Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=70.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Предоставяне на застрахователни услуги на Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2016/2017 г.”. Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката: съгласно Техническата спецификация част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

66510000

Описание:

Застрахователни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност и максимален разполагаем финансов ресурс на обществената поръчка: в размер до 63 000 (словом: шестдесет и три хиляди) лева без вкл. ДДС, разпределена както следва: За Общинска администрация – до 24 000 (словом: двадесет и четири хиляди) лева без ДДС; За ОбС „Социални дейности” – до 17 000 (словом: седемнадесет хиляди) лева без ДДС; За Звено „Образование” – до 2 000 (словом: две хиляди) лева без ДДС; За Звено „Култура” – до 1 000 (словом: хиляда лева) лева без ДДС; За ОП „Чистота – Свищов” – до 17 000 (словом: седемнадесет хиляди) лева без ДДС; За ОП „Пазари – Свищов” – до 1 000 (словом: хиляда) лева без ДДС; За ОП „Обреди – Свищов” – до 1 000 (словом: хиляда) лева без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на Община Свищов и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

63000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

територията на Република България и чужбина

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Предварителни условия за участие и изисквания към участниците. Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана застрахователната премия за 1 (една) година общо за застраховки: „Каско” и „Злополука на местата” на автомобилите на Община Свищов, ОбС „Социални дейности”, ОП „Чистота – Свищов” и ОП „Обреди – Свищов”; Застраховка на сгради публична общинска собственост на Община Свищов, ОбС „Социални дейности”, ОП „Чистота – Свищов”, Звено „Образование”, Звено „Култура”, ОП „Пазари – Свищов” и ОП „Обреди Свищов” (П1). Метод на изчисление: П1 = П1 мин. / П1 оц. х 30 2. Процент отстъпка от официално действащата тарифа към момента на сключване на застраховка „Гражданска отговорност” (П2) Метод на изчисление: П2 = П2 оц. / П2 макс. х 40 3. Предлагано тарифно число за задължителна застраховка „Трудова злополука” по чл.52 от ЗЗБУТ (П3). Метод на изчисление: П3 = П3 мин. / П3 оц. х 5 4. Общ брой предложени допълнително покрити рискове при застраховка на ПОС и ЧОС, за които Възложителят не дължи застрахователна премия (П4). Метод на изчисление: П4 = П4 оц. / П4 макс. х 15 5. Общ брой предложени допълнително покрити рискове при застраховка „Каско” на автомобилите, за които Възложителят не дължи застрахователна премия (П5). Метод на изчисление: П5 = П5 оц. / П5 макс. х 10 Печелившо е предложението на участник получило най-висока комплексна оценка (КО) при максимален брой - 100 точки, получена по формулата: КО = П1 + П2 + П3 + П4 + П5

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

02/02/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 03.02.2016 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

01/02/2016