Версия за печат

BG-с.Цонево

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ТП Държавно горско стопанство Цонево при СИДП ДП Шумен, ул.Хр.Трендафилов №54, За: Теменужка Петкова - ръководител счетоводен отдел при ТП ДГС Цонево, РБългария 9261, с.Цонево, Тел.: 0887 395939, E-mail: dgs.conevo@dpshumen.bg

Място/места за контакт: ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.dpshumen.bg.

Адрес на профила на купувача: http://dgsconevo.dpshumen.bg/?p=838.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Задължително застраховане за 2016 година (при еднократно заплащане) на служителите, изпълняващи функции по опазване на горските територии в ТП “ДГС Цонево” по Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" при заявени бройки правоимащи служители съгласно приложен списък“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обект на изпълнение 1.Сключване на Застраховка "Гражданска отговорност вследствие съхранение, носене и употреба на огнестрелно оръжие" Покрити рискове - застрахователното покритие трябва да обхваща следните вреди, причинени на трети лица от застрахованите лица през застрахователния период като пряка и непосредствена последица от съхранението, носенето и употребата на огнестрелно оръжие: т.1 - Имуществени вреди – пълна или частична щета на движими и/или недвижими имущества, настъпили през периода на застраховката в следствие носене и употреба на огнестрелно оръжие; т.2 - Неимуществени вреди – смърт и/или телесни увреждания причинени от злополука, както и свързаните с тях болки, страдания, неудобства; т.3 - Всички разходи за уреждане на претенции, свързани с причинените горепосочени вреди, които застрахованият е направил за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са безуспешни. Брой застраховани: 21 правоимащи лица, служители на ТП „ ДГС Цонево” изпълняващи функции по опазване на горските територии, имащи право да носят и употребяват за служебни цели късо оръжие и допълнително дългоцевно ловно оръжие Максималния финансов ресурс на Възложителя за този вид застраховка е в размер на 400 лв., който не следва да бъде надвишаван при оферирането в ценовото предложение. Период на застрахователно покритие: 12( дванадесет) месеца, считано от дата на издаване на застрахователната полица.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

400 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54

NUTS:

BG331

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Изпълнител може да бъде всяко физическо лице или търговец по смисъла на Търговския закон, както и техни обединения (не се изисква обединението да има определена правна форма, за да може да подаде оферта), които отговарят на условията за извършване на застрахователна и презастрахователна дейност, съгласно Кодекса за застраховането . Участниците следва да притежават валиден лиценз за извършване на застрахователна дейност, издаден от съответния акредитиран орган и включващ в съдържанието си застраховката, предмет на настоящата процедура. Отстраняване на участници от процедурата: при изготвяне на офертата не е изпълнил обявените от възложителя условия; представил е непълна и/или несъответстваща на изискванията на Възложителя оферта и/или ценовото му предложение надвишава посочения пределен финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/02/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА СЕ ПРИЕМАТ в деловодството на ТП „ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 , всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа , в срок до 02.02.2016г. в запечатан, непрозрачен плик с ненарушена цялост върху който участникът посочва предмета на поръчката и идентификационни данни за подателя: наименование на участника, ЕИК/Булстат, адрес за кореспонденция, електронен адрес. Комуникацията между страните се извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от следните начини: по ел. път по реда на закона за електронния документ и ел. подпис, по пощата чрез писмо с обратна разписка, чрез куриерска служба, по факс, връчване на участника, чрез комбинация от тези средства. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: Офертата на участника следва да съдържа всички документи по чл. 101в от ЗОП : данни за лицето, което прави предложението, , както и следните писмени доказателства: 1. Представяне на участника ( по образец) 2. Заверено копие на документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. Чуждестранни юридически лица представят съответен еквивалентен документ за регистрация или идентификационен номер, издаден от компетентния съдебен или административен орган в държавата, в която са установени и документ за самоличност на физическо лице. 3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката .Приложение към техническо предлежение- Общи условия за сключване на застраховката 4. Лиценз , съответстващ на предмета на поръчката; 5. Ценово предложение в съответствие с образеца. Ценовото предложение не може да надхвърля пределната стойност , посочена от възложителя и следва да включва всички разходи по изпълнението на поръчката 6. Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане проекта на договор по приложен образец 7.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП- по образец 8.Декларация за по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- по образец 9.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 10.Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 11.Декларация за ЕИК по приложен образец 12.Проект на застрахователна полица СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА-. Срок на валидност на офертата не по-малко от 30 дни. ОТВАРЯНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите ще бъдат разгледани от Комисия на 03.02.2016г. от 13.00 часа в административната сграда на ТП ДГС Цонево, с.Цонево, обл.Варна, ул.Хр.Трендафилов №54 Отварянето на офертите се извършва при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. УСЛОВИЯ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР С ИЗБРАНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ: Преди подписване на договор за възлагане на обществена поръчка , участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 , т.1 и декларация по чл.47, ал.5 от ЗОП , в срок от 7 /седем/ календарни дни от уведомяването му, че е определен за изпълнител.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

02/02/2016