Версия за печат

BG-Сливен

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Сливен, бул. Цар Освободител №1, За: Иван Димитров, РБългария 8800, Сливен, Тел.: 044 611384, E-mail: eng.ivandimitrov@gmail.com, Факс: 044 662350

Място/места за контакт: Община Сливен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.sliven.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-001.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Информация и публичност по проект BG 04-02-03-017 „Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен”, по две обособени позиции, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство: 2.1.Обособена позиция 1 - Информационна табела за всеки от обектите; Изработка на интернет страница на проекта и на добри практики в управлението на енергийната ефективност, в това число запазване на име, хостинг и поддръжка на страницата; Информационни CD-та (запис и визуализация); Организация на финални събитие за представяне на резултатите от проекта, както и възможностите и ползите от създадения модел за повишаване на енергийната ефективност в общинския сграден фонд (Наем зала; Наем озвучителна техника; Кафе пауза; Материали за участниците; Визуализация на събитието: банер и информационен плакат) 2.2.Обособена позиция 2 – Информационни брошури Прогнозна стойност на обществената поръчка: 14 396,85 лева (четиринадесет хиляди четиристотин тридесет и девет лева и осемдесет и девет стотинки) без ДДС, в т.ч.: Обособена позиция 1 - 9 521,85 лева без ДДС Обособена позиция 2 - 4 875,00 лева без ДДС На основание чл. 16г, ал. 1 от Закона за обществените поръчки Възложителят обявява, че обособена позиция 2 на настоящата обществена поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, т. к. предметът на обособените позиции е включен в списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Подробно описние на предмета на поръчката е посочено в Техническа спецификация – Приложение № 1.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30237380, 22150000, 79341000

Описание:

CD-ROM дискове
Брошури
Рекламни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обособена позиция 1 - 9 521,85 лева без ДДС, в т. ч.: 1.Информационна табела за всеки от обектите - 4 броя - 3 120,00 лева без ДДС; 2.Изработка на интернет страница на проекта и на добри практики в управлението на енергийната ефективност, в това число запазване на име, хостинг и поддръжка на страницата - 1 брой - 2 925,00 лева без ДДС; 3.Информационни CD-та (запис и визуализация) - 500 броя - 1 950,00 лева без ДДС; 4.Организация на финални събитие за представяне на резултатите от проекта, както и възможностите и ползите от създадения модел за повишаване на енергийната ефективност в общинския сграден фонд - 1 брой - 1 526,85 лева без ДДС, в т.ч.: 4.1.Наем зала - 0,5 ден - 292,50 лева без ДДС; 4.2.Наем озвучителна техника - 0,5 ден - 146,25 лева без ДДС; 4.3.Кафе пауза - за 40 лица - 312,00 лева без ДДС; 4.4.Материали за участниците - за 40 лица - 624,00 лева без ДДС; 4.5.Визуализация на събитието - 1 брой - 152,10 лева без ДДС, в т.ч.: 4.5.1.банер - 1 брой - 136,50 лева без ДДС; 4.5.2.информационен плакат - 1 брой - 15,60 лева без ДДС Обособена позиция 2 - 4 875,00 лева без ДДС в т. ч.: 1.Информационни брошури - 500 броя - 4 875,00 лева без ДДС. В съответствие с разпоредбите на чл. 32. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки - В случай, че в Техническата спецификация или в друг документ от документацията бъдат посочвани - конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство следва да се чете и разбира „ИЛИ ЕКВИВАЛЕНТНО”!

