BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УМБАЛ Александровска ЕАД, ул. Свети Георги Софийски № 1, За: Гергана Дерменджиева, Република България 1431, София, Тел.: 02 9230628, E-mail: umbal.alexandrovska@gmail.com, Факс: 02 9230646

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.alexandrovska.com.

Адрес на профила на купувача: hhttp://op.alexandrovska.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20160114tDaJ2671283.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР за обект „Клиника по детска психиатрия „Свети Никола” с частично финансиране по проект „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни стандартизирани инструменти“, финансиран по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ на Министерство на здравеопазването със средства на Норвежкия финансов механизъм”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45454000

Описание:

Строителни работи по преустройство


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно предмета на поръчката и техническо задание - Приложение №1 от документацията за участие.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

263000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр. София 1431, ул. "Свети Георги Софийски" № 1

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 3. Представяне на участника, включващо: 3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 3.2. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация). 5.Декларация за обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП (оригинал, по приложен образец). При сключване на договор, избрания за изпълнител следва да представи доказателство за липсата на обстоятелството по чл. 47, ал. 1, т.1 от ЗОП / валидно свидетелство за съдимост/ и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП 6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/. 7.Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв /оригинал, по приложен образец/. 8.Декларация за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите /оригинал, по приложен образец/ 9.Декларация за приемане условията на проекта на договора /оригинал, по приложен образец/. 10.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП, че са спазени минималната цена на труд и условията на труд. 11.Декларация от участника, че при сключване на договор за изпълнение на обществената поръчка ще представи нотариално заверено копие на Застраховка за професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството на участника, валидна за 2016 г.; Застраховката трябва да отговаря на групата и категорията на предмета на настоящата поръчка, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. 12.Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи, попадащи в обхвата на - І-ва група, ІІ-ва категория съгласно Закона за устройство на територията или еквивалент на тази регистрация за чуждестранните участници, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да е вписано в съответен регистър на държавата, в която е установен за изпълнение на аналогични видове строителни работи – заверено от участника копие. 13.Списък /оригинал, по приложен образец/ на строителството, изпълнено през последните 5 години от датата на подаване на офертата, придружено с доказателства под формата на удостоверения за добро изпълнение или от компетентни органи, или чрез посочване на публични регистри, в които е публикувана информацията. Удостоверенията да се представят в оригинал или копие и да са подписани от представляващия възложител, съгласно съдебната или друга регистрация. 14.Удостоверение за внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентен – заверено копие. 15.Удостоверение за внедрена система за управление на отпадъците съгласно стандарта ISO 14001:2004 или еквивалентен – заверено копие. Продължава в Раздел "Допълнителна информация".

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.Техническо предложение – П1, с относителна тежест в комплексната оценка - 60 % 2. Ценово предложение – П2, с относителна тежест в комплексната оценка -40 % Указанията за определяне на оценката по всеки показател и метода на формиране са подробно описани в Методика за оценка на офертите - Приложение №2 от документацията за участие.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/01/2016 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

16. Удостоверение за внедрена система за управление на здравословни и безопасни условия на труд по BS OHSAS 18001:2007 (или еквивалент) с обхват на сертификата в съответствие с предмета на поръчката. 17. Списък – декларация за техническия персонал, зает с изпълнение на поръчката – оригинал, по приложен образец. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически екип, който ще бъде ангажиран в изпълнението на поръчката и трябва да отговаря на следните минимални изисквания: Ръководител на обекта, който: • да има образователно-квалификационна степен магистър, професионална квалификация строителен инженер или еквивалент или строителен техник със специалност «Строителство и архитектура» или еквивалентна; • с общ професионален опит – минимум 5 години стаж по специалността и специфичен професионален опит – участие в минимум един проект за строителство като „Ръководител на обект”. Експерт „Координатор по безопасност и здраве“, който да следи да се спазват минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи и притежава Удостоверение за завършен курс на обучение по Наредба № 2 от 22.03.2004 г. Лицето, което ще изпълнява функциите на координатор по безопасност и здраве трябва да притежава Удостоверение по чл.5, ал.2 от Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Не се допуска експертът по безопасност и здраве да изпълнява и други функции. 18. Декларация за извършен оглед - оригинал, по приложен образец. 19. Техническо предложение - изготвя се по Приложение № 4 от настоящата документация и се представя в оригинал. 20. Ценово предложение - изготвя се по Приложение № 5 от настоящата документация и се представя в оригинал Публичната покана и документацията за участие са публикувани на официалния сайт на възложителя www.alexandrovska.com Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя. Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП на 27.01.2016 г. от 14.00 в Заседателната зала на УМБАЛ "Александровска" ЕАД

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/01/2016