BG-с.Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Цонево към ДП СИДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Тодор Динев- домакин при ТП ДГС Цонево, РБългария 9261, с.Цонево, Тел.: 0886 000551, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/?p=839.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДГС Цонево ” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен за 2016 година, съгласно техническа сецификация“ Обект на поръчката - извършване на услуга по хигиенизиране и поддържане външния вид и интериора на служебните автомобили на „ДГС Цонево” ТП при ДП „ СИДП” гр. Шумен, както следва: Външно измиване, което включва следните дейности: - ръчно (чрез изтъркване или безконтактно) измиване с водоструйка и миещ автокозметичен препарат; - подсушаване на външните повърхности на купето, стъклата и огледалата; - почистване колонки на врати, багажник и прагове. - почистване с препарат на джанти, тасове и гуми от замърсявания. Комплексно измиване и почистване, освен описаното външно измиване включва и вътрешно почистване на автомобила, а именно: -изпиране на стелките; -почистване в дълбочина с прахосмукачка на замърсявания по седалки, под и багажник; -почистване на прах на вътрешните повърхности и детайли в купето на МПС; -почистване на вътрешната повърхност на стъкла, огледало и прагове. Температурата на водата, използвана за различните операции да бъде съобразена с вида МПС, за да не уврежда боята, лаковият слой върху боята, пластмасовите или др.части на автомобила. При констатирани щети в резултат на извършената услуга Изпълнителят на поръчката следва да поеме и възстанови в пълен обем ( 100% сто процента) нанесените щети върху МПС. Срокът за изпълнение на поръчката е до 31.12.2016г

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

50112300

Описание:

Измиване, почистване и други подобни услуги, свързани с автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Пределна стойност на поръчката в размер на 1000 /хиляда/ лева без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

1000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на изпълнение на услугата- оборудвана база /собствена или наета/ на Изпълнителя, на територията на ТП ДГС Цонево

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта). Участникът следва да разполага с необходимата техническа обезпеченост за изпълнение предмета на поръчката. Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Цонево", с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 , всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 02.02.2016г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните се извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: по ел. път по реда на закона за електронния документ и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс, връчване на участника, чрез комбинация от тези средства. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Представяне на участника ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката ; 4. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 5. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проекта на договор по приложен образец 6.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- по образец 7.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- по образец 8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 9.Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 10.Декларация за ЕИК по приложен образец СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 03.02.2016г. от 14.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 . Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/02/2016