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

14397 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Сливен - гр. Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1

NUTS:

BG342

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В офертата си всеки участник представя следните документи:1.Данни за лицето,което прави предложението-Обр №1;2.В случай,че участникът участва като обединение (или консорциум),което не е регистрирано като самостоятелно ЮЛ,тогава участниците в обединението (или консорциума) представят заверено копие на документ-споразумение или договор.Информация за документа се съдържа в документацията.3.Техническо предложение-Обр. №2;4.Ценово предложение-Обр №3;5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1,б.„а” до б.„д” и ал.5 от ЗОП-Обр №4.6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по член 106,ал.1,чл.107 и чл.109,ал.1,б.«а» и «б» от Регламент (ЕО,ЕВРАТОМ) №966/2012 на ЕП и на СЕ от 25.10.2012 относно финансовите правила,приложими за общия бюджет на Съюза-Обр №5;7.Доказателства за техническите възможности и/или квалификация:Участникът представя следните документи:7.1.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга – Образец № 6.Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да притежава признат опит в услугите по информация и публичност и да е изпълнил поне 1 (една) еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката.Заб:Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката, за обособена позиция 1 е услуга за изработване на интернет сайт и една или повече от следните дейности:организиране на пресконференции, събития и връзки с медиите; отпечатване и разпространение на листовки, плакати, флаери, карти и др.; изработка на информационни табла, билбордове, пана; провеждане на рекламни кампании.Еднаква или сходна услуга с предмета на поръчката, за обособена позиция 2 е услуга за изработване на брошури.7.2. Декларация посочваща образованието,професионалната квалификация и професионалния опит на екипа от експерти, отговорен за изпълнението на обособената/ите позиция/и на обществената поръчката–свободна форма.Минимални изисквания: Всеки участник трябва да осигури екип от следните експерти:1.Ръководител на екип,отговарящ на следните минимални изисквания:- висше образование със степен “магистър” или еквивалентно;- минимум 3 години управленски опит (ръководство на екип).Ръководителят отговаря за цялостната координация и реализирането на събитията и за отчитането пред Възложителя.2.Един експерт “Връзки с обществеността”, отговарящ на следните изисквания по отношение на квалификация и професионален опит:- висше образование със степен “бакалавър” или еквивалентно;- минимум 2 години организационен опит в областта на дейностите на обособената/ите позиция/и на обществената поръчката.Забележка: За обособена позиция 2 изискванията по т.7.1 и т.7.2 не се прилагат за участници, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, както и за обединения, в които участват само такива лица.8.Декларация,с която се декларира,че участникът,съответно всеки от участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС–свободен текст.Забележка: Документът по т.8 се представя за ОП2 от участник,вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания.Продължава в "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за обособена позиция 1 са следните: 1.Технически показател П1-Брой алтернативни предложения за дизайн на продукт (информационна табела за всеки от обектите; информационни CD-та (запис и визуализация); банер и информационен плакат)-Тежест на показателя в комплексната оценка-5 точки;2.Технически показател П2-Срок на изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на продукт (информационна табела за всеки от обектите; информационни CD-та (запис и визуализация); банер и информационен плакат),от тяхното възлагане-Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;3.Технически показател П3-Срок за реализация на избрано предложение за дизайн на продукт (информационна табела за всеки от обектите; информационни CD-та (запис и визуализация); банер и информационен) след одобрение от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;4.Технически показател П4-Брой алтернативни предложения за дизайн на продукт (интернет страница на проекта)-Тежест на показателя в комплексната оценка-5 точки;5.Технически показател П5-Срок на изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на продукт (интернет страница на проекта),от тяхното възлагане-Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;6.Технически показател П6-Срок за реализация на избрано предложение за дизайн на продукт (интернет страница на проекта) след одобрение от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;7.Технически показател П7-Срок за организиране на финални събитие за представяне на резултатите от проекта,, след възлагане от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-6 точки;Забележка: Стойностите на техническите показатели следва да са в цели числа.8.Икономически показател–Ц-Цена-Тежест на показателя в комплексната оценка - 60 точки.Формулите за оценяване на показателите, за ОП 1 се съдържат в документацията за участие.Окончателната оценка по техническите показатели за ОП 1 се изчислява по следната формула:П=П1+П2+П3+П4+П5+П6+ П7 Показателите и относителната им тежест при определяне на комплексната оценка, за ОП2 са следните:1.Технически показател П1-Брой алтернативни предложения за дизайн на продукт-Тежест на показателя в комплексната оценка-10 точки;2.Технически показател П2-Срок на изготвяне на алтернативни предложения за дизайн на продукт,от тяхното възлагане-Тежест на показателя в комплексната оценка-15 точки;3.Технически показател П3-Срок за реализация на избрано предложение за дизайн на продукт,след одобрение от Възложителя-Тежест на показателя в комплексната оценка-15 точки;Забележка: Стойностите на техническите показатели следва да са в цели числа.4. Икономически показател–Ц-Цена-Тежест на показателя в комплексната оценка-60 точки.Формулите за оценяване на показателите, за ОП 2 се съдържат в документацията за участие.Окончателната оценка по техническите показатели, за ОП 2 се изчислява по следната формула:П=П1+П2+П3.Комплексна оценка.КОф–комплексната оценка на офертите за двете обособени позиции се изчислява по следната формула:КОф = П + Ц.Крайното класиране на участниците,за всяка обособена позиция се извършва след получаване на общата оценка (КОф),за всяко подадено предложение.За нуждите на тази методика всички дробни числа,които могат да се получат при прилагане на съответната формула,се закръгляват към втория знак след десетичната запетая.Максималният брой точки, който може да получи един участник, за всяка обособена позиция е 100.Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, за обособ. позиция,като на първо място се класира участникът,който е получил най-висока комплексна оценка оценка (КОф) на офертата, за обособената позиция.В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. Ако и предложените цени са равни тогава комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

