BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна № 20, За: Кирил Узунов, България 1111, София, Тел.: 029486 173, E-mail: kiril.uzunov@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg/?c=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на поръчката е „Осигуряване на охрана със сигнално-охранителна техника на помещения ползвани от регионалните дирекции в ГД“Регистри“ на АВ“ Цел на поръчката: Агенция по вписванията следва да възложи настоящата обществена поръчка с цел да осигури охрана чрез сигнално охранителна техника на помещения, ползвани от Главна дирекция „Регистри“ на територията на Република България. Изпълнението следва да осигури охрана със СОТ на помещения на Агенция по вписванията разположени на територията на Р. България, съгласно списък, приложение към Техническите спецификации.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

79711000

Описание:

Услуги чрез сигнално-охранителни системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на охрана чрез СОТ и реакция при сигнал за помещения на Агенция по вписванията находящи се на територията на Р. България, съгласно списък, приложение към техническите спецификации. Осигуряване на техниката, необходима за извършване на охраната, като същата се предоставя за ползване на възложителя до изтичане на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

20000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За учаснтиците не следва да: • са налице обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП • са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим • свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура Изискванията за изпълнение са посочени в техническите спецификации. Технически изисквания към участниците: - Участникът да притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност в съответствие с изискванията на Закона за частната охранителна дейност. - Участникът да има внедрена система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен; - Участникът да бъде сертифициран или да прилага адекватни мерки съгласно стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент за здравословни и безопасни условия на труд, валиден към датата на представяне на офертата и включващ предмета на настоящата поръчка. - Участникът да има изграден денонощен оперативен център за мониторинг на системи за охрана, както и монтирана в него GPS-система за контрол на местоположението на автопатрулните екипи в реално време и архивиране за период от 3 месеца. - Участникът трябва да осигури автопатрули минимум в градовете, в които са посочените в техническите спецификации помещения, подлежащи на охрана. - Участникът да притежава валиден лиценз за ползване на радиочестотен спектър, издаден от Комисия за регулиране на съобщенията. - Участникът да има изграден радио/gsm - мониторинг център за обработка на сигнали от СОТ системи, както и видео-мониторинг център. Необходимите докуемнти за доказване на технически изисквания са посочени в ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ценови показател - 70% тежест. Технически показател - 30% тежест и се определя както следва: I. Оценка по финансов показател „предлагана цена” (А) - до 70 т. Участникът, предложил най-ниската цена на охраната (абонаментна такса за СОТ) за месец получава 70 точки, а оценките на останалите участници се определят по формулата: най-ниска предложена цена (А) = ------------------------------------------------------ х 70 предл. цена от оценявания участник IІ. Оценка по технически показатели на „предложение за изпълнение на поръчката”- (Б) – до 30 т. най-кратък срок за реакция Б = ------------------------------------------------------------------------------- x 30 предложен срок за реакция от оценявания участник Участник, чието предложение надхвърля максимално допустимия срок за реакция посочен от Възложителя в техническите спецификации се отстранява от участие в процедурата и офертата не подлежи на оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията - www.registryagency.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 45 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на Агенция по вписванията. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Датата и мястото на отваряне на офертите ще бъде публикувано на профила на купувача след изтичане крайния срок за отвяряне на оферти, като участниците подали оферти ще бъдат уведомени по посочените от тях адреси на електронна поща. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2016