Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комплексен онкологичен център – Пловдив ЕООД, бул. Васил Априлов № 15а, За: Екатерина Манчева, Ива Панайотова, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 641536, E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg, Факс: 032 644388

Място/места за контакт: Пловдив

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.onkoplov.com.

Адрес на профила на купувача: http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160122lhQb781572.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Абонаментно обслужване на модули „Гама Кодмастер”, “Гама Стор” “Гама Калк”, “Гама МултиЛаб” и „Мултилаб КААБ” от специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна система на "КОЦ-Пловдив" ЕООД”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

48180000

Описание:

Медицински софтуерни пакети


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 66 000 лв /шейсет и шест хиляди лв./ без ДДС за срок от 18 месеца, която стойност включва и откриването на нови работни места при нужда на Възложителя.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

„Комплексен онкологичен център – Пловдив” ЕООД, находящ се в гр.Пловдив, бул.”Васил Априлов” № 15а

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

5.1. Единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и /или друга идентифицираща информация, както и адрес, включително електронен, телефон, факс за кореспонденция при провеждане на процедурата. 5.2. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е законния представител на участника /оригинал или нотариално заверено копие/; 5.3. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен за разработка и техническа поддръжка на софтуер, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството; 5.5. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на процесите за предоставяне на ИТ услуги в съответствие с ISO 20000-1:2011 или еквивалентен за техническа поддръжка на софтуер, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция; 5.6. Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на информационна сигурност в съответствие с ISO 27000:2013 или еквивалентен за техническа поддръжка на софтуер, издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция; 5.7. Декларация - списък на специалисти за поддръжка и актуализация на информационната система, придружена със заверени от участника копия от трудова книжка, копия на дипломи и копия от сертификати за преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на модулите „Гама Кодмастер”, “Гама Стор” “Гама Калк”, “Гама МултиЛаб” и „Мултилаб КААБ” издадени от производителя на съответните модули, доказващи образователната и професионалната им квалификация; 5.8. Участникът да притежава и да представи оторизация от притежателя на правата /в случай, че не е притежател/ за поддръжка и актуализация на модулите „Гама Кодмастер”, “Гама Стор” “Гама Калк”, “Гама МултиЛаб” и „Мултилаб КААБ” съобразно промените в нормативната рамка (изисквания на НЗОК, МЗ).

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/02/2016 15:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране, която ще започне своята работа на първия работен ден след изтичане на срока за получаване на оферти, а именно 03.02.2015 г. в 10:00 часа, в Административната сграда на „КОЦ – Пловдив„ ЕООД- гр. Пловдив, бул. Васил Априлов № 15 А. Отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средства за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/02/2016