Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

МБАЛ Св. Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул.Никола Вапцаров № 9, За: Доц. Д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт, Република България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603963, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603931

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.mbal2pv.com.

Адрес на профила на купувача: http://www.mbal2pv.com/publics.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на поръчката е: "Доставка на ел. материали за нуждите на МБАЛ "Св. Пантелеймон"-Пловдив" ЕООД". Всеки участник в обществената поръчка има право да представи само една оферта.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

31000000

Описание:

Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на доставката е в размер до 48 000 лв. (четирдесет и осем хиляди лева) с включен ДДС, съответно 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева) без включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

40000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Пловдив, бул.Никола Вапцаров № 9

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от Възложителя условия. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата публична покана и да бъдат оформени по приложените към нея образци. 1. Списък на документите, съдържащи се в плика. 1.1.Техническото предложение /по образец - Приложение №2/. 1.2.Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец - заверен с подпис и печат; 1.3. Административни сведения / по образец - Приложение №3/ 1.4. Декларация чл.47 ал.9 от ЗОП /по образец - Приложение №4/; 1.5. Декларация чл. 47 ал.5 от ЗОП / по образец - Приложение №5/; 1.6. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители, ако кандидатът предвижда такива и делът на тяхното участие / по образец - Приложение №6/; 1.7.Декларация за съгласие от подизпълнителя/подизпълнителите /подписана от лице с представителни функции/ за участие в обществената поръчка /по образец – Приложение№7/; Забележка: Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документите по т. 1.2., т. 1.3., т. 1.4., т. 1.5. се представят за всеки от тях . 1.9. Декларация, че участникът е запознат и приема клаузите на проекта на договора./Приложение №8/ 1.10 Кратка анотация за досегашната дейност на кандидата; 1.12. Удостоверение за регистрация по ДДС /ако е приложимо/ Документите следва да бъдат скрепени неподвижно в стандартна пластмасова или картонена папка формат А4 и подредени по реда, по който се изискват. 1.13. Заверено копие от Сертификати за произход на ел. материалите. 2. Ценовата оферта /по образец-Приложение №9 и Приложение №9а/. Цената следва да се предложи в ЛЕВА без включен ДДС и с включен ДДС. Предлаганата цена трябва да включва всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни от крайния срок за получаването им.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до пълната документация към публичната покана се предоставя по електронен път на интернет адрес (профил на купувача) - http://www.mbal2pv.com/publics Офертите ще се разгледат на 05.02.2016г. от 11:00 ч. от комисия назначена от управителя на МБАЛ “Св. Пантелеймон”-Пловдив” ЕООД. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2016