BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция по лекарствата, ул. Дамян Груев 8, За: Невена Георгиева, България 1303, София, Тел.: 02 8903443, E-mail: bda@bda.bg, Факс: 02 8903434

Място/места за контакт: ул. Дамян Груев 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bda.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.bda.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160126iAzd206018.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания за нуждите на ИАЛ

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63512000

Описание:

Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съобразно необходимостта, за срок от една година или до изчерпване на стойността от 60000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Р България

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. При всяка заявка от страна на възложителя за резервация на самолетни билети изпълнителят да предоставя най-малко два варианта за пътуване. Заявката трябва да може да бъде правена и изпълнявана както в рамките на работното време на Изпълнителна агенция по лекарствата (от 09.00 ч. до 17.30 ч.), така и в извънработно време, включително в почивни и празнични дни. Участникът описва подробно организацията на работата си по приемането и отговора на заявки на възложителя в техническото си предложение по образец, съгласно Приложение № 5. 2. Изпълнителят да предлага цени на билети за икономична класа, а когато е възможно - да предлага и по-ниска цена. При изрично искане от страна на възложителя, изпълнителят да предлага цени на билети за бизнес класа, както и за изрично посочени полети, включително изпълнявани от нискобюджетни авиокомпании. Билетите задължително да бъдат изпращани от сървъра на резервационната система Амадеус /..........@amadeus.com/ или друга използвана от участника резервационна система, директно на посочения от Изпълнителна агенция по лекарствата електронен адрес в момента на издаване на билета. 3. Участникът трябва да разполага с минимум едно лице, извършващо резервации и продажби на самолетни билети, което да има минимум едногодишен опит като агент по продажба на самолетни билети. 4. Срокът за потвърждаване на заявки за резервации, включително при извънредни обстоятелства (извънработно време, почивни и празнични дни), е до 15 минути. 5. Срокът за възстановяване на стойността на изцяло или частично неизползвани самолетни билети е съгласно предложението на определения за изпълнител участник, но не повече от 3 дни. 6. При необходимост и заявка от възложителя изпълнителят трябва да може да осигури хотелски резервации, съобразени с размера на квартирните пари, определени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Цените на вариантите за настаняване не бива да превишават цените, предоставяни от съответния хотел на неговата страница в интернет или цена “на рецепция”. Вариантите за настаняване в хотел следва да включват хотелите, препоръчвани от организаторите на международни събития (при наличие на такива) или да бъдат на удобно разстояние от мястото на проявата. Препоръчително е предлагането на хотели с категоризация минимум 3 звезди. 7. Изпълнителят трябва да даде потвърждения на самолетна и хотелска резервация в срок до един ден от окончателния избор на възложителя на вариант за пътуването, съответно избор на хотел. 8. Изпълнителят трябва да съдейства на възложителя за удължаване на time-limit на самолетните билети за максимално възможен срок. 9. Изпълнителят трябва да покрива всички заявени от възложителя дестинации по цял свят. 10. Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца, считано от датата на сключване на договорa или до изчерпване на сумата от 60000 лв. без ДДС

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

На първо място се класира участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка “Кмакс” от комплексните оценки на отделните участници “Ку”, включващи два основни показателя: Показател 1. Отстъпка в процентно отношение от дължимите по тарифни условия суми/такси за смяна на датата на пътуване и името на командирования „Од”, с коефициент на тежест 0.50 Показател 2. Такса за издаване на двупосочен самолетен билет, икономична класа, в български лева, „Т” - с коефициент на тежест 0.50 Оценката по показател 1 се изчислява по формулата: Од = (Ос/Омакс ) х Кт, където: “Ос” е предложената отстъпка на съответния участник; “Омакс” е максималната предложена отстъпка от участник; “Кт” е коефициент за тежест на Показател 1 – 0.50. Оценката по показател 2 се изчислява по формулата: Т = ( Тмин/Тс) х Кт, където: “Тмин” е минималната предложена такса от участник; “Тс” предложената такса от съответния участник; “Кт” е коефициент за тежест на Показател 2 - 0,50. При Тмин = 0 се използва формулата Т = (1+Тмин/1+Тс)х Кт. Комплексната оценка на офертата на всеки участник се изчислява по формулата: Ку = Од + Т Полученото “Ку” се закръглява с точност до 0,001. При равна оценка на отделните участници изпълнителят на обществената поръчка ще бъде определен чрез жребий. Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила: Тегленето на жребий се извършва от назначената от възложителя комисия на дата, място и в час, за които участниците, класирани на първо място с еднаква оценка, ще бъдат писмено уведомени. При тегленето могат да присъстват представители на участниците, получили еднаква обща оценка и класирани на първо място. Представители могат да бъдат лица, изрично упълномощени от лицето, представляващо участника. Лицата представят пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие. Комисията подготвя билети с имената на участниците, класирани на първо място с еднаква оценка. Билетите се поставят в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и до този час не са се явили представител/и на участниците, комисията пристъпва към тегленето на жребия. Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от пликовете, съдържащи наименованието на участниците, класирани на първо място с еднаква оценка. Изтегленият участник се предлага от комисията за изпълнител на обществената поръчка. Резултатите от жребия се отразяват в протокола, който се предоставя на възложителя за утвърждаване заедно с цялата документация.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата трябва да е изготвена съгласно изискванията на чл. 101в от ЗОП и да съдържа: 1. Списък на документите за участие – Приложение № 1 – в оригинал; 2. Представяне на участника - Приложение № 2 – в оригинал; 3. Копие на документ за регистрация или посочване на единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице (заверено от участника копие), а при чуждестранни граждани – документът се представя в официален превод на български език.(„Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на ЗОП е „превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи”). 4. Декларация–съгласие за участие като подизпълнител, в случай че участникът предвижда подизпълнител/и – Приложение № 3 – в оригинал; 5. Заверено копие от Удостоверение за регистрация в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, съгласно чл. 61 от Закона за туризма; 6. Документ, удостоверяващ членство или сертификат за акредитация в IATA (превод на документа на български език, както и заверено копие на оригиналния документ); 7. Документ, че участникът е одобрен агент по продажби на самолетни билети чрез системата BSP – заверено копие на оригиналния документ; 8. Копие от Сертификат/и или друг документ за работа с резервационната система “Амадеус” или с друга резервационна система; 9. Списък на извършените услуги по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП, с еднакъв или сходен предмет на обществената поръчка, придружен с доказателства за извършени услуги/доставки (удостоверения, издадени от предишен Възложител или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е посочена извършената услуга) – Приложение № 4 – в оригинал; 10. Техническо и ценово предложение на участника за изпълнение - Приложение № 5 и № 6 – в оригинал. 11. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай че офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за създаване на обединението, в офертата се представят нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите, общи за обединението. 12. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ (само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – оригинал или нотариално заверено копие. Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочват се наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Валидността на офертите е 60 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. Офертите ще бъдат отворени на 05.02.2016 г. от 14.00 часа в сградата на ИАЛ на адрес ул. Дамян Груев 8. Настоящата покана и документация за участие към нея са публикувани на профила на купувача на ИАЛ, посочен в Раздел I.1.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2016