Версия за печат

BG-Пловдив

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Университет по хранителни технологии, бул. Марица № 26, За: инж. Тодор Калев - ръководител секторно звено МТС и Автотранспорт, Р. България 4000, Пловдив, Тел.: 089 4337926, E-mail: kalev.mts@abv.bg, Факс: 032 644102

Място/места за контакт: Университет по хранителни технологии

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://uft-plovdiv.bg/?act=show_page&id=1166.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на Университета по хранителни технологии-Пловдив при условие за изкупуване на притежавания от възложителя употребяван лек автомобил”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

34110000

Описание:

Леки автомобили


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил за нуждите на Университета по хранителни технологии-Пловдив при условие за изкупуване на притежавания от възложителя употребяван лек автомобил”

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

42500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Университет по хранителни технологии, гр. Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Доставка на нов, неупотребяван лек автомобил тип „седан”, произведен не по-рано от 2015 г., отговарящ на минималните технически, функционални характеристики и окомплектовка, посочени в техническата спецификация. Предлаганият за доставка автомобил трябва да бъде с доказан произход, придружен със сертификат за съответствие, както и да може да бъде регистриран съгласно действащото законодателство на Република България. Трябва да бъде окомплектован съгласно чл. 139, ал.2 от Закона за движението по пътищата, да има резервна гума, крик и комбиниран ключ за гуми, да се придружава от необходимите за регистрацията му документи, гаранционна и сервизна книжка, както и инструкция за експлоатация, всички на български език. 2. Осигуряване на пълна гаранция на автомобила минимум 5(пет) години или 100000(сто хиляди) километра пробег, което от събитията настъпи първо. Осигуряване на приоритетно приемане в сервизната база на автомобила за ремонт и обслужване – до 24 часа от писмена заявка на възложителя. Всички разходи по отстраняването на гаранционни проблеми, ремонти или замяната на дефектирали части и устройства по време на гаранционния срок да са за сметка на изпълнителя. 3. Изкупуване на собствения на възложителя, употребяван лек автомобил „ТОЙОТА АВЕНСИС 1,8”. Автомобилът е с първоначална регистрация – 28.03.2007 г., пробег 245000 км., вид на горивото - бензин и максимална мощност 95 kW. Оглед на техническото състояние на автомобила може да се извърши от 9.00 до 16.00 часа всеки работен ден от срока на валидност на публичната покана на посочения адрес на възложителя. 4. Доставката на новия автомобил и изкупуването(предаването на изпълнителя) на притежавания от възложителя, употребяван лек автомобил се извършват в един и същ ден. Срокът за изпълнение на доставката е до 60 (шестдесет) дни, считано от деня на сключването на договора.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Ц(Цена на предлагания за доставка нов автомобил) - 50% Т(Техническа оценка) - 25% ЦИ – Цена за изкупуване - 25%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/01/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Кандидатите изготвят офертите си по приложените образци. Ако офертата се подава от пълномощник, към нея се прилага пълномощното. Офертата се представя в непрозрачен запечатан плик, на който е посочен предметът на поръчката и подателя; 2. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва по реда на чл.101 "г" от ЗОП и по реда определен с вътрешните правила на Възложителя публикувани на профила на купувача; 3. С класираното на първо място лице се слючва договор за изпълнение по реда и условията на чл. 101 "е" от ЗОП; 4. Офертите се подават в Ректората на университета, гр. Пловдив -4000 , бул. Марица “ № 26, стая 118, “Деловодство”, в работното време на университета. Срок за събиране на офертите – до 16,00 часа на 29.01.2016 г. 5. На разглеждане от комисията подлежат само оферти представени по описания по-горе начин, форма и изисквания. 6.За допълнителна информация тел. 032 644 242, GSM 0894 337 987, стая № 105 в Ректората 7. Документацията за участие(приложениe към поканата) е публикувана на сайта на възложителя - Профил на купувача(вж. Раздел I.1.), откъдето може да бъде изтеглена от всички заинтересовани лица, безплатно. 8.Работата на комисията по отваряне, оценка и класиране на офертите ще започне на 01.02.2016 г. в гр.Пловдив, Университет по хранителни технологии, Ректорат, Заседателна зала, от 10,30 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/01/2016