Версия за печат

BG-Велико Търново

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2, За: Теодора Минкова;, Република България 5000, Велико Търново, Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 318,стая 321

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/379.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на структури на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции:” Позиция 1 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение 4; Позиция 2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение 5; Участниците могат да подават оферти само за една от двете позиции.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно списък - Приложение 4 и 5, неразделна част от поръчката. Посочената прогнозна стойност е обща за двете позиции. Прогнозната стойност на всяка позиция е по 33000 лв. без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Велико търново

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Целта на поръчката е да се осигури абонаментно годишно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника, която е на разположение на структурите на Община Велико Търново или на кметства и наместничества на нейната територия. С оглед на бързото и качествено изпълнение на горепосочените дейности, участникът следва да посочи в техническото си предложение следното: 1. Да представи методология за бързо и качествено отстраняване на възникнали повреди в обслужваната техника. Като посочи максимално време за реакция и отстраняване на повредата след подаден сигнал, като в добавка към това постави и срок, в който гарантира безпроблемното функциониране на техниката след извършения ремонт. В този срок повредите възникнали не по вина на възложителя се отстраняват безплатно. Методологията следва да представи организацията на работата, която участникът прилага, като се представи по какъв начин ще се действа при възникнала повреда, при годишен технически преглед, при поискана консултация от страна на възложителя. 2. Участникът следва да предвиди в методологията си съставяне на протокол след извършване на ремонта, в който да се посочат извършените сервизни работи и да има спецификация на вложените материали. Следва да бъде предвидено също и провеждането на тестове след направен ремонт, в присъствие на представител на Община Велико Търново. 3. Техниката, която следва да се поддържа ще бъде представена в списък - Приложение 4 и 5 за съответната позиция, приложен към настоящата покана, като участника следва да декларира, че приема този списък да бъде изменян едностранно от Община Велико Търново, като в него се добавя или изважда техника, като за това Община Велико Търново ще уведомява изпълнителя своевременно. 4. Участникът следва да представи списък на изпълнените услуги с предмет сходен с този на настоящата покана, през последните три години - Образец № 6. Участникът следва да е извършил минимум една такава услуга през този период. Към всяка представена услуга участникът следва да представи писмени доказателства, удостоверяващи извършването и. Под извършил следва да се разбира, че услугата е започната, била е извършвана или е завършена в този период. За сходен се приема предмет на услуга, която предполага извършване на поддръжка, ремонт и профилактика на градинска, горска и паркова техника, независимо от марката и модела, освен ако е налице такова различие в начина на функциониране на техниката по тази поръчка и тази обект на услугата, което не показва възможностите на участника да обслужва техниката в обхвата на поръчката. 5. Участникът следва да представи списък на лицата, които са на негово разположение за извършване на работите - Образец № 5. Тук следва да се изброят длъжностите и конкретните лица, които ще извършват дейностите по изпълнение на поръчката, според представената методология на изпълнение в т. 1. 6. Участникът следва да декларира в техническото си предложение, че възложителят ще бъде обслужван с предимство, пред други клиенти, които нямат сключен договор. Представя се декларация в свободен текст. 7. Участникът следва да включи в техническото си предложение, провеждане на обучения за боравене с техниката, закупена от него, както и за тази, която Възложителят вече притежава.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Формула за определяне на краен коефициент ”К”: К = Ц х 40 % + Т х 60 % където: Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата цена на труда и размер на отстъпките от Участника. Най - висока оценка получава предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най- малък бюджетен разход. Оценката се определя по следната формула, като максималният брой точки е 100: Ц = Ц1 x 25 + Ц2 x 25 + Ц3 x 25 + Ц4 x 25, като: Ц1 – ценова ставка за труд. Образува се по следната формула: Ц1 = Ц1min/ Ц1n, където Цmin е минималната предложена цена, която получава максималният брой 25 т., а Цn е цената предложена от съответния участник. Ц2 – предложена отстъпка от цената на резервните части. Ц2 = O2n/О2max, където О2max е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на частите, която получава максималният брой точки, а O2n е предложената отстъпка от съответния участник. Ц3 – предложена отстъпка от цената на масла и други консумативи. Ц3 = O3n/О3max, където О3max е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на консумативите, която получава максималният брой точки, а O3n е предложената отстъпка от съответния участник. Ц4 – предложена отстъпка от цената при закупуване на нова техника. Ц4 = O4n/О4max, където Оmax е предложената най-голяма отстъпка в % от цената на новата техника, която получава максималният брой точки, а Оn е предложената отстъпка от съответния участник. Т - Техническа оценка - оценка на представената от участника обяснителна записка, включваща организация на изпълнението, план/подход за организацията и реализация на работите. 0бхвата на обяснителната записка е съгласно Приложение 4 или 5 в зависимост от позицията, за която се кандидатства (максимум 100). Пълната методика за оценка е съгласно Приложение 1 "Критерий за оценка" от документацията.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

03/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 03.02.2016 г. Съгласно чл.101б, ал.1, т.6 от ЗОП, отварянето и разглеждането на представените оферти ще се извърши на 05.02.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП (отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето). Офертата трябва да съдържа най-малко: 1. Данни за лицето,което прави предложението: наименование на фирмата, ЕИК,седалище и адрес на управление и др. данни,съгласно образец: административни сведения; 2. Техническо предложение, съгласно образец, съдържащо и информацията по показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта с изключение на показател „Ц”. Срок на валидност на офертата не по-малък от 2 /два/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата; Срок за изпълнение на ремонтните работи съгласно. Приложение 4 или Приложение 5 /в работни дни/ В зависимост от това за коя позиция се кандидатства. 3. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите. 4. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години; 5. Саморъчно подписана декларация за приемане на условията на договора; 6. Ценово предложение /съгласно образец/ следва да съдържа: Възнаграждение за изпълнение на работите-съгласно Приложение 4 или Приложение 5 в зависимост от това за коя позиция се участва; Образците към настоящата покана са на разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно движението на обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване на публичната покана на интернет адреса на Община В. Търново, или чрез уведомяване на участниците в писмен вид. От участие в процедурата се отстранява участник: - чиято оферта не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия; - в чиято оферта не е представен някой от изисканите документи и/или не е попълнен някой от документите. Преди сключване на договор класираният на 1-во място участник представя следните документи: - док., издадени от компет. орган за удостовер. на обст-вата по чл. 47, ал.1, т.1 от ЗОП;- декл-ии за липсата на обстоят. по чл.47, ал.5 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

03/02/2016