Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Български пощи ЕАД, ул. Акад. Стефан Младенов №1, бл.31, За: Кремена Масарлиева, България 1700, София, Тел.: 02 9493251, E-mail: k.masarlieva@bgpost.bg, Факс: 02 96953234

Място/места за контакт: Дирекция Правна дейност

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgpost.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgpost.bg/?cid=277.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на пликове с формат С 6 (114x162 мм) за изработване на илюстровани пощенски пликове с таксов знак и пликове с формат 114x200 мм за изработване на илюстровани първодневни пликове в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика" към „Български пощи" ЕАД

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30199711

Описание:

Отпечатани пликове с адресен прозорец


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

6000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, находящо се на адрес: гр. София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Поръчката да се изпълни при спазване изискванията на възложителя, посочени в Техническите изисквания към поканата ( Приложение № 1). Към офертата участниците трябва да представят: 1. Данни за участника, който прави предложението – справка за административни сведения за участника /Приложение № 2/; 2. Техническо предложение /Приложение № 3/; 3. Ценово предложение – участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение № 4/; 4. Декларация за приемане условията на проекта на договор /Приложение № 5/. 5.Участникът трябва да представи в офертата спецификация за качество на предлаганите пликове, предмет на поръчката, от производителя. 6. Заверено копие на сертификат, издаден от акредитирана сертифицираща организация,, удостоверяващ наличието на внедрена от производителя система за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 или еквивалент. 7. Участникът трябва да представи заедно с офертата мостри за технологични проби: Формат 114 х 200 мм - 500 бр. плика и за формат 114х162 - 500 броя плика. Мострите се представят заедно с офертата в деловодството на „Български пощи” ЕАД предварително обозначени с името на участника чрез избран от него способ, достатъчен за стабилното и четливо присъствие на името на участник. Мострите са част от документацията и не подлежат на връщане. Документи, представени от участника избран за изпълнител при подписване на договора: - Документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; - Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5(пет) на сто от общата цена по договора без ДДС.Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок от изтичане на срока му на действие и окончателното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да се дължи лихва от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на други задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Съгласно представена методика за оценяване към Техническото задание/Приложение 1/ : Предложена обща цена за изпълнение на поръчката-Тежест на показателя – С1 = 80; Качество на представените мостри от участниците-Тежест на показателя - С2 = 20.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП, в 11:00 часа на първия работен ден, следващ деня на приемането на офертите. Възложителят осигурява пълен достъп, по електронен път до всички приложения на публичната покана на интернет адреса си: www.bgpost.bg, в Раздел "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/02/2016