Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД София, бул. Рожен №15, За: инж.Елена Тенчева, Република България 1220, София, Тел.: 02 8130020, E-mail: office@viksof.com, Факс: 02 8130013

Място/места за контакт: 02 8130060

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.viksof.com.

Адрес на профила на купувача: www.viksof.com.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на смазочни материали. Доставките се изпълняват след заявки на възложителя за видове и количества в съответствие с експлоатационната необходимост и финансовата му обезпеченост франко склада на ЦУ гр.София, бул."Рожен" №15. Доставките да се придружават със сертификати за съответствие на материалите. Подробното описание на материалите е в документацията към публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09211000, 09211100, 09211600, 09211610, 09211650, 09211900, 24951000, 24951311

Описание:

Смазочни масла и препарати
Моторни масла
Масла за хидравлични системи и за други цели
Течности за хидравлични трансмисии
Спирачни течности
Смазочни двигателни масла
Греси и смазочни препарати
Антифриз


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

По данни от предходни години и предвиждане за следващ 12 месечен период на доставки общия обем възлиза на ориентировъчна стойност от 20000 лева до 66000 лева, без ДДС, с включени мита, такси, транспортни и други разходи до склада на ЦУ гр.София, бул."Рожен" №15.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Склада на възложителя в гр.София, бул."Рожен" №15

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставките се изпълняват след заявки на възложителя, за количества, опаковки и видове смазочни материали, в съответствие с експлоатационната необходимост и финансовата му обезпеченост, до склада на Централно управление в гр.София, бул."Рожен"№15. Доставките се придружават със сертификати за съответствие и декларация за съответствие съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите. С офертата да се предложат срок и начин на плащане - отложено/разсрочено, в дни, цяло число не по -кратък от 30 дни след извършване на всяка доставка и представяне на фактура. Срокът да отговаря на изискванията на чл.303а, ал.2 от ТЗ. Плащането ще се извършва със средства на възложителя, в левове, по банков път. Доставките се изпълняват след заявка на възложителя в определен от изпълнителя с офертата срок, в дни, цяло число. Доставяните материали, както и гаранционните срокове да отговрят на БДС EN или еквивалентни европейски или международни стандарти. Участниците да декларират наличие на складова база и транспорт. Участниците следва да представят: единен идентификационен код, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация, адрес, включително електронен, и други административни данни, за кореспонденция при провеждането на процедурата.Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. Декларация по чл.47, ал.9, за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП от лицата в съответствие със ЗОП. Кандидатите да представят документ, че са производители и/или оторизирани дистрибутори на предлаганите продукти. Декларация ще ползва ли " да/не" подизпълнител, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители. Всички изисквания, поставени от възложителя се отнасят и за евентуални подизпълнители на основния изпълнител по договора. При сключване на договор, определеният за изпълнител представя, документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП, декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП и гаранция за изпълнение на договора в размер на 1% от ориентировъчната максимална стойност - 660лева.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

В профил на купувача на интернет адреса на възложителя www.viksof.com ще бъде предоставен пълен достъп до поканата и приложенията към нея от деня на публикуване на поканата на Портала за обществени поръчки. Документацията може да бъде изтеглена от "профил на купувача" и/или получена в ЦУ гр.София, бул."Рожен" №15 всеки работен ден от 08:30ч до 16:00часа. Срока за подаване на оферти е 7 работни дни, които започват да текат от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профил на купувача. При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на офертите, възложителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Съгласно чл.101г, ал.3 във връзка с чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Отварянето на офертите ще се извърши в първия работен ден, следващ крайния ден за подаване на оферти, от 10:00 часа в сградата на ЦУ, гр.София, бул."Рожен" №15.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2016