01/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от "Изисквания за изпълнение на поръчката":Видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители-Обр №7 и писмено съгласие от подизпълнителите–Обр №8.Когато участникът,за ОП2 съответно всеки от участниците в обединението,е вписан в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания,или в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС и е посочил,че ще ползва подизпълнители,изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър се прилага и за посочените подизпълнители.10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора-Обр №9;11.Нотариално заверено пълномощно на лицето/ата, подписало/ли офертата, в случай, че няма/т представителни функции.12.Списък на документите, приложени към офертата, подписан и подпечатан от Участника. Забележки:На основ. чл.16г,ал.6 от ЗОП когато за ОП2 на общ. поръчка,участват едно или повече специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания,които са вписани в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,поддържан от АХУ, или в еквивалентен регистър на държава–членка на ЕС и/или техни обединения,и офертите на тези лица отговарят на изискванията на възлож., офертите на останалите участници за об. поз.няма да се разглеждат и оценяват.Към документацията са приложени Проекти на договори-Обр №№10 и 11,които са само за сведение на участниците и не се изисква да бъдат прилагани към офертата.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители за всеки от тях се представят документи по т.3.5 и т.3.6.,т.3.Съдържание на офертата, от документацията.Когато участник в общ. пор. е обединение,което не е ЮЛ се представят документи по т.3.Съдържание на офертата,от док.,спазвайки чл.56,ал.3,т.1 и т.2, от ЗОП.Съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението.Съгл. чл.51а от ЗОП у-к може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите,определени от възлож. за доказване на съответните възможности,участникът представя доказателства, че при изпълн. на пор. ще има на разполож. ресурсите на третите лица.Валидността на офертите е 60 (шестдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.Източник на финансиране: Обществената поръчка ще се финансира със средства по проект BG 04-02-03-017 „Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на устойчив модел за енергиен мениджмънт в 4 сгради със социално предназначение, Община Сливен”,по програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“,финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014.Място за получаване на офертите:Офертите се подава в Център за административни услуги-деловодство,Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1,не по-късно от деня и часа, посочени в публичната покана.Дата, час и място на отваряне на офертите: 02.02.2016 г., 16:00 часа,в стая № 19, в сградата на Община Сливен,гр.Сливен,бул.„Цар Освободител” №1.Преди сключване на договор класираният на първо място участник,представя:документ/и,издаден/и от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1, б. "а" до б. "д" от ЗОП и декларация/и за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5 от ЗОП.Публичната покана, документацията за възлагане на обществената поръчка,приложението към нея и образците на документи са публикувани на интернет адреса на Възложителя: http://www.sliven.bg-Профил на купувача - http://www.sliven.bg/index.csp?f=9-00118-2016-001.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/02/2016