или на 1 /една/ ПСОВ с капацитет над 2000 е.ж. 2. Да разполага с технически лица за оценка на съответствието и последващ строителен надзор на ПСОВ, както следва: „Координатор“; технически лица по Част "Конструкции"; Част "Електрическа", Част “КИПиА/ SCADA“; Част "Архитектура"; Част „ВиК“; Част "Геодезия"; Част „Пътна“ Част „ОВК“; Отговорник "ПБЗ"; "Контрол на качеството";"Контрол на количества". Позициите „Координатор“, Отговорник "ПБЗ" "Контрол на качеството" и "Контрол на количества" могат да се съвместяват помежду си или с други позиции, по преценка на участника.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показатели за оценяване: / П1/ техническо предложение за изпълнение на поръчката - тежест 20 на сто; / П2/ Предложена от участника цена в лева без ДДС - тежест 80 на сто.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

10/02/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите, ще бъде непосредствено след изтичане срока за получаване на офертите, на адреса посочен в I.1) Документи: УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ОБРАЗЕЦ № 1: Данни за лицето, което прави предложението и предложение за изпълнение на поръчката; ОБРАЗЕЦ № 2: Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал.9 от ЗОП; ОБРАЗЕЦ № 3: Декларация за липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл.55,ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП; ОБРАЗЕЦ № 4: Декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда ОБРАЗЕЦ № 5: Декларация - списък на технически лица за изпълнение на поръчката; ОБРАЗЕЦ № 5а: Декларация за ангажираност на технически лица ОБРАЗЕЦ № 6 и ОБРАЗЕЦ №7: Декларации по чл.166, ал. 3 и ал.4 от ЗУТ за необвързаност с Изпълнителя на проектантските, строителните работи и доставчици на обекта ОБРАЗЕЦ № 8: Списък на изпълнените услуги, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка придружени с доказателства за извършените услуги; ОБРАЗЕЦ 9 – Ценово предложение ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

10/02/2016