Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Водоснабдяване и канализация ЕООД, бул. Шести септември № 250, За: инж. Невяна Божилова, инж. Донка Александрова, Р България 4006, Пловдив, Тел.: 032 605945; 032 605955, E-mail: vik_op@vik.bg, Факс: 032 635431

Място/места за контакт: Договорноправен отдел

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.vik.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.vik.bg/public-procurement/?category=2.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация на Система за отдалечено наблюдение на основни параметри на SCADA и SMS известяване на аварии на ПСОВ – Стамболийски чрез диспечерски център в ПСОВ – Пловдив, за срок от 1 (една) година след подписване на договор с избрания за Изпълнител Участник. Поръчката ще се извърши след заявка, франко ПСОВ – Пловдив и/или ПСОВ – Стамболийски. Възложителят ще извърши заплащането в лева, по банков път, до 30 (тридесет) дни след представяне на двустранно подписан приемо – предавателен протокол за приемане на изпълнената работа без забележки и фактура.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48514000

Описание:

Софтуерни пакети за отдалечен достъп


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозната стойност е максимално допустимата съгласно чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП, но не е задължителна за Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

франко ПСОВ – Пловдив и/или ПСОВ – Стамболийски.

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изискванията за изпълнение на поръчката са подробно описани в поканата за участие, която е публикувана на интернет адреса на Възложителя, посочен в настоящата покана - раздел ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА, категория "Публични покани", в досието на поръчката. Участниците да са интегратори на CitectSCADA система и да имат минимум 10 (десет) внедрявания на CitectSCADA в обекти с дистанционен достъп. Като доказателство за това да се представи Списък-декларация, в която са посочени обектите, в които има извършено внедряване на горепосочената система, както и следната информация за всеки обект: стойност на поръчката, дата, възложител, както и телефон за връзка и лице за контакт. Доставката трябва да бъде придружена със съответните сертификати и други документи, изискуеми за подобен вид стоки. Да бъде посочен срок за доставка, инсталация и въвеждане в експлоатация, като максималният срок не може да бъде повече от 6 (шест) седмици. Да бъде посочен гаранционен срок, като минималният гаранционен срок не може да бъде по-малко от 24 (двадесет и четири) месеца. Да се посочи време за реакция при възникване на проблем, в часове, и срок за отстраняване на възникнал проблем – в работни часове. При сключване на договор определеният за Изпълнител Участник представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите ще бъдат оценявани на база най-ниска цена. Цената следва да се предложи в лева, без ДДС, и да включва всички разходи на участника по изпълнение на поръчката, включително доставката и въвеждане в експлоатация на системата в ПСОВ - Пловдив и/или ПСОВ – Стамболийски. Участник, предложил оферта с най-ниска цена, ще бъде класиран на първо място и ще бъде оценен с максималния брой точки – 100. За оценяване на офертите на останалите участници ще се приложи следната формула: К1 = (К1минимална/ К1конкретна)*100 Участниците са длъжни да се съобразят с изискването на Възложителя да посочат единични цени за всяка една от номенклатурните позиции, посочени в Образец 2. В случай, че участниците не посочат единична цена за някоя от номенклатурните позиции, офертата им няма да подлежи на разглеждане и оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2016 10:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация може да се получи в отдел "Договорноправен", етаж 3, стая 301 на Административната сграда на Дружеството, на горепосочените телефони, както и на телефони: 032/605917 - инж. Папучаров, Ръководител ИКТ и 032/605 620 – инж. Ант. Гълъбов – Р-л ПН. Офертите на участниците ще бъдат отворени в Заседателната зала на Дружеството, гр. Пловдив, бул. "Шести септември" № 250, на 05.02.2016 г. (петък) в 11.00 часа. В случай на промяна на посочената дата и час, съобщение ще бъде публикувано в електронната страница на Възложителя, раздел "Профил на купувача", категория "Публични покани", в досието на поканата.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2016