Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, бул. Пещерско шосе №66, За: проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. ; г-н Тенчо Василев, Република България 4002, Пловдив, Тел.: 032 602930, E-mail: unihosp@unihosp.com, Факс: 032 644058

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.unihosp.prozop.com.

Адрес на профила на купувача: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160126krqS3594082.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Доставкa, монтаж и въвеждане в експлоатация на фабрично нов анестезиологичен апарат, подходящ за новородени и деца за нуждите на Клиника по Детска хирургия"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническата спецификация - Приложение №1 достъпно в профила на куповача на интернета дрес: http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160126krqS3594082

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

бул. Пещерско шосе №66

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко следното съдържание: 1.1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за създаване на юридическо лице; 1.2. Сертификат ISO 13485 или еквивалентен за производителя на изделието; 1.3. Декларация за CE маркировка на предлагания апарат; 1.4 ЕС сертификат за предлагания апарат; 1.5 Разрешително за търговия на едро с медицински изделия за участника; 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 2.1. Срок за изпълнение на поръчката – доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарата – до 30 календарни дни след възлагателно писмо от Възложителя. 2.2. Гаранционен срок - не по-малко от 12 месеца; 2.3. Техническа спецификация /описание/ на предложеното оборудване, съответстващо на описанието, обема и минималните технически изисквания зададени от Възложителя, и брошури, проспекти, каталози, спецификации от производителя на предложения апарат. За доказване съответствието на предложената апаратура с изискванията на Техническата спецификация ще бъдат използвани само представените брошури, проспекти, каталози, спецификации, издадени от производителя на предложените стоки. 2.5. Срок на валидност на офертата – не по-малко от 30 дни от изтичането на срока за внасяне на оферти. 3. Ценово предложение: 3.1. Ценовото предложение следва да съдържа цената в български левове без и със ДДС за изпълнението на предмета на поръчката, в това число доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратурата, както и извършването на гаранционна поддръжка. 3.2. Предложената цена следва да бъде до 65 000 лв. без ДДС. 3.3. Начин на плащане: до 30 дни след доставката и въвеждане в експлоатация на апаратурата. Плащането се извършва след представяне на фактура и подписана приемо-предавателна форма. Авансово плащане не се допуска. 4. Декларация за съгласие с проект на договор – (свободен текс). Всички документи от офертата, които не са на български език, следва да са придружени от легализиран превод на български език. 5. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите за оценка са следните: 1. Цена за изпълнение на поръчката (К1): Минимална предложена цена К1 = ----------------------------------------- х 80 т. Предложена цена 2. Срок за изпълнение на доставката (К2): Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е максимално 8 точки. Величината на показателя К2 се изразява с число до 8, като за всеки ден, с който се намалява срокът за изпълнение на поръчката, считано от максималния такъв (30 – тия ден), оценката се увеличава с 0,5 точки. При посочен срок за изпълнение на поръчката 14 календарни дни (или по-малко), участникът получава 8 точки. При посочен срок за изпълнение на поръчката 30 календарни дни, участникът получава 0 точки. 3. Гаранционен срок (К3): Относителната тежест на показателя в комплексната оценка максимално 12 точки. Величината на показателя К3 се изразява с число до 12, като за всеки месец, с който се увеличава гаранционния срок, считано от минималния такъв (12 месеца), оценката се увеличава с 1 точка. При посочен гаранционен срок за медицинско изделие 24 месеца (или повече), участникът получава 12 точки. При посочен гаранционен срок за медицинско изделие 12 месеца, участникът получава 0 точки. Комплексна оценка (КО) = К1 + К2+ К3 Максимален общ сбор от точки в комплексната оценка - 100 точки.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията на поръчката е публикувана едновременно с изпращането на настоящата информация в РОП в Профила на купувача на възложителя, в електронното досие на поръчката на интернет http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160126krqS3594082 Дата и място на отваряне на офертите: 05.02.2016г., 08:00ч. в админситративната сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. "Пещерско шосе" № 66, гр. Пловдив

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2016