BG-Велики Преслав

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

СИДП ДП гр.Шумен, ТП ДГС ПРЕСЛАВ, ул.Симеон Велики № 10, За: Гергана Димитрова- оператор въвеждане на данни, тел.: 0886 404382, Република България 9850, Велики Преслав, Тел.: 0538 42106, E-mail: dgs.preslav@dpshumen.bg, Факс: 0538 42106

Място/места за контакт: ТП ДГС ПРЕСЛАВ гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики №10

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgspreslav.dpshumen.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на услуга по охрана с помощта на сигнално-охранителна техника (СОТ) на каса и склад за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси и на административна сграда на ТП „ДГС Преслав” за 2016г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

35120000

Описание:

Системи и уреди за наблюдение и безопасност


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно техническа спецификация към документацията.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1200 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на ТП ДГС Преслав, гр.Велики Преслав, ул.Симеон Велики № 10

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- участникът може да е търговец, регистриран по реда на Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, който притежава валиден лиценз за извършване на частна охранителна дейност по охрана на имуществото на физически или юридически лица или удостоверение за правото си да извършват такава дейност, когато участници са лица по чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЧОД; лицензът следва да е валиден за територията на цялата страна или за територията на обл.Шумен; - участникът следва да посочи подизпълнителите, ако предвижда такива, както и вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното участие; подизпълнителите следва да отговарят на изискванията, поставени пред изпълнителите; - офертата следва да има срок на валидност минимум 90 дни; - офертата на всеки участник следва да съдържа предложение за изпълнение на изискванията по тази точка; - плащането по сключения договор за услуга се извършва ежемесечно, срещу издадена фактура;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

05/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

разглеждането на офертите ще се извърши на 08.02.2016г. от 15,00ч. в административната сграда на ТП ДГС „Преслав”, на адрес: гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10; отварянето на офертите е публично и се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП; участниците следва да представят своята оферта в непрозрачен запечатан плик, със запазена цялост, в който следва да поставят следните документи: • документи за участие, озаглавени „Образец” №№ 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 както и техническо предложение /Образец № 8/ и ценово предложение /Образец № 4/, които могат да бъдат получени на електронен адрес: http://dgspreslav.dpshumen.bg/- КАТЕГОРИИ „Публични покани” или в деловодството на ТП ДГС „Преслав”, в гр.Велики Преслав, ул.”Симеон Велики” № 10, всеки работен ден до 05.02.2016г. вкл. през времето от 8.30ч. до 16.00ч.; • документ, доказващ правосубектността на участника- извлечение от интернет страницата на Търговски регистър /ТР/ или удостоверение за актуално правно състояние, издадено от ТР; в деня на отваряне на предложенията, комисията служебно проверява актуалния статус на участника чрез справка в ТР; при участие на лице по чл. 2, ал. 2, т. 2 от ЗЧОД, участникът следва да представи доказателства за удостоверяване на качеството си на търговец и за доказване на обстоятелствата, че отговаря на изискванията на ЗЧОД; • копие на валиден лиценз за извършване на дейности по охрана на имущество със сигнално охранителна техника; • документ за регистрация по ЗДДС /ако участникът е регистриран/; • при подписване на договора- свидетелство за съдимост на участника или законните му представители и декларация, съгласно изискванията на чл.101е, ал.2 от ЗОП; • всички документи се представят в заверен от страната препис, като при поискване се представят на комисията и в оригинал; • при участие на подизпълнители, същите представят документи, доказващ тяхната правосубектност и че отговарят на изискванията на възложителя, съгласно настоящата покана, представят и декларация обр.№3; подизпълнителите не могат да представят самостоятелна оферта; • Разглеждането и класирането на офертите ще се извърши от комисия, назначена от възложителя, която съставя протокол за своята работа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

05/02/2016