Версия за печат

BG-Царево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Царево, ул. Хан Аспарух № 36, За: инж. Златинка Кирякова, Република България 8260, Царево, Тел.: 0590 55051, E-mail: tsarevo@dir.bg, Факс: 0590 52003

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.tsarevo.org.

Адрес на профила на купувача: http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е изработване на идеен проект за реконструкция и разширение на ПСОВ – Лозенец, община Царево. Предметът на обществената поръчка включва и задължението на изпълнителя по следните дейности, които са свързани с изработването на проекта и представляват условие, следствие или допълнение към тях: а) Отстраняване за своя сметка на недостатъците на проекта, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя, включително и по време на извършване на строителството; б) Изпълнителят при сключване на договора за проектиране да предостави на Възложителя застраховка на професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предмет на обществената поръчка е изработване на идеен проект за реконструкция и разширение на ПСОВ – Лозенец, община Царево по следните части: Част Технологична; Част Архитектурна; Част Строителни конструкции; Част Ел силнотокова; Част ВиК; Част КИП и А; Част ОиВ; Част Машинна Част Геодезия; Част Пожарна безопасност; Част План за безопасност и здраве; Част План за управление на отпадъците.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ПСОВ – Лозенец, Община Царево

NUTS:

BG341

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

І. Проектната документация във фаза „Идеен проект” следва да бъде разработена в необходимия обем и съдържание и да отговаря на изискванията, посочени в раздел ІІ, Глава осма от ЗУТ за съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. ІІ. Изпълнителят трябва да разполага с квалифициран екип от експерти, притежаващи пълна проектантска правоспособност по всяка от частите на идейния проект: - Ръководител на екипа - магистър, ВиК инженер или „еквивалент“, притежаващ пълна проектантска правоспособност, със стаж по специалността и опит в ръководенето на проектантски екип минимум 30 (тридесет) години; - по част „Технологична” – магистър, ВиК инженер или „еквивалент“, с пълна проектантска правоспособност, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти свързани с изграждане и/или разширение и/или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води минимум 30 (тридесет) години; - по част „Архитектурна“ – магистър по архитектура или „еквивалент“, с пълна проектантска правоспособност, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти свързани с изграждане и/или разширение и/или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; - по част „Строителни Конструкции“ – магистър, строителен инженер, с пълна проектантска правоспособност по част: „Конструктивна”, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти свързани с изграждане и/или разширение и/или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; - по част „Ел силнотокова“ – магистър, елекроинженер, с пълна проектантска правоспособност по част: „Ел силнотокова”, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти свързани с изграждане и/или разширение и/или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; - по част „ВиК” - магистър, ВиК инженер или „еквивалент“, с пълна проектантска правоспособност по част: „ВиК”, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти свързани с изграждане и/или разширение и/или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; - по част „КИП и А“ – магистър, електроинженер или „еквивалент“, с пълна проектантска правоспособност по част: „КИП и А”, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти свързани с изграждане и/или разширение и/или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; - част „ОиВ“ – магистър, машинен инженер, с пълна проектантска правоспособност по част: „ОиВ”, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти свързани с изграждане и/или разширение и/или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; - част „Машинна“ - магистър, машинен инженер, с пълна проектантска правоспособност по част: „Машинна”, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти свързани с изграждане и/или разширение и/или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; - по част „Геодезия” - магистър, инженер, с пълна проектантска правоспособност по част: „Геодезия”, с опит като проектант по изготвяне на инвестиционни проекти свързани с изграждане и/или разширение и/или реконструкция на пречиствателни станции за отпадъчни води; - по част „Пожарна безопасност” – магистър, инженер, с пълна проектантска правоспособност по част „ПБ“ или „еквивалент. - по Част „План за безопасност и здраве” – магистър, инженер, с пълна проектантска правоспособност, с удостоверение за преминат курс за координатор безопасност и здраве в строителството; - по Част „План за управление на строителните отпадъци” - магистър, инженер, с пълна проектантска правоспособност. ІІІ. Застраховка на професионална отговорност по чл. 171 от ЗУТ; ІV. Срок за изпълнение на поръчката: до 30.04.2016 г., считано от датата на сключване на договора. V. Срок на валидност на офертата: 90 (деветдесет) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. VІ. Гаранция за изпълнение на договора: 5 (пет) % от стойността на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерият за оценка на офертите е „икономически най – изгодната оферта”. Избраният от възложителя критерий за оценка на офертите се прилага само по отношение на офертите на участниците, които отговарят на обявените от Възложителя критерии за подбор. Крайното класиране на участниците ще се извърши с комплексна оценка по следната формула: КО = ФО + ТО, където: КО – комплексна оценка ФО – финансова оценка ТО – техническа оценка Финансова оценка на офертата: Финансовата оценка се получава по следната формула: ФО = (Цmin / Цi) х 100, където: Цmin е най-ниската предложена от участниците цена за изработване на идейния проект без включен ДДС; Цi е предложената от съответния участник цена за изработване на идейния проект без включен ДДС; Техническа оценка на офертата - оценка на приложената към техническото предложение „Организация и методология на изпълнението“. Организация и методология на изпълнението – подробно разписан подход за изпълнение на предмета на поръчката, включващ основните етапи на изпълнение и описание на последователността и взаимообвързаността на предвидените от участника дейности, в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната времева продължителност. Участникът трябва да обхване всички дейности, необходими за изпълнение предмета на поръчката в т.ч. изработването и предаването на идейния проект, отстраняване на забележки/нередности по него, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора. Организацията и методологията на изпълнението трябва да съдържа подробно описание на всяка от „Частите“ на идейния проект, както и тяхната последователност на изпълнение.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнителна информация и документи са публикувани в профила на купувача на интернет адрес:http://www.tzarevo.net/index.php/profil-na-kupuvacha/profil-na-kupuvacha-sled-01-07-2014-godina. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик в Деловодството на Община Царево всеки работен ден до крайния срок за подаване на оферти - 04.02.2016 г. до 17:00 часа. Офертата се подава от участника или от упълномощено от него лице лично, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба на адрес: гр. Царево 8260, ул. "Хан Аспарух" № 36 за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Изработване на идеен проект за реконструкция и разширение на ПСОВ - Лозенец, община Царево". Място на отваряне на офертите: заседателната зала в административната сграда на община Царево, находяща се на ул. "Хан Аспарух" № 36, ет. 2, гр. Царево. Дата на отваряне на офертите 05.02.2016 г. от 10:30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/02/2016