Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, За: Таня Ликоманова, България 1111, София, Тел.: 029486 120, E-mail: tania.likomanova@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: profile.registryagency.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет - ”Осигуряване на сервизни услуги за 16 броя автомобили, собственост на Агенция по вписванията”. Целта на поръчкатае осигуряване на безпроблемно функциониране на автомобилите собственост на Агенция по вписванията за срок от една година.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112000

Описание:

Услуги по техническо обслужване и ремонт на леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнението на обществента поръчка включва сервизното обслужване на автомобилите, Техническо обслужване на МПС според вида и марка на автомобилите, Текущ ремонт на МПС по заявка на Възложителя – при възникнали повреди по време на експлоатация на автомобила. Включва и дейности по осигуряване и влагане на резервни части, материали и консумативи, Репатриране на аварирали автомобили на територията на град София и територията на страната Срокът на изпълнение обществената поръчка е една година или до достигане на предвидения финансов ресурт - 20 000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р. България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административни изисквания и подготовка на офертите - съгласно ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА Изисквания за допустимост: Не могат да участват в настоящата обществена поръчка дружества, регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и свързаните с тях лица, освен ако не попадат в посочените в чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици изключения; Дружества за които са налице обстоятелства по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари. Технически изисквания към участниците: Да притежават квалифициран екип и професионален опит, необходим за ремонта и сервизирането на посочените в Приложение 1 на техническитеспецификации автомобили; Да притежават сертификат за внедрена система за управление на качество съобразно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент валиден към датата на подаване на офертата, с обхват включващ дейности свързани с ремонт и сервизиране на автомобили; Да разполагат с технически оборудван сервиз (собствен или нает) съобразен с изискванията на т. II от Техническата спецификация, включително софтуер за компютърна диагностика на ДВГ на посочените автомобили; Да има на разположение /собствени, наети или по сключен договор/ сервизи, в които да бъдат сервизирани автомобилите по местодомуване. Сервизите следва да са разположени в градовете, посочени като местодомуване на автомобилите съобразно Приложение 1 към Техническите спецификации; Участниците следва да са изпълнили минимум две услуги с еднакъв или сходен предмет с предмета на обществената поръчка за последните 3 (три) години считано от датата на подаване на офертата; Документи за доказване на изискванията: Списък на екипа съдържащ описание на професионалния опит, който притежава всеки от включените в него експерти; Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент. Възложителят ще приема и други доказателства за наличието на внедрена система за управление на качеството. Декларация свободен текст за наличието на оборудван сервиз, съобразен с изискванията на т. II от Техническата спецификация, включително софтуер за компютърна диагностика на ДВГ на посочените автомобили; Декларация свободен текст с посочване на сервизите, които са на разположение на участника за осъществяване на ремонтни дейности на автомобилите по местодомуване. Списък на изпълнените услуги през последните три години, считано от датата на подаване за оферти, с предмет еднакъв или сходен с обществената поръчка. В списъка следва да са посочени получател, стойност и предмет на услугата, адрес и лице за контакт на получателя на услугата. Декларации по чл. 3, ал. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, чл. 6, ал. 2 от ЗМИП и чл. 55, ал. 7 от ЗОП Изисквания към изпълнението - съгласно "Техническа спецификация" на обществената поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за оценка на участниците Тегловен коефициент на критерия К1 - Единична цена (лв. без ДДС) за един човекочас вложен труд при извършване на текущ ремонт на автомобилната техника 0,3 К2 - Сумарен гаранционен пробег за извършените дейности по текущия ремонт на автомобилната техника 0,4 К3 - % на отстъпка в цената на вложените резервни части 0,3

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията - www.registryagency.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 45 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на Агенция по вписванията. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Дата и място на отваряне на офертите: Отваряне на офертите подадени за участие в обществената поръчка ще се проведе на 08.02.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. "Елисавета Багряна" № 20, ет. 3. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/02/2016