BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, ул.Сердика № 22, ет. 7, За: Гергана Василева, България 1000, София, Тел.: 02489 7245, E-mail: g.vasileva@cposa.bg, Факс: 02983 1385

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://www.cposa.bg/index.php/2014-12-19-09-12-49.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на членовете и служителите от администрацията на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

63510000

Описание:

Услуги на туристически агенции и спомагателни туристически услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

30000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори, гр.София, ул. Сердика № 22, ет. 7

NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата трябва да съдържа следните документи по образец: 1. Данни за лицето, което прави предложението (Образец № 1). Ако кандидатът или участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, посочва в офертата си номера, под който е вписан в Регистъра на на специализирани предприятия и кооперациите на хора с увреждания, поддържан от Агенция за хората с увреждания или в еквивалентен регистър на държава членка.2.Удостоверение за регистрация на участника по ЗДДС (заверено копие с мокър печат на участника, подпис и надпис „Вярно с оригинала") или декларация, че няма такава регистрация (свободен текст).3. Документи, доказващи техническите възможности и квалификацията на участника: 3.1Списък на услугите с предмет еднакъв с предмета на обществената поръчка, изпълнени през предходните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата на участника 3.2. Удостоверения към посочените в списъка по т. 3.1. услуги – оригинали или заверени копия с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”, издадени от получателите на услугите или от компетентни органи или посочване на публичен/ни регистър/и, в който/които е публикувана информация за услугите.3.3. Удостоверение за регистрация за туроператорска и/или туристическа агентска дейност по чл. 17, ал. 1 от Закона за туризма – заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”.3.4. Документ, удостоверяващ членството или акредитация от IATA, валиден към датата на подаване на офертата – заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”.3.5. Декларация в свободен текст, че няма спрени оторизации за продажба на самолетни билети и е оторизиран за работа в системата BSP от всички авиокомпании, членки на BSP България – оригинал.3.6. Актуално към датата на подаване на офертата извлечение от BSP линк, съдържащо списък на авиокомпаниите, дли оторизация на участника – заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”.3.7. Удостоверение за вписване в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри", воден от КЗЛД – заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”.3.8. Доказателства (заверени копия на договори, удостоверения или др.) за работа с глобална резервационна система, „Амадеус“ или с друга система за резервация и продажба на самолетни билети – заверени копия с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”.3.9. Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на сертификация, сходен с предмета на поръчката – заверено копие с подпис на участника и надпис „Вярно с оригинала”.4. Декларация от участника в свободен текст, че има възможност да предоставя информация, да резервира и продава полети, по възможност директни или с по-малко прекачвания, до всички заявени дестинации и съобразени с условията на всяка заявка, получена от Възложителя. В случай че участникът е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, същият представя декларация, че може да изпълни 80% от предмета на поръчката със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем, участникът може да ползва подизипълнители или да се позове на ресурси на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. В случай че участникът ползва подизпълнител или се позовава на ресурсите на трети лица, представя декларация за това, като посочва, че те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания и посочва номера, под който те са вписани в Регистъра на специализирани предприятия и кооперациите на хора с увреждания, поддържан от Агенция за хората с увреждания или в еквивалентен регистър на държава членка.5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор.9. Техническо предложение.10. Ценовото предложение за изпълнение.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

2.1. Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертата са както следва: 2.1.1. Фn - финансова оценка – с относителна тежест 40% в комплексната оценка; 2.1.2. Тn - техническа оценка – с относителна тежест 60% в комплексната оценка; 2.2. Комплексната оценка (К) на всяка оферта ще се определя съгласно следната формула: Кn= Фnx + Тnx където: n - е пореден номер на офертата; n = 1 до n, където n е общият брой на участниците. 2.3. Финансовата оценка Фn за всяка дестинация се изчислява по формулата: Фn = (Ф1min/Ф1n x 0.80 + Ф2min/Ф2n x 0.20) х 4 Ф1n - е предложената такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет от съответния участник за Европа; Ф1min - е най-ниската предложена такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет от участник за Европа; Ф2n - е предложената такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет от съответния участник за презокеански полети; Ф2min - е най-ниската предложена такса обслужване в лева за издаване на самолетен билет от участник в процедурата за презокеански полети; Максимален брой точки за Финансова оценка - 4 Забележка: Предложените от участниците такса обслужване в лева трябва да са положителни цели числа. 2.4. Техническа оценка (Т) Техническата оценка - Тn се образува от следните показатели: Т1 – Технологична карта за дейностите по обслужване и издаване на самолетни билети за командировани служители на възложителя съгласно изискванията посочени в настоящата поръчка – максимален брой точки 8 Т2 – Допълнителни условия и услуги за поевтиняване на услугите или повишаване на качеството им – максимален брой точки 2 Тn = (Т1 +Т2) х 0.60 Максимален брой точки за Техническа оценка – 6 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

29/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите могат да бъдат представени в срок до 16:30 часа на 29.01.2015 г. в деловодството на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори: гр. София, ул. "Сердика" № 22, ет. 7.Офертите трябва да бъдат представени в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, фирмата, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.На основание чл. 16г от ЗОП поръчката е запазена за участие и е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. На основание чл. 16 г, ал. 10 от ЗОП участникът, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена поръчка по ал. 1 и ал. 2 на чл. 16г, при условие, че може да изпълни 80% от нейния предмет със собствено производство или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този обем, участникът може да ползва подизипълнители или да се позове на ресурси на трети лица, при условие че и те са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се представя информация по реда на чл. 16, ал. 7 от ЗОП. На основание чл. 16г, ал. 6 от ЗОП заявления или оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън тези, за които поръчката е запазена. Офертите ще се отворят на 01.02.2016 г., от 14 часа в заседателната зала на комисията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

29/01/2016