Версия за печат

BG-Свищов

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, За: Даниела Станкова - Нач. отдел ОП, Мирослава Иванова - ст. експерт ОП, Зорница Цветанова - ст. експерт ОП, Република България 5250, Свищов, Тел.: 0631 68111, E-mail: op@svishtov.bg, Факс: 0631 60504

Място/места за контакт: Община Свищов

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.svishtov.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=68.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предоставяне на услуги за снегопочистване, опесъчаване и обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане на общинска пътна и улична мрежа на територията на гр. Свищов. Услугата е комплекс от дейности, свързани с осигуряване на проходимостта им при зимни условия и премахване или ограничаване на неблагоприятното влияние на снега и леда върху условията на движение. Видът и обхватът на работите се определят в зависимост от приетото за определен път ниво на зимно поддържане. Снегопочистването ще се извършва предимно с автомобили с прикачени предни гребла, трактори, булдозери, снабдени със съоръжения с тласкащо действие/едностранни или двустранни плугове; или прикачени снегоринни гребла и комплектовани със сигнализация за работа при лоши метеорологични условия. Опесъчаване на пътищата срещу хлъзгане се извършва при заснежено или заледено платно с техническа сол (NaCl) и пясък, предоставени от ОП „Чистота – Свищов”, съгласно изискванията на Наредба №РД-02-20-19 от 12 ноември 2012 год. за поддържане и текущ ремонт на пътищата и План за снегопочистване и поддържане на улиците и пътищата в Община Свищов през зимния период 2015-2016 год. При слаб снеговалеж първото разпръскване на техническа сол се извършва 30 – 45 минути след началото на снеговалежа, а при силен снеговалеж – след 15-20 минути. Материалите за обезопасяване на пътищата се разпръскват със специални уредби, монтирани на товарните автомобили. Уредбите се оборудват с дозиращи устройства. Снегопочистващата техника започва работа при дебелина на снежната покривка не по-малко от 50 мм., след което се опесъчава с пясък или пясъко-солени смеси. Изпълнителя е длъжен да предприеме всички необходими действия за осигуряване на безопасни условия на движение, както и опазване на пътищата и пътните принадлежности. Изпълнителят е длъжен да поддържа в готовност екипи, които да осигуряват безопасност на движението при ПТП, аварии и др. извънредни ситуации, станали по общински пътища, обект на договора, като сигнализира с подвижни пътни знаци и балози според възможностите опасности, и в минимално кратък срок да поправи последиците от произшествието, ако това се налага. В случай на тежки или верижни произшествия изпълнителят осигурява пропускателна възможност в участъка, като по-нататъшните си действия съгласува с Възложителя. При много силен снеговалеж е възможно краткотрайно частично спиране на движението с цел осигуряване на по-добри условия на снегопочистващата техника. Отстраняването на снежни маси и разширяване на пътното платно се извършва по време и след спиране на снеговалежа.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90620000, 90630000

Описание:

Услуги по почистване на улици от сняг
Услуги по почистване на улици от лед


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя: до 32 000 (словом: тридесет и две хиляди) лева без ДДС. 1. Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №1: до 16 000 (словом: шестнадесет хиляди) лева без ДДС; 2. Прогнозна стойност на обществената поръчка и максимален разполагаем финансов ресурс на Възложителя за обособена позиция №2: до 16 000 (словом: шестнадесет хиляди) лева без ДДС. Източник на финансиране: Бюджета на ОП „Чистота – Свищов”.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

32000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място на извършване на услугата - Територията на гр. Свищов.

NUTS:

BG321

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът да отговаря на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки. 1. Не може да участва във възлагането на поръчката лице, съответно Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства: а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс (НК); подкуп по чл. 301-307 от НК; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК; б) при който лице по чл.47, ал.4 от ЗОП, е свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. в) е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител при изпълнение на поръчката, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителят. Изисквания за технически възможности и квалификация на участника - Участникът в процедурата трябва задължително да отговаря на следното минимално изискване за технически възможности и квалификация за всяка една от обособените позиции. Участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) брой собствен или нает трактор колесен със снегоринна уредба. Участник може да подаде оферта само за една обособена позиция. Всяка обособена позиция е предмет на отделен договор за възлагане на обществена поръчка.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Свищов на адрес гр. Свищов 5250, ул. "Цанко Церковски" №2, всеки работен ден до датата и часа посочени в публичната покана. Документацията за участие в процедурата може да бъде намерена на интернет адреса на Възложителя www.svishtov.bg в раздел "Профил на купувача" (Обществени поръчки). Отварянето на офертите ще се извърши на 27.01.2016 г. в 10.00 часа в Зала №1 на административната сграда на Община Свищов на ул. „Цанко Церковски” №2. Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/01/2016